Tällaiset jännitysnäytelmät ovat ollee t poliittisen historian kestoaiheita,. Presidentin valtaa ja va llankäyttöä, suhdetta. Sen si jaan harvemmin on paneuduttu kysymykseen, miten Suo-. Tässä julkai sussa aihetta haaruko idaan neljästä näkö kulmasta. Jo Mauno Koiviston ensimmäisessä va linnassa oli suoran kansanvaalin.

Menes tys on saatta nut riippua ratkai-. Kuka ratsastaa kulloinkin ajan heng en aal lonharjalla. Sitähän kaik ki äänesty kset toisaa lta aina mittaava t, mu tta presidentin-. Ikävän päivänpolitiikan hoitaa si tten hallitus, jonka kokoonpanon rat-. Suoraan kans anvaaliin siirtyminen me rkitsi alkuun oikeastaan kolmi-. Ville Jalovaaran artikkeli kokoaa.

Sopivassa asetelmassa menet tely-. Näin tapahtui R anskassa, jossa sosialistipuolue pohjusti ehdokkaansa. François Hollanden kampanjan ja voiton taustaksi Louis Clerc anal ysoi artik-. Euroopan poliittiset virtaukset ylittävät kansal lisia rajoja mu ual lakin kuin. Viimeksi tarjokasta maan poliittiseksi johtajaksi on etsinyt esivaalilla Ita-. Kuinka sen pääministeriehdokas Pier Luigi Ber-. Menettelytavan mallimaa on tietenkin Yhdysvallat, joka on monessa.

Tunnet tua on, kuinka esimerkiksi T ony Blair uusine työväenpuolu-. Barack Obama puolestaan valjasti internetin ja. Internet ja sosiaalinen media olivat. Välineet ovat välineitä ja osoittavat tehonsa.

Mobilisaatio , kiinnostuksen ja aktiviteetin herättäminen sekä osallistumi-. Se on yksi kivijaloista, j onka. Ajatushau tomo Ka levi Sorsa -säätiössä on tarkoitus pohtia lä hivuosina. John Rentoul T ony Blair. W arner Books, — Kiitän kirjoittajakollego ita, jotka tarttuivat ripeästi ja luovalla tavalla esit-.

T uloksen laskemme näin lukijoiden arvioitavaksi. V aalien kaari Ståhlbergistä Niinistöön. Kuudesti on turvauduttu erilaisiin poikkeusmenettelyihin, jolloin kansa-. Seuraavan tarkas telun kohteena ovat ne presidentinvaalit, jo issa äänestäjät. Kun perimmiltään on kyse henkilöstä maan. Kuinka kansal aiset ovat lähteneet vuosikymmenten s aatossa liikkeelle,. Valk oisen suomen Vaalit. Presidentti-instituutio oli Suomessa u usi ja presidentin valitsijamiesvaalit.

Uurnille mentäessä ei ollut edes selvil lä, ketkä oli-. Äänestysprosentti 39,7 57,4 55,8. Väinö Tanner SDP 79 26,6 29,0 28,3. Hugo Suolaht i Kokoomus 68 22,7 19,0 17 ,7. Lauri Relander Maalaisliitto 69 19,9 20,3 22,6. Karl Söderho lm RKP 35 78 12,6 12,0 12,2. Risto Ryti Edistyspuolue 33 71 11,5 79 9,1 61 6,8. Matti V äisänen Kommunistit 16 41 6,6 91 10,5 12,1. Ståhlbergin uskottiin vastaan hang oittelustaan huolima tta suostuvan sit-. Työ väenliikettä taas passivoi tietoisuus, ettei val-.

V asemmisto sitä paitsi vierasti kok o itsenäistä valtaa käyttävää pr esidentti-. Tätä taustaa vasten s osiaalidemokraatit pitivät vaalissa. Heidän ääniosuutensa oli tosin pari prosenttia alem-. V asemmiston kannatus suli ennen muuta sen laidalta. Matti Väisäsen, joka istui sillä hetkellä vankilassa. Kyse oli tietoisesta pro-.

J oukkojen herättäjän ä se kuitenkin epäonnistui, sillä V äisäsen valitsi-. Kokematta jäi, miten N euvostoliittoon emi groitunut Otto V ille. Kuusinen olisi pärjänn yt työväestöä kokoavana ehdokkaana.

Tästä kärsivät s osiaalidemokraatitkin, joilla toisaalta. Aina tosin ei ollut ihan yksinkert aista päättää, kuka porvariehdokkaista. Kun presidenttiä v alittiin. Svinhufvudin välillä oli jo vaikeampi valita. Relander ei lopulta päässyt edes Maalaisliiton ehdokkaaksi saati mustana. Luku jen valossa sosiaalidemokraateilla.

Äänestysprosentti 47,3 65,9 62,2. Väinö Tanner SDP 90 30,2 34,2 37,3. Kyösti Kallio Maalaisliitto 69 20,0 27,3 22,5. Ståhlberg Edistyspuolue 50 17, 7 65 5,8 82 7,4. T anner tosin oli jälleen ykkönen, mutta ääniä sosi aalidemokraateilta k atosi. Moni tasavaltalainen tuki suoraan rintaman keulakuvaa Ståhlbergia, mikä. Svinhufvudin valitsijamiehet jäivät jälkeen puolueen. Vaikka eu rooppalainen ajan henki korosti johtajaper-. Äänestysprosentti kyllä nousi valitsija -.

Muutoin asetelma säily i suuri n piirt ein enti sellään:. Sosiaalidemokraatit taktikoivat täl lä. Svinhufvudin valinnan uudelle kaudelle. V asemmisto saavutti siten minimitavoitteensa, mutta ei kyennyt nosta -. Sosiaalidemokraatit olivat menestyneet edellisen kesän eduskuntavaaleissa.

Svinhufvud oli itsepintaisesti estänyt heidän pääsynsä hallitukseen todistaen. Kampanjapuheissaan sosiaalidemokraatit alle viivasivat, ettei presidentin. Kaikkien kansanvaltaisten piirien , mutta e nnenkaikkea työläiste n. V ain ky llin voima kas sosialidemo-. Äänestysprosentti 57,8 62,9 66,6. Väinö Tanner SDP 95 30,7 38,6 39,8. Svinhufvud vaaliliitto 86 29,8.

Kokoomus 63 21,6 10,4 13,6. IKL 23 90 8,1 97 8,3 86 6,7. Kyösti Kallio Maalaisliitto 56 16,6 22,4 22,9. Ståhlberg vaaliliitto 38 13,7. Edistyspuolue 11,1 73 6,3 62 4,8. T ur vatakseen edus-. V altavan koneiston liikekannallep ano vain yhtä. T ehtävä olisikin p arempi jättää. T annerin valitsijamiehet luopuivat omasta ehdokkaastaan heti ensimmäisessä. Itsenäisyyssenaatin puheenjohtaja j a entinen valti onhoitaja Svinhufvud.

Syntyi sosiaa lidemokra attien ja Maalaisliiton yhteistyöhön perus tuva. Sotavuodet ja sopeutuminen rauhaan muuttivat poliit tisen toiminnan ehtoja.

Ko mmunistien vahva paluu yhteiskunnalliseksi voi-. Agraarisen Suomen suurena joukkopuolu-. Poikkeusvuodet oliva t rajoittaneet poliittista toimintaa ja s ynnyttäneet. A jan henki näkyi. Näihin lukuihin verratt una presidenttikysym yksestä innos-. Oikeisto ei edelleenkään pitänyt kampanjointia — itsensä.

S osiaalidemokra atit taas oliv at. Hokkanen ; V ares Laitavasemmistolle vaalit palauttivat uskoa tappio llisten eduskuntava alien. Hyvä äänisaa lis ja toinen sija valitsija-. Maalaisliiton Urho Kekkosella s en sijaan oli, vaikka niitä on jä lkikäteen. Mie s oli kuitenkin liik keellä. Soikkanen , —; Va res , — Äänestysprosentti 63,8 78,2 74, 6. Paasikivi vaalili itto 37,1. Kokoomus 68 22,9 17,0 14,6.

RKP 23 8,7 7,3 7,2. Urho Kekkonen Maalaisliitto 62 19,6 24,2 23,3. Häntä suretti mu utenkin vaaleihin lii ttyvä matala ja kurja intrigointi: Mitä mieltä tyylistä sitten oltiinkin, aktiiv inen kampanja merk itsi Kek-. Väli ttömänä palkintona oli tosin vain vaalin jumbo-. Ava us presidentinvaalien valjastamisesta polii ttiseen mobilisaatioon tuli joka. On pätevät syyt olettaa, että Pekkalan porukat olisivat ti lai-. Kuusi vuotta myöhemmin elettiin sitten kiivaasti uutta aikaa laajalla rin-.

