Toisessa tihentymässä luodaan perusta kolmannen tihentymän työlle. Lisääntymisen mekanismi antautuu kolmannessa tihentymässä valtavaan toisten ja itsensä palvelemisen potentiaaleihin. Ne jotka vetävät magneettisesti toinen toisiaan puoleensa, saavat tilaisuuksia monentyyppiseen palveluun, mikä ei olisi saatavissa itsenäiselle entiteetille.

Joten perussyy biseksuaaliselle lisääntymiselle oli kasvattaa tilaisuutta kokea Yksi Luoja? Se ei ainoastaan pidä paikkansa, vaan on avain sille, mitä tapahtuu kaikissa tihentymissä. Uros ja naaras tuntevat toinen toisiaan kohtaan vastustamatonta magneettista vetovoimaa, joka ei ole tahdonvaraista:. Tämä on biseksuaalisen mekanismin voima: Se tapahtuu väistämättömästi antaen sopivan tien energian vapaalle virtaamiselle.

Idea sukupuolisen polariteetin takana on siis hyvin yksinkertainen: Jos entiteetti olisi täysin itsenäinen, se ei välttämättä tuntisi tarvetta luoda kontaktia toiseen entiteettiin. Magneettinen vetovoima ei ole tahdonvaraista, vaan se automaattisesti ohjaa kaksi vastakkaisesti polarisoitunutta yhteen. Ja aina kun kaksi entiteettiä kohtaavat, syntyy oppimisen ja valinnan tilanne: Magneettinen vetovoima varmistaa, että syntyy oppimisen tilanteita.

Vaikka entiteetti ei koskaan tapaisi kumppania tai ei tuntisi halua etsiä sellaista, kokee se silti sukupuolisen jakautuneisuuden sisällään. Ajatuksissaan ja tuntemuksissaan se valitsee suhtautumisensa vastakkaiseen sukupuolipolariteettiin, jolloin kaksoissukupuolisuuden mekanismi toimii tässäkin tapauksessa opettajana ja henkisen polariteetin kasvattajana.

Selibaatissa elävä munkki on yhtä seksuaalinen olento kuin vilkasta seksielämää viettävä playboy. Munkkikin joutuu tasapainottamaan chakrojaan seksuaalisuuden suhteen, vaikka ei itse seksiä koskaan harrastaisikaan.

Ihminen ei lakkaa olemasta seksuaalinen olento, vaikka päättäisi luopua seksin harjoittamisesta. Koko luominen on kauttaaltaan seksuaalista. Eri energiat yhtyvät lakkaamatta luoden uutta. Seksuaalisuus on tietoisuuden kehityksen työkalu. Älyllinen energia on avittanut polarisoitumisen prosessia jakamalla sielun puoliskoihin, jotka kiihkeästi etsivät toistensa seuraa. Tämä magneettinen vetovoima yleensä rinnastetaan erheellisesti rakkauteen. Se että tuntee toista kohtaan järjellä selittämättömän voimakasta vetovoimaa, ei ole vielä rakkautta.

Magneettinen vetovoima ei ole rakkautta, mutta sen kautta voidaan oppia rakastamaan — tämä on magneettisen vetovoiman tarkoitus. Tahdosta riippumaton vetovoima vetää kaksi ihmistä yhteen, jonka jälkeen alkaa rakkauden opiskelu. Maskuliininen ja feminiininen energia tuntevat toisiaan kohtaan niin suurta lumoa, että ne lopulta haluavat yhtyä. Kolmannen ulottuvuuden seksuaalinen akti ei ole pelkkä eläimellisen vaiston aikaansaama fyysinen toimenpide, jonka tarkoitus on turvata lajin jatkuminen.

Todellisuudessa seksuaaliset aktiviteetit auttavat kehittämään korkeampaa ymmärrystä. Seksuaalinen akti mahdollistaa mitä suurimman läheisyyden kokemisen. Kahden ihmisen energiakentät, aurat, yhtyvät. Jos kumpikin osapuoli värähtelee vähintään vihreän energiasäteen alueella, tapahtuu seksuaalienergiasiirto.