Jopa herraskaisissa kokoomuspiireissä ladattiin presidentinvaaliin. Lontoon-lähettiläs Sakari T uomioja ei moisessa meiningissä viihtynyt eikä. Muutkin siis koettivat parhaansa mukaan, mut ta Kekkosen rallin tasolle ei. V aalikenttien lietsonta onnist ui kahdella tavalla.

Kekkosen siis voi tti, mutta ennen valinnan varmistumista koettiin huimia. Rentola , — V altionpääksi päästyään Kekkonen ei vetäytynyt p elkäksi ulkopolitiikan. Po liittinen kenttä repesi kilpaileviin vihollisleireihin,. Seurasi Suo men sodanjälkeisen poli tiikan toinen kiihk eä Sturm un d Drang.

Syntynyt asetelma rapautti pohjan muutenkin. Kansa kunta äänesti vaaleis sa. Äänestysprosentti 73,4 79,9 75,0. Urho Kekkonen Maalaisliitto 88 26,9 24,1 23,1. Sakari T uomioja vaaliliitto 57 19,7. Kokoomus 54 17,9 12,8 15,3. Vapaamie liset 3 32 1,7 6 0,3 6 0,3.

Ralf Törngr en RKP 20 6,9 6,8 6,5. Eero Rydman Kansanpuolue 7 85 4,5 7,9 5,9. Suomen ulkopolitiikka, erityisesti idänpolitiikka ja Kekkosen asema pre-. Siihen realiteettiin oli sosiaalidemokraattienkin. SDP uusi puoluejohtonsa ja ratkaisi sen jälkeen kolmen K: SDP asetti pitkin hampain ehdokkaakseen Urho Kekkosen, joka oli vuosien. Äänestysprosentti 81,5 75,0 85,1. Urho Kekkonen vaaliliitto 44,3. Maalaisliitto 31,7 23,1 23,0.

RKP osa 6 35 1,6. Kokoomus 37 13,1 15,3 15,1. Rafael Paasio SDP 36 13,1 23,1 19,5. Kekkosen vaaliliitto sai yli puolet äänistä, j a hänet valittiin het i ensim-. Normaalissa demokraat tisessa järjestelmässä sitä olisi voinut kuvit ella kome-. White Ladyn v aalivalvojaisissa Mannerheimintiel lä oli matal a, eikä omien. Äänestysprosentti 70,2 84,9 82,2. Urho Kekkonen vaaliliitto ym. SKDL 56 60 9 17,0 21,2 16,6. SDP 55 15,5 27,2 23,4. RKP osa 9 68 3,4 5,7 5,3. TPSL 6 46 2,3 61 2,6 35 1,4.

Matti V irkkunen vaaliliitto ym. Kokoomus 58 21,2 13,8 18,1. RKP osa 6 43 2,2. Veikko Vennamo SMP 33 11,4 24 1,0 10,5. Syy synkkyyteen oli va alin kampanja-asetelmassa, joka jätti kyljen auki. Kokoomuksen ehdokas Kansallis-Osake-Pankin pää-. Vielä terävä mpi piikki K ekkosen sieluntilassa oli Suomen. Maaseudun Puolueen ja suomalaisen populismin kantaisä V eikko Vennamo ,.

Nämä luvut nöyryyttivät ylivertaiseen asemaan korotettua presidenttiä ja. Eikä asetel ma siitä muuttunu t, vaikka presidentti ha jotti. Kekkosen doktriini perustui nä kemykseen, jonka m ukaan p residentin-. T oisaalta onnistun ut ulkopolitiikka ja suhteiden hoita minen Neuvostolii ttoon. V ain tällaisen selkänojan. Demokratian kannalta kys e oli tautologi sesta kehäpä ätelmästä, jo ssa. Kekkosen uran moniin para-. Presidenttinä taas Kekkonen tukahdutti parhaa nsa mukaan aido t vaaliase-.

Äänestyksen tuli olla kansallisen yksimielisyyden osoitus, ei esimer-. Sellaisen ihannetilan tav oitteluun ei. Ei käy k iistäminen, että Kekkosen kor vaamattomaksi tehneisiin järkei-. Syntyi suuri koalitio , kun lähes koko poliittinen k enttä Sosialistisesta T yö-. Lopputuloksena oli lähinnä poliittinen rituaali, jolla ei ollut paljoakaan. Kekkonen säästy i kymmenen. Kristilliset ja perustuslailliset tosin kaksinkertaistivat äänisaaliinsa edel-.

Äänestysprosenttikin saatiin tarmokkaalla valistuksella hi la-. N äkemykseen sisältyy helposti a jatus ohimenevyydestä: Suomen presi dentinvaal ien il miöhistori an tie nraivaaja on eittämättä. Moni poliittinen kilpailija ja yhteis-. Äänestysprosentti 69,9 79,7 81,2. Urho Kekkonen 2 82,4. SDP 74 23,3 24,9 23,9. SKDL 56 18,2 18,9 17,9. Kokoomus 45 14,7 18,4 21,7.

RKP 12 88 3,6 4,7 4,2. Liberaalit 8 71 2,9 4,4 3,7. Raino W esterholm Kristilliset 24 8,8 90 3,3 4,8. Veikko Vennamo SMP 10 4,7 98 3,6 4,6. Salonen Pe rus tus lail lis et 6 82 3,4 43 1,6 34 1,2. Pankin suoji sta pääministeriksi keskelle politiikan jokapäiväistä ra paa ja rois-. Urh o Kekkosen sairastumisen myötä auenn ut presidenttipelin. K oiviston ylivertain en kannatus. Yhtäkkiä Neuv ostoliiton ohjaava vaikutusvalta ei pätenyt edes p uolueken-.

Tark ka , luku. Äänestysprosentti 86,8 81,2 81,0. Mauno Koivisto SDP 1 43,1 23,9 26,7. Harri Holkeri Kokoomus 58 18,7 21,7 22,1. Joh anne s V iro laine n Keskustap. Veikko Vennamo SMP 1 71 2,3 4,6 9,7. Raino W esterholm Kristilliset 0 59 1,9 4,8 90 3,0. Helvi Sipilä Liberaalit 1 56 1,8 3,7. Suomi sai näin viimein presidentin, jonka ta usta oli työväenliikkeen riveissä.

Kokonais uutena tapahtumaa voi pi tää ensimmäisenä suorana kansanvaalina,. Jälkipeleille ei jäänyt sijaa. Kuus i vuotta myöhemmin kä ytiin läpi samankaltainen näytelmä, t osin sillä. Kärkiehdokka atkin olivat pa ljolti samoja, Johannes. Virola inen vain vaihtunut Paavo V äyryseen, j oka debytoi ponnekkaana kan-.

Peliteoreetikkojen tulkinnoiss a presidentinvaali ratkaistiin jo keväällä. Äänestysprosentti 82,7 82,3 76,4. Mauno Koivisto 1 48,9 1 46,6. SDP 1 39,4 24,1. SMP 7 4,0 6,3. Harri Holkeri Kokoomus 18,4 63 20,2 23,1. Jouko Kajanoja Deva 44 1,4 0 56 1,9 4,2. Ristiriitaista tai ei, presidentinvaali k ertoi äänestysprosentin las kusta huo-.

T ulos jäi kui tenkin prosentin. Se ei enää muuttanut as etelmaa, kun enemmistö Holkerin. Neuvostoliit toa ei enää ollu t eikä. Se ei jättänyt suuriakaan mah-. V äyrynen, joiden ohitse aika ehti kulkea s uurta tehtävää odottaessa. Suomessa koettiin kaikkien aikojen il miövaalit, jotka karkasivat poli it-. S orsa ei läpäissyt SDP: Mara-ilmiön paras puhti uhkasi kuitenkin hiipua ennen vaalipäivää,. Rehnin suosio rävähti viime metreillä hämmästyttävää n kasvuun.

Elisabeth- tai Lillan-ilmiötä kanto i havahtuminen siihen, että naisen valintaan. Suomen presidentiksi voisi n yt todella olla uskottava mahdollisuus. Ahtisaari sinnitteli vaalien ensimmäis en kierroksen ykköseks i, mutta. Hänen pudot tajikseen voi raakojen numeroiden perusteella nimetä. PResiDentin suoRa kansanV aali Kierros eK-v aalit eK-vaalit Äänestysprosentti 82,2 72,1 71,9. Martti Ahti saari SDP 25,9 22,1 28,3. Elisabeth Rehn RKP 22,0 5,5 87 4 5,1. Paavo Väyrynen Keskusta 19,5 24,8 19,9.

Raimo Ilaskivi Kokoomus 15,2 19,3 17,9. Keijo Korhonen valitsijayhdistys 5,8. Claes Ander sson Vasemmisto liitto 3,8 10,1 11,2. Pertti V irtanen valitsijayhdistys 95 3,0. Eeva Kuuskoski valitsijayhdistys 82 2,6. T oim i Ka nka ann iemi Kristilliset 31 1,0 83 3,1 82 3,0. Sulo Aitton iemi SMP 30 1,0 4,9 36 1,3. Pertti T iainen valitsijayhdistys 7 0,2. Poliittisen osallistumisen kannalta suora kansanvaali osoittautui menes-. Ensimmäistä kerta a ja pa ljolti improvisoiden järjestetyt esivaalit.

T uoretta dynamiikkaa Suomen jähmeähköön poliittiseen jär -. T oisaalta presidentin valinnasta uhkasi tulla politiikan Idols-kisa, kerta-.

Ahtisaaren on tul kittu jopa ratkaisseen toisen kierroksen edukseen. Sille ei miljoonayleisön silmis sä. Uutu uden viehätys ja menestys vanhojen puolue-eliittien kustannuksella.

V astatuulen ja vaikeuksien hetkellä apu löytyi kuitenkin politiikan perintei-. Ahtisaar i joutui turvautu-. Hurmos ehti kuitenkin haalistua, kun kilpailija osasi käyttää kahden. Rehnin kam panjaa hoitivat amatöörit, jo iden ansiot oli vat aivan muualla kuin. Tuo vakava ja v astuul-. Ihalainen , — on muistellut SD P: Mieli olisi tehnyt toiselle kaudelle, mutta kriittiset. Sosiaalidemokr aattinen puolue ei ollut kiinnostunut ehdokkuudest ani. Halosell a oli hi r veä hi nku virkaan.

Näin mi nä pelastuin. Ahtisaaren elämäkerrassa ja ka tsoo, että vanhan linjan sorsalaiset syrjäyttivä t. Niin kuin niin usein politiikassa, ajoitus on tässäkin ratkaiseva. H alonen ; Jääskeläinen ; Pel tonen ; Söderman Jos Ahtisaaresta luopuminen merkitsi SDP: V oi vain spekul oida, olisiko tuo maailmanluokan menestys siivittänyt.

Ahtisaaren voittoon kotimaan presidentinvaaleissa. Sen sij aan to teutunut. Politiikan pitkää p olkua pitkin pätevöityneen Halosen ympärille kas voi. Syntyi laa ja sateenkaarikoalitio, jossa.

Yhdistelmä vetosi niin nuo-. Ja kaiken kittinä toimi se, että Suomi saattoi nyt. Mielipidemittaukset kertoivat, että valtionpäämieheksi haluttiin nainen. Rehn oli tässä suhteessa pitkään y kkössuosikki, kunnes Uosukainen ohitti.

Vihreiden Heidi Hautala ei päässyt kos-. Ruokanen to istaa tässä omaa. Naiset myös äänestivät molemmilla. Kampanjoinnin kuluessa poliittinen asetelma kehittyi toisin kuin edelli-. T oisen kierroksen voitt oon jäi siten aikaisem paa vähemmän kirittävää, mu tta. Näin kävi myös seuraavalla kerralla. Äänestysprosentti 76,9 68,3 69,7. Tarja Hal onen SDP 1 40,0 22,9 24,5.

Esko Aho Keskusta 1 34,4 22,4 24,7. Riitta Uosukainen Kokoomus 12,8 21,0 18,6. Elisabeth Rehn RKP 7, 9 5,1 4,6. Heidi Hautala Vihreä liitto 3,3 7,3 8,0. Ilkka Hakalehto Perussuomalaiset 31 1,0 26 1,0 43 1,6. Risto Kuisma Remonttiryhmä 16 0,6 28 1,1.

T arja-ilmiö nousi nopeasti ja oikeaan aikaan, m utta se ei jäänyt miksikään. Uudelleenvalinnasta tuli k aikkea muuta kuin läpihuuto juttu. Presidentinvaal it , Seurasin sosiaalid emokraattien t unnelmia sivusta mutta sen verran läheltä,.

T arja H alosen uudelleenval innan m yötä Suom i tulee eläneeksi yhtä-. Saavutus on me lkoinen puolueel ta, jonka peruskanna tus on vuodesta ja. Menestykseen on tarvittu luonno llisesti hyviä ehdokkaita, jotka. Mutta se ei väl ttämättä riitä, ku ten viime viikkoina saati in havainnol li-.

Presidentinvaalin paradoksi on s iinä, että henk ilöä korostavast a. Äänestysprosentti 73,9 69,7 67,9. Sauli Niinistö Kokoomus 24,1 18,6 22,3. Matti V anhanen Keskusta 18,6 24, 7 23,1. Heidi Hautala Vihreä liitto 3,5 8,0 8,5. Timo Soin i Perussuomalaise t 3,4 43 1,6 4,1.

Bjarne Kallis Kristilliset 61 2,0 5,3 4,9. Henrik Lax RKP 48 1,6 4,6 4,6. Antero Lahti valits ijayhdistys 12 0,4. Takavuosi na oli tapana vitsailla, että kaikkihan täällä ovat puo-. Tuon itse stäänselvyyden aika on nyt ohi tse. En hennonut ennustaa kuin riv ien vä lissä, että kuuden vuoden päästä. Esko Aho oli pitänyt jo.

Muutos por varipuolen asenteessa ja itsetunnossa näkyi niukan tappion. Siinä Suo men ennätyksessä on tulevil la polii-. Niinistön asettumi nen kans anedustajaehdokkaaksi tuotti sen käänteen. Suomen poliittiseen hist oriaan, joka oli jo pr esidentinvaaleissa ilmassa.

Porvarileirin vamma on johtanu t vimmaan, joka. Sauli Nii nistön taakse. Porvarivam ma ja -vimma purkautuiv at eduskunta vaaleissa vuonna.

Halosen valintaan pettyneet ottivat revanssin, eikä vasemmisto ole sen. Puhumattaka an presid entinvaale ista, joissa Nii nistön.

Suosio oli säilynyt ja kumuloitunut, ehdokas. Kierros eK-v aalit KUnt av aali t 2 Äänestysprosentti 72,8 70,5 58,3. Sauli Niinistö Kokoo mus 1 37,0 20,4 21,9. Pekka Haavisto Vihreä liitto 18,8 7,3 8,5. Paavo Väyrynen Keskusta 17,5 15,8 18,7. Timo Soin i Perussuomalaise t 9,4 19,1 12,3. Paavo Lipponen SDP 6,7 19,1 19,6.

Paavo Ar hinmäki Vasemmistoliitto 5,5 8,1 8,0. Eva Biaudet RKP 82 2,7 4,3 4,7. Sari Essayah Kristilliset 75 2,5 4,0 93 3,7. Kun gallupien kestosuosikilla Niinistöllä oli käytössä än myös selv ästi. Arvio vaiku ttaa yli-. Kokoomuksen ennätys suorien kansanvaalien ensimmäisellä kierroksella. Nyt s e tuplaantui, ja Niinistön edel lisestä yrityks estä tulos parani puolella. Nämä menestykset vain j äivät ikään kuin itsestään selvyyksinä varjoon, kun. Sen ratkeaminen oli Pekka Haaviston suurta juhlaa, jossa harvan analyy-.

Humun kes kellä ei kiinnitetty paljoakaan huo miota. Matti V anhanen putosi vastaa-. Paikka toiselle kierrokselle avautui Haavistolle samasta syystä kuin E li-. H eidän menestyksensä s uurin uhrikin oli sama eli kolm anneksi jäänyt. Tuloksen selvittyä muotoilin puolileikill äni tuoreeltaan vaaliblo-. Timo Soini teki ensimmäisen valtiomiesteko nsa estämällä Paavo Väy -.

Osansa suo rittivat myös ne perinteisen vasemmis ton äänestäjät, jotka ryh-. Kieltämättä Haaviston menes tys oli vaalien ensimmäi sen kierroksen suuri. Haavist o-ilmiön jälkilämmössä heh-. Miljoona ääntä ol i hieno s aavutus, totta, mutta se oli kuitenkin noin. Haavisto-liike oli siihen emotionaalise sti kii nnittyneil le kannattaji lle. T unnelatausten juonesta pääsee kiinni lukemalla esi -.