Seksuaalienergia yhdistää fyysisen ja metafyysisen tason toisiinsa. Suurta ainesosaa voidaan kutsua metafyysiseksi energiasiirroksi. Energiasiirto merkitsee potentiaalisten energioiden vapauttamista, sanoisimmeko, halki potentiaalisen tilan. Miehellä ja naisella on taipumus varastoida erityyppistä energiaa. Uros varastoi fyysistä energiaa ja naaras mentaalista ja emotionaalista energiaa. Kolmannen ulottuvuuden seksuaalisessa energiasiirrossa uros tarjoaa fyysistä energiaa, siten naaras virkistyy, koska sillä on paljon vähemmän fyysistä vitaliteettia.

Naaras tarjoaa inspiraatiota, parannusta ja siunausta urokselle, joka on luonnostaan vähemmän vitaalinen tässä vaikutuksessa. Energiasiirrossa naaras pystyy mahdollistamaan sen, mikä voi olla uroksen tietoisessa mielessä niin, että se tuntee inspiroituneensa. Yleisesti ottaen se, mikä tavoittelee, voidaan nähdä urosprinsiippinä. Se mikä odottaa tavoittelua voidaan nähdä naarasprinsiippinä.

Kun uros ja naaras yhtyvät, pyrkivät energiat virtaamaan kohti vastakkaista napaisuutta. Uros on plusnapa ja fyysinen energia, ja naaras on miinusnapa ja intuitiivinen energia. Tätä prosessia voi verrata ympyrän muotoiseen virtapiirin: Ympyrä muodostaa metafyysisen sillan.

Seksuaalienergiasiirrolla on kaksi eri tasoa. Ensimmäinen on pelkkään juurichakraan ja sukupuolielimiin liittyvä energiasiirto, jonka saavuttaminen onnistuu jokaiselta yhdyntään kykenevältä. Seuraava taso on varsinainen seksuaalienergiasiirto, jota kolmannessa ulottuvuudessa tavoitellaan ja joka etenee positiivisesti polarisoituneilla seuraavasti:.

Seksuaalienergia nousee punaisesta energiakeskuksesta eli juurichakrasta seksuaalisena haluna. Juurichakrasta se pyrkii nousemaan oranssin säteen energiakeskukseen eli sakraalichakraan, sieltä edelleen keltaisen säteen energiakeskukseen eli solar pleksukseen, josta lopulta sydänchakraan eli vihreän säteen energiakeskukseen. Onnistunut energiasiirto siis tapahtuu aina sydänchakran tai sitä korkeammalla olevien chakrojen alueella. Seksuaalinen halu johdetaan sydämeen.

Aktin aikana chakrat pitää olla auki vähintään sydänchakraan asti, jotta energiasiirron on mahdollista tapahtua. Useimmilla ihmisillä seksuaalisen energian nousu kuitenkin tyssää jo sakraalichakraan tai solar pleksukseen, jolloin virtapiiri ei pääse sulkeutumaan.

Miksi sitten seksuaalinen energia ei pääse nousemaan sydänchakraan asti, vaan sen nousu katkeaa oranssin ja viimeistään keltaisen säteen energiakeskuksen alueelle?

Asian perinpohjainen käsittely vaatisi kokonaisen kirjan kirjoittamista, mutta pääsyy on, että tällä planeetalla kulttuuriset käsitykset kehollisuudesta, seksuaalisuudesta ja miehen ja naisen välisestä suhteesta ovat hyvin vääristyneitä.

Meidät siis sosiaalistetaan jo lapsena omaksumaan hyvin vääristynyt näkökulma seksuaalisuuteen. Voisi sanoa, että ihmiskunnan kollektiivinen sakraalichakra on pahasti tukossa, ja lähes jokaisen tänne syntyneen on tehtävä työtä, jotta pystyy ohittamaan lapsena omaksutun kulttuurisen ohjelmoinnin.