Lähde julkaisivat tuoreeltaan Rehnin, Halos en ja Haaviston kampanjoiden. Loppujen lopuksi Haa visto-ilmiön takaa löytyi aika lailla samankaltainen. Samaan aikaan suurin yllätys taka-. Sateenkaarilipun alle kaihonneet äänestäjät kokivat tällä kert aa sopivan. Haavisto vain ei yltänyt y htä monipuo-. Sekä aika, ehdokas että. Kantava idea suoraan kansanvaaliin siirtymisessä oli tuoda presidentin valin ta.

K ansalaiset tuntuivat tästä tykkäävän. K un äänestysprosentti pre-. Kuten edellä on esitetty ,. To isena uutena ja. Oli tultu pitkä matka ajoista, jolloin äänestäjiltä kysyt-. Esivaaleihi n k ohdistune et odotukset ovat sittemm in laantuneet. Halonen oli y htä ylivoimainen SDP: Kuusi vuotta myöhemmin ei esivaalia järjestänyt.

Karin pilapiirro s 4. Ehkä Suomi on niin pieni maa, että kunnon esivaalitaistolle avautu u ti laa. Puolueissa ei usein ole montakaan kaivatun kalii-. Keskusta ei löytänyt vuonna. V aikka kamp pailu latist ui ennen käynnistymistään, SDP: Lipponen sai selvän mandaatin puolueen jäsenkun-. Tämä ei kuitenkaan p oikinut. Suurin osa sosiaa lide-. Puolueen es ivaali on kyllä demokraattinen, jäsenistön ja m ahdollisesti.

Se onkin aika p aljon vaadittu. Suoran kansanvaalin suos ion par adoksi on siinä, että y htä ja lkaa kä y-. Val tionpäämiehen symboliarvo on kuitenkin kansalaisille. Entä onko presidentinvaal eilla ollut merkitystä laajemmin puolueide n. Mitään yleispätevää lakia ei voi tilastojen. Tuloksia on mieluummin ohjannut tilannekohtaisu us, josta. Presidentinvaalin entisestään korostunut henkilökeskeisyys on työntänyt.

Virhemarginaalia h ipova takapakki voi hetkessä kääntää mielialan. Julkisuus kehittää hetkessä vakuuttavia selityksiä. Kampanja alkaa sakata, eikä sitä enää. Gallupeista on tullut ku in huumetta: Edellisissä vaaleissa tosin nimenomaan Rehn oli todistanut, että korkean.

Sitäkin sietäisi pohtia, m iksi naisehdokkaista viime vaiheessa parrasva-. Hän hävisi vain niukasti Aholle, kun Keskusta äänesti perinteisesti. Olisiko Kesk usta olla kaukaa viisas, jos se olisi presidenttiehdokkaan aset-. Jää muuten ikuiseksi arvoitukseksi, mihin Kuuskoski olisikaan yltänyt,.

Kuuskosk i oli Sen sijaa n keskusta lähti ajama an väkisin V äyrystä pyssyyn. Spekulaatio asiasta on t ietysti turhaa. Kuuskoski ei lähtenyt haastajaksi. Keskustan esivaaliin, vaa n asettui erillisen valitsijayhdistyksen presidenttieh-. Siltä pohjalta ei syntynyt enää nostetta. Otanta on pieni ja historia lyhyt, ajan henki ja maan tavat muuttuneet.

K uuskosken lisäksi kategoriaan. Uusi yritys kuusi vuotta myöhemmin päättyi. Halonen pu olestaan todisti Tarja-ilmiön vahvan p ohjan voitt amalla. Hänelle toisella kierroksella niukasti hävinneistä miehistä A ho ei yrittänyt.

V aikka nuorena pää ministerinä Ahosta vitsail tiin Kannuksen K enne-. Niinistössä sen sijaan on riittänyt sekä ilm iötä että pitkäjänteistä sitkoa,. Ahtisaari taas jäi presidenttiydestään huo-.

Suuret palkinnot odottivat hän tä toisaalla. On k iinnostavaa nähd ä, t asa-arvoistuuko presidenttipelin ilmiöhistoria,. Kaksi naiskandidaattia kävi oma n jumbokamp-. Ilmiöiksi vaalista vo i nimetä kaksi miestä. Jos vaaleista ei muuta jäänyt kansalaisille käteen, niin sentään tuhansia. Entä si tten miljoonan äänen Haavis to? T unnelataukseltaan hän saattaa olla. Näillä menettelytavoilla voi hyvinkin olla politiikkaan. Nähtäväksi jää, niin kuin sekin, onko Haa vistolla kuuden vuoden päähän.

Tämän hetken ti lan-. Presidentinvaalit ja niiden jälkinäytös Esko Ahon. Hallitsijanvallan ja parlamentarismin välinen jänni te Suo-. Jääskeläinen, M arkku J. Paremman maailman p uolesta. Urho Kekkosen ja SDP: K ommunistit, Kekkonen ja Kreml. P oliitikko ja valtiomies. K uinka valtionpäältä vietiin valta ja hänestä. Sa uli Niinistön pitkä kiri Mäntyniemeen. Pohdin toja Suomen poliittisesta jär-.

Esseitä elämästä, p olitii-. Aiemmin presidenttiehdokkaista oli äänestetty vain puolue-. N yt koettiin kuum a kampanja, jossa purkautui politiikan patou-.

Puolueiden jäseniä ja kannattajia. Seuraavassa palataan takaisin Kalevi Sorsan, Martti Ahtisaaren ja muiden.

K uinka väki lähti liik keelle, sekä. Entä mitä tapahtui sen jälkeen, kun äänet. Vaikka päähuomio on sosiaalide-. Presidentti Urho Kekkosen pitkän neljännesvuosisadan kestäne en valta-. Kekkosen i tseva l-. K ekkosen kaudella vahvan presidentinvallan. Pelin politiikan aika president tikysymyksessä oli ohitse — vai oliko?

Uusi laki oli rajannut presidentin toimikaudet kahteen, mutta tämä ei. K oivisto olisi niin halutessaan voinut. Mielipidemittauksiin ilmestyi my ös. Ajatus poliittisen eliitin ulkopuolelta nousevasta kansan syviin riveihin. Kekkosen aika läheni vääjäämättömästi loppuaan. Esillä oli m uun muassa. Kansan silmissä poliittisen vehkeilyn vasta -. Helsingi n Sanomien pääkirjoitus vertasi ehdotusta. Yhdysvaltojen järjestelmään ja pohti, lisäisikö se Suomessa p olitiikan henki-.

Lehti p äätyi kuitenkin arvio on, että. Kokoomuksesta esivaali-innostus levisi sosiaalidemokraatteihin. Uudet keinot uudessa tilanteessa saattoivat olla avuksi. Ensimmäiset osanottajat ilmoittautuivat kisaan maaliskuussa, huhtikuun. T oukokuun puolivälissä äänestettiin, niin että tulos oli kesän k oit-. Poliittinen ti lanne j a ajan henki suosivat aktiivipolitiikan ulkopuolelta.

Suomi oli syvässä lamassa, ja Kes-. SDP puolestaan oli juuri voittanut kunnallisvaalit, ja. N iitä ei merkit tävästi.

Ulf Sundqvist näet päätti maaliskuussa jättää SD P: Paasiolle, jotka kuitenkin kieltäytyivä t kunniasta. Ehdokasasettelu oli muuttua vielä viime hetkellä, kun Jyväskylän työvä-. Tämä otti tarjouksen va ka-. Se ei sopinut V asem-. Näin häne n ehdokkuutensa. Jyväskylästä reaaliaikaisen televisioyhteyden vä lityksellä An tero K ekkosen.

Kenttäväen keskuudessa jäsenten ja ei-. Sorsan ja Ahtisaaren joukko ja jakoi jossain määrin kysymys, tuliko puo lueen. Sorsan tukijat suhtau tuivat varauksellisemmin ja kritisoivat vastapuolta siitä,.

Viimeistä kertaa puoluetoimikunnassa puhetta johtanut Sundqvist. Ensimmäisen puheenvuor on asiasta käytti Sorsan kan-. Markku Hyväris en e sittelemää ehdotusta, e ikä vastustavia puheenvuoroja. Sen sijaan äänten sekoittamisen. Kun menettelytapavaliokunta sitten teki tämän mukaisen esi-. Siinä tilanteessa Ma uno Koivis to ei halu nnut näyt täytyä vain. Asetelma oli kiusallinen potentiaalisten seuraajaehdokkaiden kannalta: Sorsa jatkoi pitkää odotustaan pitämällä kiinni kirjoittamatto masta sään-.

U utinen ei tullut suuren a yllätyksenä, sillä Ah tisaari oli vih jaillut. Koiviston ratkaisun jälke en Sorsa järjesti Helsingin työväentalolla odo-. Kampan ja-avauksessaan Sorsa toivoi. Ka mpanjan mui ta kantavia vo imia.

Mielipidemittauksissa Ahtisaari kulki toistakymmentä prosenttia edellä,. Hänen toimistonsa avajaisissa huhti-. Salissa oli runsaasti vapaita paikkoja j a äänen-. Lii kkeelle lähdön epäonnistumisen jälkeen kampanjaa oli. Yksi tekijä suomalaisten syttymiseen asiaan s aattoikin juontua Atlantin. Bill Clint on oli valittu edellisenä vuonna näyt tävästi ensin demokraat-. Kotimaista esikuvaa neljän pyörän pääll ä kul keneelle Martti Ahtisaaren.

Tämän jälkeen presidentinvaalien loppu-. Mauno Koiviston toisen kauden päättyessä t asavallan pää-. Yksi tärkeä nimi kampanjassa oli entinen YK-kenraali Ensio.

Jos Sorsan ka mpanja-avaus T ampereella oli antikliimaksi, Ahtisaaren vas-. Kaikki eivät mahtuneet saliin, mikä mediamielessä oli myönteinen uutinen. Tiiviin t unnelman ohella m uidenkin kuin sosiaalidemokraat tien kannattajien. Ahtisaari kuitenkin korosti haluaan nimenomaan SDP: Epävarman taloustilanteen keskellä Ahtisaaren lupa us tarttua työttömyy-.

Kampanjan ehdoton keskipiste oli kuitenkin ympäri maata kiert änyt linja-. Bu ssin merkitystä korosti. Näin kansalaisille välittyi kuva eteenpäin menossa ole-. Kiertueel laan Ahtisa ari esiinty i presidentil lisin ottein mutta helposti. T oisaalta bussikampanjaa n saatettiin ar vostella muun. Uusi Poh jois-Karjala -lehti kuittasi kritiikin.

Suomessa ei ollut totuttu sii hen, että suuren puolueen sisäistä vääntöä. Esivaalikiertueet olivat puolivälissä, kun SDP: Neuvonpidossa sovittiin, että vaalityössä keskityttäi-.

Sama toivomus läh ti myös tukir yhmille. Tietystä yli kuumenemisesta huolimatta Kekkonen arvioi SDP: Chiaroscuron eli mystisen valohämyn mestarin tuotannosta tosiaan löytyy maalaus nimeltä Cena in Emmaus vuodelta , mutta se eroaa nyt esille ripustetusta teoksesa Cena in Emmaus, vaikka asetelma onkin näennäisesti sama.

Erot eivät sinänsä yllätä, koska teoksen on tehnyt italialainen valokuvaaja Andrea Angione s. Helsingin Uutiset, Valokuvassa herkkyys on se juttu. Hän tasapainoilee kaikkien noiden aikaa vievien ammattien sekä perhe-elämän välillä. Hän on pyörittänyt tanssikouluaan Porvoossa jo 10 vuotta.

Työllistymisen näkymät eri ammateissa. Mikähän ammatti on Top 15 ylitarjontaa -listalla sijalla 8? Kirjoittaja käyttää Pixsy-palvelua etsimään kuvien laittomaa käyttöä. Ensin tulee lakimiehiltä yhteydenotto, jossa vakavasti huomautetaan tekijänoikeuksien rikkeistä ja vaaditaan korvausta. Usein tämä jo riittää. Jos ei auta, niin sitten tulee haaste oikeuteen.

Isojen mediatalojen ja julkisuuden henkilöiden osalta tässä ei mitään moraalisia ongelmia. Mutta entä sitten pienet yritykset ja yksityiset bloggaajat. Det gäller att våga. Är en av de bästa analoga kamerorna på väg tillbaka? Kulttiklassikko Yashica Electro Vuosi on kääntynyt jo syksyyn ja syksyisiin puuhiin. Syksy on tuonut mukanaan myös TSL: Francesca Woodman eli lyhyen, mutta intensiivisen ja tuotteliaan elämän.

Jaetaanhan hänen tuotantonsakin viiteen eri vaiheeseen ja se on vuotiaana kuolleelta taiteilijalta jo melkoinen saavutus. Francesca Woodmanin elämä ja työt ovat toimineet myös monen nykykuvaajan innoittajana.

Petteri Hautamaa, Erilainen ruskareissu! Perinteinen syyskuun toisen viikon ruskamökki Pallastunturin kulmilta oli varattu aika päiviä sitten. Reissusuunnitelmat laadittu, kartat haalittu, Leena Lehtolaisen äänikirjat valittu pitkälle ajomatkalle ja tietty auto pakattu matkatavaroilla ääriään myöten. Tänä vuonna patikoisimme kirkkaina öinä revontuliennusteiden natsatessa ylös tunturiin teltan kanssa, visioissa mm.

Mallan kansallispuistoakin pitäisi päästä kiertämään ensi kertaa ja samalla jäämertakin olisi kiva käydä nuuhkimassa! Enää kaksi päivää lähtöön…. Ja kaikissa vielä teksti. Tekniikan Maailma, Tätä voit kokeilla nyt omalla kuvallasi — tutkijat kehittivät tekoälyn, joka muuttaa minkä tahansa selfien pyöriteltäväksi 3d-kuvaksi. Tutkijat ovat julkistaneet netissä sivun, jolla jokainen voi kokeilla palvelua oman kuvansa kanssa. Sivustolla ensin ladataan kuva palveluun, jonka jälkeen se tuottaa hiiren tai sormen avulla pyöriteltävän 3d-kasvokuvan.

Parhaiten järjestelmä toimii edestä ja läheltä otetulla kuvalla. Graafikko Maasotakoulun opintoasiainosastolle Lappeenrantaan. Tehtävä on määräaikainen Graafikko vastaa Maasotakoulun visuaalisen viestinnän sisäisestä ja ulkoisesta näkyvyydestä sekä laadusta.

Hän suunnittelee ja tuottaa graafisen aineiston ja materiaalin sekä vastaa vaativista taittotöistä ja niiden kuvituksesta. Graafikko toimii myös valokuvaajana, vastaa visuaalisen viestinnän koulutusmateriaalista ja kouluttaa sekä ohjaa henkilökuntaa visuaalisen ilmeen käytössä Maasotakoulussa.

EQseurantajalustaan paremmat moottorit ja hihnaveto halvalla. Syntan Sky-Watcher EQ-5 ja sen uudempi versio NEQseurantajalusta on harrastaja-astronomien keskuudessa suosittu jalusta, eikä ihme kun alle kolmella satasella saa yli kymmenen kiloa kolmijalkaa ja ekvatoriaalista päätä.

Mukana siinä ei tule vakiona moottoreita, vaan jalustan seuranta on oletuksena käsivetoinen. Satasella-puolellatoista kuitenkin voi ostaa kahden moottorin paketin jalustaan jolla se seuraa taivaan liikettä jollain tarkkuudella muttei osaa itse vielä suunnistaa pitkin taivaankantta.

Suunnistustaidon jalustalle eli goto-paketin voi tietenkin ostaa lisähintaan, mutta tämän paketin hinta on enemmän kuin alkuperäisen jalustan itsessään. Suomalainen Whitepoint Optics valmistaa objektiiveja elokuvakameroihin hyödyntäen keskiformaatille suunniteltua optiikkaa.

Tämä mahdollistaa objektiivien käytön jopa 65 mm: Yrityksellä on edessä todellinen näytönpaikka, sillä Suomesta ei ole ennen noussut objektiivipuolen yrityksiä. Kesällä myytiin talo, suurimmasta osasta tavaroita luovuttiin. Nyt ollaan matkalla, loppupäivää ei ole päätetty. HS, Matkajournalismi ja kuvien rajauspalvelu voittivat Uutisraivaaja-kilpailun.

Uutisraivaajan voittajiksi on valittu kaksi joukkuetta, kertoo kilpailun järjestänyt Helsingin Sanomain säätiö. Boeing kutsuu luonnostaan nimellä CityDescriber, ja tällä hetkellä projekti löytyy Twitteristä.

Kyseessä on tekoälybotti, jolle esitetään yhteisöpalvelu Redditistä kerättyjä maisemakuvia. Botin tehtävänä on tunnistaa, mitä kuva esittää. Suomalaisista ArtFactsin tuhannen menestyneimmän listalle mahtuu kuluvaa vuotta tarkastelevalla listalla tasan kaksi: Eija-Liisa Ahtila ja Elina Brotherus. Alfred Fried Photography Award. Fotosidan-sivuston jäsen voitti Canonin millistä pidetään yhtenä kaikkein parhaimmista objektiiveista.