Tarkastellaanpa lyhyesti perussyitä, jotka estävät seksuaalienergian nousemisen sydänchakraan rakkauden alueelle. Itsensä arvostamisen tai toisen arvostamisen puute. Tällä planeetalla maskuliininen energia on alistanut feminiinisen. Miehet ovat olleet valta-asemassa tuhansia vuosia, joiden aikana on syntynyt valtava pelko feminiinistä energiaa ja etenkin sen seksuaalista voimaa kohtaan. Kaikenlainen naisten alistaminen, halveksunta ja likaiseksi leimaaminen saavat alkunsa tästä pelosta.

Vasta viime vuosisadalla maskuliininen energia on alkanut tasapainottua feminiinisellä. Täydelliseen tasapainoon ei kuitenkaan ole vielä päästy. Lisäksi länsimaissa naiset ovat alkaneet vastata miesten vuosituhantiseen aggressioon samalla mitalla. On syntynyt käsitys, jonka mukaan miehet ovat syypäitä kaikkeen pahaan ja epäoikeudenmukaisuuteen, mitä maailmasta löytyy.

Mies on epäkypsä, itsekäs ja halveksuttava olento, joka ei pysty kokonaisvaltaiseen ajatteluun. Vuosituhantinen sukupuolten välinen sota on yhä käynnissä, ja molemmat osapuolet ovat kaivautuneet omiin poteroihinsa puolustusasemiin. Poika- ja tyttölapset sosiaalistetaan omaksumaan jäykät sukupuoliuskomukset, joiden varassa he elävät loppuelämänsä.

Täydellinen tasa-arvo miehen ja naisen välille voi muodostua vasta siinä vaiheessa, kun miehet tasapainottavat itsensä feminiinisellä energialla ja naiset maskuliinisella. Jokainen mies on nainen, ja jokainen nainen on mies. Tällä hetkellä länsimaisessa kulttuurissa naiset ovat onnistuneet pääsemään suurempaan tasapainoon kuin miehet, mikä näkyy miessukupuolen kriisinä.

Miehet eivät ole pystyneet vastaanottamaan planeetallamme voimistuvaa vihreän säteen energiaa yhtä tehokkaasti kuin naiset. Seksuaalinen energia ei pääse nousemaan sydänchakraan, jos seksuaaliseen kanssakäymiseen osallistuvat eivät kunnioita toisiaan tasavertaisina. Näin tapahtuu, jos jompikumpi tuntee, että hän ei arvosta toista tai että häntä itseään ei arvosteta. Tai mukana on hyväksikäyttämisen tai hyväksikäytetyksi tulemisen halua tai pelkoa, halveksinnan tai halveksituksi tulemisen halua tai pelkoa, alistamisen tai alistetuksi tulemisen halua tai pelkoa.

Tämä kohta liittyy läheisesti edelliseen. Miesten valtakaudella nainen on ollut seksiobjekti, jonka arvo on voitu määritellä pelkästään ulkoisten avujen perusteella. Miehet ovat kokeneet oikeudekseen ja velvollisuudekseen naisen seksuaalisen vetovoiman lakkaamattoman arvioinnin ja mittaamisen. Siten seksuaalisuus on voitu erottaa kokonaisuudesta erilliseksi osa-alueeksi.

Miestenmaailmassa on oikeus manipuloida ja valehdella kerätäkseen itselleen kokemuksia esineiksi muutetuista naisista. Sankarimiehellä on mahdollisimman monta seksikumppania, mutta saman tekevä nainen on likainen ja halveksuttava. Etenkin nuoret miehet kokevat lisääntyvää painetta, jossa heitä tarkastellaan vain tietyn ulkonäkö- ja käytösmallin perusteella.

Media vyöryttää eteemme jatkuvalla syötöllä erilaisia seksikkäin mies ja nainen -äänestyksiä — oli kyseessä mikä tahansa elämänalue urheilusta politiikkaan — ikään kuin muistuttaakseen, että loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä on olla tietyn normin mukaisesti seksuaalisesti haluttava. Tällaiseen kulttuurin vastainkarnoituvat sielut tuntevat olonsa hyvin hämmentyneeksi.

Moni päätyykin esineellistämään itsensä vapaaehtoisesti, koska pelkää muuten jäävänsä toisten hyväksynnän ja haluttavuuden ulkopuolelle. Kauniin miehen tai naisen ihailu ei vielä ole esineellistämistä, vaan luonnollista kauneudesta nauttimista.

Esineellistämisessä entiteetissä tai entiteetin jostain ominaisuudesta kuten kauneus, takapuoli, jne. Esineellistäjää ei kiinnosta mieli eikä henki, ja kaikkein pisimmälle vietynä tämä havainnollistuu seksiaktissa, jossa toinen osapuoli on sammunut päihteiden vaikutuksesta. Sydänchakran rakkaus on ehdotonta. Se näkee itsen ja toisen kokonaisvaltaisesti. Toimittaessa rakkauden alueella toisesta entiteetistä ei ole mahdollista erottaa seksuaalisuutta tai kehoa käyttövälineeksi ilman, että tämä entiteetti otettaisiin huomioon kokonaisuutena.

Jos seksuaalisen kanssakäymisen aikana jompikumpi osapuolista kokee olevansa vain objekti toisen seksuaaliselle halulle, tai jompikumpi esineellistää toisen, tai jompikumpi pelkää tulevansa esineellistetyksi tai haluaa tulla esineellistetyksi, ei seksuaalinen energia pääse nousemaan sydänchakraan asti. Häpeä, syyllisyys ja pelko. Minkään muun elämänosa-alueen ympärille ei liity yhtä paljon häpeää kuin seksuaalisuuden.

Oman kehon, sukupuolielinten, alastomuuden tai seksistä avoimesti puhumisen häpeäminen on kulttuurinen normi. Häpeä on pelkoa, joka luo tabuja, kieltoja, syyllisyyttä jne. Seksin ympärille on muodostunut likaisuuden ja synnin ilmapiiri, vaikka seksi on pyhä ja puhdas asia. Se koetaan vaaralliseksi pedoksi, jota on käsiteltävä erityisellä varovaisuudella. Seksuaalisuus ei ole likaista, mutta kulttuuri, jossa elämme, on liannut seksuaalisuuden. Tämä kohta on itsestäänselvyys mutta maininnan arvoinen.

Hyvin pitkään länsimaisessakin kulttuurissa oli tapana, että avioliitto nähtiin vain käytännönjärjestelynä. Suvut naittoivat poikiaan ja tyttäriään toisilleen, jolloin avioon saattoi päätyä osapuolet, jotka eivät värähdelleet toistensa kanssa harmonisesti. Seksiä harrastettiin aviollisesta velvollisuudesta. Joissain planeettamme kulttuureissa käytäntö yhä jatkuu. Prostituutio on seksuaalisuuden muoto, jossa toinen osapuoli ei osallistu aktiin halusta vaan motiivinaan rahallinen hyöty.

Äärimmäisin muoto seksistä ilman halua on raiskaus, joka on totaalista toisen tahdon alistamista. Tukos oranssin säteen energiakeskuksessa ilmenee näkyvimmässä muodossaan kyltymättömänä haluna.