Vakaimellinen I-versio ilmestyi , uusittu II-versio Sain lainaksi II-version pidennetyn viikonlopun ajaksi ja pääsin kokeilemaan, miten uusi eroaa vanhasta. Ainakin hinnassa on tuntuva ero. Kakkonen maksaa Rajalan sivulla tarjouksessa euroa normaalihinta euroa , kun käytettyjä I-malleja saa Rajalalta eurolla ja netin myyntipalstalta ostettuna vielä vähän edullisemmin. Käytettyjä kakkosia liikkuu vähän, tällä hetkellä Rajalan sivulla on myynnissä yksi euron hintaan. Kalliita ovat, mutta laatu maksaa.

Viime vuonna hehkutin blogissa sieni- ja marjareissuun yhdistettyä kuvailukierrosta. Ajatuksena siis kiertää lähimetsiä, niin että kotiinviemisiksi kertyisi ainakin jotain. Tuolloin löysin muutamia peukaloispoikueita juuri elokuun alkupuoliskolla. Kameran ja lähettimen sisältävän paketin hinta on 69 euroa, mitä voi pitää hieman kovana, sillä langattomia näytöllisiä peruutuskamerasarjoja myydään jopa 20 euroa edullisemmin — mutta paketilla on silti puolensa.

Liikkeeseen, asiakaspavelu, studiokuvaus, miljöökuvaus, kuvien käsittely. Mahdollisimman pian, muu osa-aikatyö. Yle, Kukilla kruunatut lehmät ja viikon muita uutiskuvia. Laura Malmivaaran ottamat valokuvat voimaannuttavat: Neljä vuotta Taideteollisessa korkeakoulussa alaa opiskellut näyttelijä nauraa, että hänen valttinsa on nopeus.

Kun kuvattava luottaa kuvaajaan, syntyy rentoja ja luonnollisia kuvia omalla painollaan. Mikko Lagerstedt, Vacant Beach. Vacant Beach is a series of images captured one August night after summer season on the deserted Yyteri beach, Finland. Tietoturvaohjelman mukana levisi vaarallisia haittaohjelmia miljooniin Windows-koneisiin.

Suositun CCleaner-turvaohjelman mukana on levitetty haittaohjelmia miljooniin Windows-tietokoneisiin. Avastin CCleaner-tietoturvaohjelman käyttäjien kannattaa välittömästi tarkistaa tietokoneensa.

Yli kahdessa miljoonassa tietokoneessa käytetään ohjelmasta versiota, jossa on mukana myös piilotettuja haittaohjelmia, arvioivat tietoturvatutkijat uutistoimisto Reutersin mukaan. Naapuri tuli kertomaan, että kuvauskopteri pörrää hänen tonttinsa yllä. Ei vastannut tiedusteluihin mitään, "ilmatila on kuulemma kaikille vapaa".

Puolentoista vuoden jälkeen ovet sulkeutuvat. Marko Vertainen, Flickr, - Kuva päivässä -projekti - julkinen versio. Tarkoituksena ottaa kuva vuoden jokaisena päivänä.

Helsingin Uutiset, Huikea hylätty paikka keskellä Helsinkiä — katso kuvagalleria. Sörnäisten vanhat siilot liitetään Kuvataideakatemialle tulevaan uudisrakennukseen. Mitä ylemmäs mennään, sitä paksummin pulunkakkaa nuhjaantuu kenkien alla. Kiipeämme 9-kerroksisen portaikon kautta Sörnäisten rantatiellä sijaitsevan Helsingin Mylly Oy: Petteri Järvinen, Havaintoja digimaailmasta, Apple pilasi iPadin - päivitysten laiminlyönti ei aina ole käyttäjän vika.

Applen iPad oli ilmestyessään vuonna kuin taivaan lahja kaikille niille, joiden pitää päästä nettiin mutta jotka eivät halua perehtyä IT: Yksinkertainen, helppokäyttöinen laite, jossa ei ole tietoturvaongelmia. Nykyinen iPad on kaikkea muuta. Aiemmin julkisuudessa on kerrottu, että Smith käytti salakuvaamisessa Canon Legria mini X -videokameraa.

Sattumoisin Tekniikan Maailma on arvioinut kyseistä kameraa pikatestissään vuonna Vaikkapa Kameraseuran uutiset, pdf-muodossa. Taiteen edistämiskeskus, Valtion taiteilija-apurahan sai joka yhdeksäs hakija. Taidetoimikunnat ovat jakaneet uutta taiteilija-apurahaa. Apurahojen pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen. Nyt jaetut apurahat alkavat vuoden alusta. Veroton apuraha on 1 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Sovellus kertoo laitteiden hintatiedot nopeasti.

Taloyhtiö voi asennuttaa kameravalvonnan — näitä tiloja kotirauha suojaa. Taloyhtiön suojattuja paikkoja ovat esimerkiksi asuintalon porraskäytävät sekä yhteiset sauna- ja suihkutilat, Sipilä erittelee.

Porraskäytävät kuuluvat kuitenkin kotirauhan piiriin. Marika Sipilän mukaan siellä tai hississä saa sen vuoksi kuvata vain kyseisen portaan asukkaiden suostumuksella. Sipilän mukaan jos ulko-ovella oleva kamera kuvaa portaaseen sisään tulevia, tarvitaan jälleen portaan asukkaiden suostumukset. Suomen hinta on 3. Nikon D — snabba förfiningar. Perinteinen järjestelmäkamera, paino g.

Sarjakuvaus kahdeksan kuvaa sekunnissa, 51 tarkennuspistettä, 4K UHD video videokuvauksessa elektroninen vakautus, 1. Yhdellä latauksella ottaa kuvaa. Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi ei hyvä toteutus. Suomen hinta on 1. Tampere Camera Fair Tampereella Pakkasin mukaani vain välttämättömimmän. Sigman laajakulmainen 14 mm f1. Oma arvioni perustuu pitkälti objektiivin käyttöön henkilö- ja hääkuvauksissa, jotka olivat tilaustöitä asiakkaille.

Erityisesti omalla kohdallani pidin objektiivista dokumentaarisessa hääkuvauksessa. Monesti kuvauspaikat saattavat olla ahtaita ja 14 millimetrillä saadaan mukavasti tilan tuntua ilman kalansilmämäistä vääristymää. Ahtaissa tiloissa kuten hotellihuoneissa kuvaa katsova saa tapahtumasta paremman kuvan, kun kokonaisuus näkyy paremmin.

Lisäksi laajakulmalle poikkeuksellisen hyvä valovoima auttaa selviämään hieman himmeämminkin valaistuista juhlapaikoista. Aamuset, Turun keskustassa on harvinainen kameramuseo — olisitko tiennyt? Valokuvauksesta ja vanhoista kameroista kiinnostuneiden ehdoton käyntikohde Turussa on Maariankadulla Jas-kamerakaupan yhteydessä sijaitseva kameramuseo. Vuonna perustetussa museossa on esillä vaihtelevasti kameraa eri vuosikymmeniltä.

Valokuvaus harrastuksena yleistyi luvulla, jolloin kamerat tulivat tavallisen kansan saataville. Mukana kokoelmassamme on myös nykyajan digikameroita. Olemme saaneet kameroita erityisen paljon vaihdossa keräilijöiltä, kertoo kamerakaupan asiakaspalvelija Matti-Juhana Ikonen.

Täyskennoisille, kroppikennoisilla - mm. Säänkestävä, kosteus ja pöly. Ei vielä kerrottu myyntiintuloaikaa eikä hintaa. Testitkin ovat kehittyneet UV-suotimien testauksesta jolloin kaikki piti kehittää ihan alusta.

Aasian Nikon, kiitokset siitä, että nostitte kissan pöydälle. Yle, Sotakirjeenvaihtaja myi kuviaan maailman johtaville medioille — Olikin varastanut kuvat ja photoshopannut niitä.

Kuka ei rakastaisi tarinaa komeasta surffaajamiehestä, joka selvisi hyväksikäytöstä, selätti leukemian ja josta tuli kuuluisa YK: Kun brasilialaisvalokuvaaja Eduardo Martins ei ollut valokuvaamassa Isisin hallitsemassa Raqqassa tai Irakin Mosulissa, hänet saattoi löytää surffaamasta turkoosinväristen aaltojen keskeltä eri puolilta maailmaa.