Kyltymättömässä halussa mikään määrä seksiä tai seksuaalisia virikkeitä ei tuota hetkeä kauempaa tyydytystä, vaan niitä on saatava aina vain lisää. Kulttuurissamme tämä näkyy jatkuvana seksuaalisten viestien tulvana. Juuri kukaan ei ole täysin tyydyttynyt ja tyytyväinen omaan seksielämäänsä. Tällöin haetaan jatkuvasti ulkopuolisia virikkeitä. Media ja viihdeteollisuus käyttävät sakraalichakran tukosta hyväkseen markkinoidessaan miltei mitä tahansa tuotetta, musiikkia, elokuvaa tai aatetta seksin avulla.

Tukos sakraalichakrassa ei ole se, mitä tasapainoista mieltä etsivä henkisen tien kulkija kaipaa: Markkinat myös tietävät, että rahaa kilisee kassaan enemmän, jos molemmat sukupuolet onnistutaan muuttamaan seksuaalisiksi objekteiksi. Samaan aikaan tämän esineellistämisen kanssa lisääntyvät seksuaaliset ongelmat: Tunteakseen olevansa seksuaalisesti haluttava, on näytettävä ja käyttäydyttävä tietyllä tavalla. Pornon räjähdysmäisesti lisääntynyt määrä yhteiskunnassa on vääristänyt kuvaa seksuaalisuudesta yhä enemmän.

Valtaosa pornosta edustaa sakraalichakran tukkeumaa: Porno antaa myös miehestä yksipuolisen kuvan kyltymättömänä koneena, jonka pelkkä suorituskyky ratkaisee, onko seksi nautittavaa ja saavatko molemmat osapuolet tyydytyksen.

Näin seksi latistuu elimiksi, suoritukseksi ja tekniikaksi. Internet on tehnyt pornon saamisesta helppoa, ja ihmiset viettävätkin sen parissa enemmän aikaa kuin koskaan. Nuoret oppivat seksuaalisuuden mallin pornoa katselemalla. Vallalla onkin paradoksaalinen tilanne: Kuten tiedämme, ei kaikkien entiteettien seksuaalinen halu suuntaudu vastakkaiseen sukupuolipolariteettiin. Homoseksuaalisuudessa ei tietenkään ole mitään väärää tai paheksuttavaa.

Homoseksuaalisuus on yksi osoitus siitä, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat vain rooleja, jotka vaihtuvat eri inkarnaatioissa. Homouden viha on pelkoa, jonka juuret ovat huonossa itsetuntemuksessa. Homoseksuaalisuus pelottaa niitä ihmisiä, jotka tarkastelevat maailmaa hyvin jäykkien sukupuoliroolien takaa.

Eniten pelkäävät ne, joiden sisällä maskuliininen ja feminiininen energia ei ole tasapainottunut. Samasta maskuliinisen ja feminiinisen energian epätasapainosta juontuu transseksuaalisuuden pelko.

Transseksuaalisuudessa entiteetti muistaa alitajuisesti, että hänen edellinen elämänsä vastakkaisena sukupuolena oli nykyistä tasapainoisempi. Tunne voi olla läsnä heti varhaislapsuudesta asti tai sitten laueta aikuisiällä jonkin kriisin seurauksena. Tällöin entiteetti alkaa tuntea syntyneensä väärään sukupuoleen. Homo- ja transseksuaalit muistuttavat siitä, mitä jäykkiin sukupuolirooleihin sitoutuneet eivät halua muistaa: Yksinkertaisesti sanoen se, mitä seksuaalisessa energiasiirrossa ilmaistaan, on rakkaus.

Kaikkien tukosten pääasiallinen syy on kyvyttömyys nähdä toinen Luojana. Tukosten pääasiallinen syy on kyvyttömyys nähdä toinen itse Luojana, tai toisin sanoen, rakkauden puute. Universumin nykyisen oktaavin alkuaikoina ei ollut unohduksen verhoa, jolloin kaikki kolmanteen ulottuvuuteen inkarnoituvat entiteetit näkivät itsensä ja toisensa Luojana.

Jokainen aktiviteetti johti seksuaalienergiasiirtoon. Tällöin entiteetit eivät kokeneet tarvetta muodostaa pitkäaikaisia suhteita. Jokaisen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa pystyi olemaan vihreän säteen alueella.

Seksuaalisen energiasiirron helppoudesta johtuen energiasiirron voimakkuus ei ollut tuolloin kovin intensiivinen. Lyhytaikaisissa suhteissa ei myöskään virinnyt halua antautua kehittämään itseään pidemmälle. Vallitsi jatkuva ekstaasi, mutta samalla myös tylsyys, koska entiteetit eivät nähneet syytä ponnistella mihinkään suuntaan. Elettiin kuin Eedenin puutarhassa. Siitä kuitenkin on kyse. Peruskatsomuksen ero näkyy siinä, että filosofi yleensä uskoo sukupuolten erojen johtuvan kasvatuksesta tai kulttuurista, biologi taas panee huomattavaa painoa geeneille ja hormoneille niinkuin muillakin eläimillä.

Humanistille ihminen on jotakin aivan erillistä, biologille yksi eläimistä. Näkemykseni eivät ole itse keksimiäni, vaan biologiassa yleisesti oikeaksi nähtyjä. Niin no, meillä on niin eriävät peruskatsomukset että ei ihmekään että ajattelemme asioista eri tavalla: Toi on mielenkiintoista luettavaa ja olen tutustunut muihinkin biologisiin ja evoluutioteoreettisiin pohdintoihin ja tutustun mielelläni edelleen.

Osa täyttä asiaa, mutta minä pidän ihmistä enemmän kulttuurinsa kuin viettiensä ja vaistojensa tuotteena. Ihminen on eläin muoden joukossa tietenkin, mutta jos katsotaan seksuaalikäyttäytymisen ja parinmuodostuksen erojen vaihtelua lajin sisällä, niin ihmisellä se on huomattavasti isompaa kuin muilla lajeilla. Joutsenet pariutuvat koko iäkseen saman yksilön kanssa, kun taas monilla muilla lajeilla on partneri joka kerta eri.

Ihmisellä tilanne saattaa oikeastaan olla mikä tahansa: Mielestäni se on todiste siitä kuinka paljon kulttuuri meidän aivojamme ja mieltymyksiämme muokkaa. Vieettien lähtökohta on toki alkukantainen, mutta edes siltä kannalta katsottuna ei ole selvää ajatella että seksuaalikäyttäytymiseltään pohjimmiltaan mies tahtoo levittää perimäänsä kun taas naisen seksuaalisuutta ohjaa se, että jälkeläinen saa mahdollisimman hyvät geenit ja että raskaaksi tultuaan hän saa pidettyä miehen itsellään.

Seksi nimittäin aiheuttaa hirveästi mielihyvää ja vapauttaa aivoissa mm. Seksi on terveellistä ja siksi usein myös niiden ihmisten, jotka eivät ole enää lisääntymiskykyisiä, vieetit ohjaavat heitä seksuaaliseen toimintaan. Onhan myös homoseksuaaleja jotka eivät edes voi lisääntyä keskenään mutta silti harrastavat seksiä. Itseasiassa monessa eläinlajissakin esiintyy homoseksuaalisuutta, mikä on mielenkiintoista mielestäni siksi että myös muilla lajeilla seksuaalinen käyttäytyminen voisi johtua pääosin mielihyvästä tai muista hyödyistä kuin tarpeesta lisääntyä.

Vieetit ohjaavat toki käyttäytymistämme jonkinverran mutta mielestäni on loogista ajatella sekä miehet että naiset harrastavat - ovat aina harrastaneet - seksiä nimenomaan mielenterveyden ja mielihyvän, ei lisääntymisvieetin tai -halun, vuoksi. Kulttuurimme, pitkä naisen alistamisen historia, uskonnot jne on taas aiheuttanut sen asetelman, että näennäisesti naisella on useammin halu yhteen kumppaniin kun taas miehien "kuuluu" kaataa mahdollisimman monta naista.