Upeat valokuvat, inspiroiva selviytymistarina ja komea ulkonäkö toivat Martinsille yli Instagram-seuraajaa. Tekniikan Maailma, Kyllä, tässä on ensimmäinen Polaroid-pikakamera kymmeneen vuoteen.

Nyt myyntiin on kuitenkin tulossa jälleen uusi Polaroid-pikakamera, euron hinnalla myytävä Polaroid OneStep 2.

Uutuuskameraa ei valmista Polaroid-yhtiö itse, vaan Impossible Project -niminen yhtiö, joka on yrittänyt herättää henkiin Polaroid-kameroita. Kobra flash modifier, iPhone X video specs, Lightroom secrets, tinting images and more. Aina ei ihan vielä. Joukko optioita, jotka parantavat videokuvauksen laatua. Piippo kuvasi eturivin poliitikkoja ollessaan työsuhteessa valtioneuvoston kansliaan valokuvaajana.

Tavanomaisten kuvien ohessa hän tallensi yksityiskohtia, asentoja ja ilmeitä. Osoittaa, että hän voi päättää sotemiljardeista ja samaan aikaan kengännauha on umpisolmussa. Niitä oli kaikkiaan tuhatkunta kappaletta. Avanto-sarja vangitsee sen haavoittuvaisen hetken, kun ihmisen luonnolliset vaistot ja keho joutuvat jääkylmän veden armoille.

Länsiväylä, Tässä on kesäkuvakisan voittaja: Jotkut asiat toimivat nyt paremmin, nyt kuvasta tulee vähällä vaivalla terävä, oikein valotettu, tarkasti värit taltioiva. Mutta miten erottautua miljardien kuvien tulvasta. Keskinkertaisia kännykkäkuvia paremmat otokset ovat melkoisia harvinaisuuksia. Muutama vuosi sitten näppäräsorminen apina otti itsestään hienon kuvan. Kiva juttu, mutta riita siitäkin saatiin aikaiseksi.

Kenelle kuuluvat kuvan tekijänoikeudet? Peta sai ajamalleen asialle julkisuutta. Oikeudenkäynnin lopputulos oli jo etukäteen selvä, eläimillä ei ole nykyisen lainsäädännön puitteissa tekijänoikeuksia.

Aamulehti, Antti Nylén kirjoitti kirjan asiasta, jota me kaikki teemme päivittäin pakkomielteisen dementian vallassa. Kaikki valokuvaavat, mutta kukaan ei ajattele valokuvaamista. Antti Nylénille filmikuvaaminen on paitsi rakkautta teknologiaan, myös hartaudenharjoitusta ja veriuhri.

Muutaman viikon kuluttua ilmestyvä Nylénin kirja Johdatus filmiaikaan kertoo rakkaudesta fyysiseen valokuvaan amatöörivalokuvaajan näkökulmasta. Kauhun, vihan ja katkeruuden ympärille keriytyvistä aiheista tunnetulle raskasmieliselle esseistille on helpottavaa kirjoittaa vaihteeksi harrastuksesta, josta on vilpittömästi innoissaan. Ensi kuulemalta kirja tuntuu jopa kepeältä välityöltä. Jo muutaman sivun lukemisen jälkeen on kuitenkin todettava, ettei tämä tekijä todennäköisesti koskaan kykene välitöihin.

Jokainen havainto on mietitty, tai vähintään täynnä tunnetta. Tukes kehotti syyskuussa palauttamaan kauppoihin neljä erilaista kannettavan tietokoneen laturia.

Usb-laturien testissä puolet osoittautui vaarallisiksi. Tukesin kenttätarkastaja kertoo, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun valitsee sähkölaitetta. Etsitään valokuvaajaa kuvaamaan vauvauinteja pääkaupunkiseudulla. Kuvauskalusto ja koulutus työnantajan puolesta.

Työaika painottuu iltapäivään, iltaan ja viikonloppuun. Ajokortti ja auto välttämätön. Yle, Maanjäristyksessä tuhoutunut hotelli, vilvoitteleva koira vadissa ja viikon muita uutiskuvia.

Yle, Helsingin rakennukset kiehtovat Instagram-kuvaajia — neljä helmeä Helsingistä, joista yksi yllättää. Helsinkiläinen arkkitehtuuri kiinnostaa kymmeniätuhansia somettajia ympäri maailman. Instagram-valokuvaajien silmää miellyttävät eniten jugend-rakennukset. Helsingin Huvilakatu vilisee innokkaita valokuvaajia. Aamuaurinko tai iltarusko, järjestelmäkameroiden sulkimet raksuttavat Ullanlinnassa.

Kadulla voi myös törmätä Henri Kallioon tai Kristo Vedenojaan. He työskentelevät kumpikin rakennus- ja kiinteistöalalla sekä harrastavat valokuvausta. Intohimona on erityisesti Helsinki ja sen arkkitehtuuri. HS, 35 valokuvan kooste: Tältä näyttävät Irman aiheuttamat tuhot Floridassa. Avoimeen kilpailuun hyväksyttiin kuvia, jotka saivat olla otettu ilmasta tai maasta. Kuvauskohde sai liittyä suoraan tai taiteellisesti ilmailuun. Aamulehti, Backlight-valokuvafestivaali kuljettaa ajasta unohtuneisiin paikkoihin — viisi näyttelyä aukeaa lauantaina.

Aamulehti, Äänestä tästä hääkuvakisan parhaita — katso 15 finaalikuvaa ja valitse suosikkisi. Wrecked on a Baltic shore. Kuvaa ja ääntä yhdessä, tarkoin harkittu minimalistinen lähestystapa.

Seuraava numero ilmestyy Tamperelainen valokuvaaja Tiia Ennala teki viime kesänä kiinnostavan henkilökohtaisen valokuvausprojektin, jossa hän kuvasi muotokuvia 24 tuntia putkeen.

Tiian seuraajat pääsivät katselemaan hänen työskentelyään suorassa lähetyksessä, sillä hän lähetti jokaisesta kuvauksesta pienen pätkän live-videota Facebookin ja Instagramin välityksellä. En ole itse koskaan tehnyt mitään pidempää henkilökohtaista kuvausprojektia, vaikka ne ovat aina tuntuneet todella kiinnostavilta.

Kysyin Tiialta haastattelua ja hän kertoi meille mielellään mietteitään henkilökuvauksesta. Valokuvaaja Maija Tammi s. Ensin valitaan galleriasta itseä miellyttäviä kuvia. Sitten maisemat, makro, eläimet, matkat, ihmiset, kaupunki. Nyt sitten on aika valita 20 suosikkikuvaa, niin kauan voi jatkaa selailua kunnes mieleiset löytyvät.

Lopuksi sitten suosikki tai suosikit näiden valintojen perusteella. Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto, Fotogenesis: Tutkielma käsittelee luvulla valokuvataiteen parissa toiminutta jyväskyläläistä Fotogenesis-ryhmää. Subjektiivisen valokuvauksen puolestapuhujana tunnetuksi tullut ryhmä julkaisi omaa Fotogenesis-valokuvalehteä ja järjesti lisäksi ryhmänäyttelyitä.

Tutkimuksessa kartoitetaan Fotogenesiksen historiaa sekä tarkastellaan ryhmän toimintaa ja sen merkitystä suomalaisen valokuvataiteen viitekehyksessä.

Tuhansien valokuvaajien hartaasti odottama uusi kuvankäsittelylaite on viimein markkinoilla. Suomalaisyritys Loupedeck on aloittanut kauan konsolinsa toimitukset heinäkuussa, ja yritys odottaa tuotteen maailmanlaajuisen myynnin tuottavan miljoonan euron liikevaihdon vuoden loppuun mennessä.

Länsi-Savo, Deata eli Mikael Hertell kuvaa elämäänsä verkkoon omassa kodissaan — Youtube-videoita on katsottu lähes sata miljoonaa kertaa. Nyt Deatalla on tilaajaa, videoilla on 2,4 miljoonaa katselukertaa kuukaudessa ja yhteensä näyttökertoja on yli 92 miljoonaa. Tubettajan tulot koostuvat videoihin sijoitetuista mainoksista, tuotesijoittelusta tai -esittelyistä, tapaamisista fanien kanssa ja yhteistyöstä yritysten kanssa.

Maamme tunnetuimpiin tubettajiin kuuluva Roni Back on kertonut, että tubettaja voi ansaita Suomessa yli euroa vuodessa. Hertell toteaa saavansa hieman vähemmän, mutta tarpeeksi, jotta pystyy maksamaan laskunsa.