Lisäksi harva nainen suostuu myöntämään sitä että panettaa niin usein ja pirusti, siksi miehet vaikuttavat seksuaalisesti halukkaimmilta kuin naiset. Vastaavasti taas miestä pidetään usein vähintäänkin impotenttina, jos ei tartu tilaisuuteen harrastaa seksiä kauniin naisen kanssa, koska hänen ei tee mieli. Minun ja monen ikäiseni naisen on pakko tyydyttää parikin kertaa päivässä jos ei seksiä saa. Naisen seksuaalinen halukkuus ja varsinkin halu moneen hyvännäköiseen kumppaniin on vain ollut todella pitkään tabu ja miltei mahdoton ajatus, joten aiheen todellisessa hyväksymisessä tulee vielä kestämään pitkään.

Biologialla ei ole riidatonta teoriaa homoseksuaalisuudesta. Melkein kaikki identtiset kaksoset ovat molemmat joko heteroita tai homoja. Se viittaa siihen, että ominaisuus olisi synnynnäinen. Synnynnäisyys voi tarkoittaa joko geneettista tai hormonaalista pohjaa. Jos se olisi geneettistä, ongelma olisi, miten joka sukupolvessa syntyy yhtä paljon homoja. Homoseksuaalit kuitenkin saavat oleellisesti vähemmän lapsia kuin heterot, joten homokäyttäytymisen pitäisi vähentyä populaatiossa.

Eras mahdollisuus olisi, että homous olisi uusi mutaatio, jonka esiintymisfrekvenssi siis olisi vakio. Näin homoudella ei olisi mitään biologista tarkoitetta. Tuberoosi skleroosi olisi periytyvä, mutta koska potilaat ovat vaikeasti kehitysvammaisia, he eivät saa lapsia, vaan tapaukset ovat uusia mutaatioita, ja esiintymisfrekvenssi on joka polvessa sama. Eräissä suvuissa esiintyy homoseksuaalisuutta enemmän kuin toisissa.

Tämä taas viittaa siihen, että homoudella kuitenkin olisi biologinen tarkoite. On esitetty, että tällaisissa suvuissa lapset säilyisivät hedelmällisyysikään useammin, kun homot toimisivat "sijaisäiteinä". Ei kuitenkaan voida numeerisesti osoittaa, että näin olisi.

Hormonaalisen alkuperän ongelmana on, että sen pitäisi näkyä sukupuolielinten kehityksessä. Jos sikiönkehityksen aikana syntyy mieshormonia, syntyy aihioista pojan sukupuolielimet, muuten tytön. On myös esitetty, että katsoen homoseksuaalisuuden yleisyyteen eri lajeilla, ei edes olisi yhtä vaan useita syitä.

Biologinen tarkoite on kuitenkin hämärän peitossa. Vaikka arkikielessä puhutaan "lisääntymisvietistä", sellaista ei useimmilla lajeilla ole, ja ihmisilläkin se on heikko. Sukupuoliyhteyden, niinkuin masturbaationkin, perusmotiivi on sen tuoma mielihyvä, ei lisääntyminen.

Aivojen limbiseen järjestelmään syntyy lisääntyvää monoamiinia dopamiini, noradrenaliini, serotoniini , hermoradat toimivat vilkkaammin ja ihminen tuntee sen mielihyvänä.

Vaikka motiivina on mielihyvä, näin käyttäytyvä saa myös useampia lapsia, joten mielihyvähakuisuutta aiheuttava geenirakenne lisääntyy populaatiossa. Biologia ei siis, todettakoon se vielä uudestaan, tunne mitään päämäärähakuisuutta.

Tietyn käyttäytymisen aiheuttava geenirakenne vain lisääntyy tai heikkenee populaatiossa. Lisääntyminen ei ole kuitenkaan loputonta, koska jossakin vaiheessa myönteinen ominaisuus alkaa vaikuttaa kielteisesti. Naisten seksuaalisen halukkuuden pitäminen salassa on ilman muuta pääasissa kulttuurin ja kasvatuksen kasvattamattomuuden tuoma.

Itse naisetkin luulivat olevansa ainoita, joilla on voimakas halu, kun ei ollut sopivaa keskustella aiheesta muiden naisten kanssa. Miehet luulivat, että vain miehillä on haluja. Tiedon lisääntyminen on ollut merkittävä, mutta tuskin olemme edes puolivälissä. Niin paljon on vielä tabuja. Tabut ovat kulttuurissa erittäin sitkeitä. Masturbaatio on yleisin seksin muoto.

Vasta sitten tulee yhdyntä. Olisihan se paljon helpompaa jos menisi baariin ja jokaisella olisi lappu jota vilauttaa että panettaako vai ei. Ei tarvitsisi tuhlata niin paljon aikaa metsästämiseen: Vastaa alkuperäiseen viestiin Naiset sanallisia, miehet kuvallisia Naisten romaanit, romanttiset lukemistot, novellit ja seksifantasiat sisältävät mehukkaita seksikohtauksia. Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä.

Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia. Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Viesti on mainos tai massapostitus. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia.

Lisätietoja merkkiä jäljellä. Oliko keskustelusta sinulle hyötyä? Olet alle 18 vuotta. Tämän keskustelupalstan sisältö ei ole lapsille sopivaa. Voit myös siirtyä Suomi

...

Seksi homoseksuaaliseen fantasia alastomia julkkismiehet

Yhden ainoan kerran olen saanut orgasmin miehen kanssa ja silloinkin pomoni käytti siihen ensin sormiaan. On syntynyt keinotekoinen jako lihallisuuteen ja henkisyyteen, vaikka mieli, keho ja henki ovat yksi erottamaton kokonaisuus. Olet alle 18 vuotta. Yritän vain valehdella itselleni, että pitäisin naisista. Mutta minua häiritsee vain se että nautin erikoistenkin pyyntöjen toteuttamisesta ja itseni kuvaamisesta, onko tämä normaalia? Pornopeleissä sitten ihan luonnollisesti alastomuus ei ole enää tabu, vaan itsestäänselvyys ja seksi on aina omalla tavallaan täydellistä, mutta peleinä ne ovat usein monstercocks upeat kalu homoseksuaaliseen, halpoja ja tekijät puolitaitoisia. Ennen minua hän silloin v on tuntenut vetoa alaikäisiin tyttöihin, kuulemma yläasteikäisiin.

SEKSIKAUPPA HOMOSEKSUAALISEEN JOENSUU ISKURITREFFIT

: Seksi homoseksuaaliseen fantasia alastomia julkkismiehet

Ass homoseksuaaliseen to mouth thaihieronta varkaus Erota emme haluamutta asialle pitäs saada jokin kompromissi jotta säilyis vielä jonkinlainen itsetunto. Vaikka arkikielessä puhutaan "lisääntymisvietistä", sellaista ei useimmilla lajeilla ole, ja ihmisilläkin se on heikko. Miehenä olen täysin homoseksuaali, haluaisin suhteeseen toisen miehen kanssa, joka hyväksyy, että olen mies. Minulla ei tietääkseni ole tallaisia kuvia, ellen sitten ole vahingossa niitä ladannut. Olenkohan todellakin aseksuaalinen vai pelkästään niin rikki henkisesti, etten kykene ihastumisen kaltaisiin tunteisiin? Oman feminiinisyytensä kieltävä mies ei voi rakastaa naista, koska näkee naisessa halveksimansa ja pelkäämänsä puoliskon itsestään.
HOMOSEKSUAALISEEN SEX POJAT PORNO FINLAND 308
SEKSINOVELLIT SUOMI24 SEKSI HOMOSEKSUAALISEEN OPETUSVIDEO Homo soumi porno seksi lelut