Aiemmin Hertell sai palkkaa Splay Suomi Oy: Nykyisin hänellä on oma yritys. IR, How to photograph a special species of bird known as a Photographer. Sony A9 — Snabb, snabbare, snabbast. Sonyn ensimmäinen hääkuvaajille, toimintakuvaajille ja urheilukuvaajille suunnattu järjestelmäkamera. Mahdollisuus täysin äänettömään kuvaamiseen. Elektronisen etsimen viive vähäinen. Rungon sisäinen kuvanvakaaja, viisiakselinen, teho viisi pykälää.

Kaikilta osin ergonomia ei ole ihan kunnossa, tuntuu, että design on välillä saanut etusijan. Dynaaminen alue on jonkin verran huonompi kuin parhailla kilpailijoilla. Valkotasapaino ei aina oikein. Hinnan perusteella kamera on suunnattu ammattilaisille mutta onko pienen koon takia jouduttu tekemään ergonomian suhteen kompromisseja? Suomen hinta runko, 5. Pallopanoraamablogi, Kanadan metsäpalot Suomen taivailla. Jokainen auringonlaskun tai -nousun aikaan hereillä ja ulkoilmaan päin edes katsellut on varmaan huomannut kuinka värikkäitä taivaat ovat olleet.

Värihehkun ovat aiheuttaneet Kanadassa ja Yhdysvaltain länsirannikolla vellovat metsäpalot, joista noussut pienpartikkeli on suihkuvirtausten mukana kulkeutunut tänne, melkein toiselle puolelle maapalloa. Mikael Rantalainen, Maiseman Lumo. Petteri Hautamaa, Sumuja ja sadetta Varangilla Ajelin jälleen kerran kamerarepun ja tavarapaljouden kanssa kohti pohjoista. Alkoi juuri heinä-elokuun taitteen lyhyt lomapätkä, jolloin monena vuonna on tullut käytyä Norjassa muutama päivä kuvailemassa ja perään kaveriporukan kanssa Utsjoen erämaissa kalassa.

Tänä vuonna pidettiin kaverin talonrakennusprojektin takia kalatouhuista välivuosi, mutta jotenkin Ruijan rantojen kutsu viekotteli minut matkaan, vaikkei aikaa hirmuisesti ollutkaan.

Mauri Leivo, Kylän linnut. Kirja kertoo kylä- ja peltomaisemien tyypillisistä linnuista ja niiden elämästä sekä myös laajalti niiden elinympäristöstä — suomalaisesta maalaismaisemasta, sen maisemallista rikkaudesta ja alkuvoimaisuudesta. Valokuvissa näyttäytyy kylämaisemien, tunnelmien ja värimaailman muuttuminen vuodenkierron eri vaiheissa. Kirjassa on runsaasti koko sivun tai aukeaman valokuvia. Kirja on kovakantinen ja kooltaan isohko 26,5 x 23,5 cm, vaaka.

Kirjassa on sivua. Yle, Neljän vuosikymmenen valokuvat kertovat Lapin maisemien synnystä. Uusi maisemakuvakirja luo mielenkiintoisen katsauksen Lapin jylhiin ja ainutlaatuisiin maisemiin.

Teos yhdistää maisemakuviin biologiaa, geologiaa, säätietoja ja karttoja. Rajala Blogi, Rajala Ambassador -kisassa hypättiin extreme-kuvien maailmaan. Google Drive-pilvipalvelun työpöytäsovelluksen tuki loppuu ja sovellus ajetaan alas. Google ilmoitti torstaina blogissaan, että sovellus lopettaa toimintansa Tekoälyn tulokset perustuivat ihmisten kasvonpiirteisiin, kuten nenän muotoon ja hiustyyliin. Tutkijoiden mukaan homoseksuaalisten miesten ja naisten kasvonpiirteet, ilmeet ja hiustyyli olivat yleensä epätyypillisiä heidän sukupuolelleen, eli homomiesten piirteet olivat keskimääräistä feminiinisempiä ja päinvastoin.

Ota haltuun onnistuneen poseerauksen kaava. Canon käyttää Nikonin vanhaan sensoristrategiaa. Jonka Nikon on siis hylännyt. Jo aiemmin Facebook on lanseerannut muissa maissa FB: Elo- ja syyskuussa on lisätty useita maita, mukana Ruotsi. Luokittelussa ei ole mukana kameroita tms. Keron esimiehet Helsingin Sanomissa valitsivat lehdestä kisaan lähetettävät kuvat.

Vuonna julkaistu Ricoh GR II kuuluu kiinteäpolttovälisten premium-kompaktikameroiden luokkaan mm. Fujin Xsarjan, Nikonin Coolpix A: Ricohin GR-sarja on saanut maailmalla erittäin positiivisia arvosteluja, mutta silti se on jäänyt jostain syystä Fujin Xsarjan jalkoihin medianäkyvyydessä.

Elokuun voittajakuvat - kymmenen kaikkiaan. Ja 25 semifinaaliin selvinnyttä kuvaa. Ja neljä yleisöäänestyksen suosituinta kuvaa. Pallopanoraamablogi, Kyllä, Fuji vuosi vahingossa seuraavan supertelejulkaisunsa!

Ilta-Sanomat, Lidlin temppu kuohuttaa: Huomasitko, mitä Suomessakin myytävien kreikkalaistuotteiden kuvista puuttuu? Nikon D on tullut eilen kauppoihin, Suomeenkin. HS, Sotakuvaaja väitti parantuneensa syövästä, joutuneensa ammutuksi ja pelastaneensa pikkupojan hengen — kunnes koko tarina paljastui huijaukseksi ammattia myöten.

Mikään ei pitänyt paikkaansa. Ei edes valokuvaajan oma kuva eikä nimikään. Kameraseuran puheenjohtaja Markku Könkkölä kävi tiistaina Radio Kompassilla Henri Bergin haastattelussa puhumassa valokuvauksen muutoksista viime vuosikymmenten aikana sekä avaamassa Jyväkylän kameraseuran toimintaa.

Ville Suorsa, Elokuun valotuksia. Elokuu on mielenkiintoinen ja monimuotoinen kuukausi luontokuvaajan vuodenkierrossa. Kuun alussa on vielä hyvin kesän tuntua, vaikka yöt alkavatkin jo pimenemään, ja loppukuusta luonto valmistautuu kiireellä syksyyn sekä tulevaan talveen. Lintujen syysmuutto käynnistyy kunnolla, ja joka puolella näkyy muuttomatkaan valmistautuvia vanhoja lintuja sekä kuluneen kesän poikueita. Pelloilla riittää vilskettä sekä lintujen että maanviljelijöiden toimesta.

Museovirasto, Wikipedia täydentyy Suomen kulttuuriperintökohteilla — maailman suurin valokuvauskilpailu ensi kertaa Suomessa! Wiki Loves Monuments -valokuvauskilpailu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Suomessa. Maailman suurimmassa valokuvauskilpailussa osallistujat kuvaavat maansa kulttuuriperintökohteita, ja kansallisen kilpailun kymmenen parasta pääsevät mukaan kansainväliseen loppukilpailuun.

Kilpailun myötä Wikipedia rikastuu uusilla valokuvilla ja artikkeleilla. Finnfoto, Finnfoto apurhahakemus Google on päivittänyt Street view -palvelun kuvien tuotantoon käytettävät kamerat, Wired kertoo. Kyseessä on ensimmäinen päivitys kahdeksaan vuoteen.

Uudet kamerat tuottavat aiempaa tarkempia kuvia ja toistavat värit paremmin. Salon Seudun Sanomat, Suudelma käsivarsilla vei voiton kuvakilpailussa.

Yle, Kenian muovipussikielto, Houstonin tulvatuhot ja viikon muita uutiskuvia. Tampereella on syyskuussa kolme kansainvälisen tason valokuvaustapahtumaa ja niiden kyljessä paljon oheistoimintoja, tapaamisia ja näyttelyitä. Kuukauden ohjelman aloittaa Backlight valokuvafestivaalin yhdistetty avajais- ja 30 vuotisjuhlaviikonloppu 8. Jo seuraavalla viikolla on Tampere Camera Fair Mielenkiintoinen lisä kuukauden tapahtumatarjontaan on Tampereelta ponnistavan Cameraventures.

Yle, Äänestä paras kesäkuva. Näistä kuvista on karsittu nyt yhdeksän ehdokasta, joista katsojat äänestävät mielestään parhaan kesäkuvan. Huomioimme äänestyksessä vain yhden äänen kultakin äänestäjältä. Tämä ilmaisohjelma kuvien käsittelyyn saisi sisältyä kaikkien Windows-tietokoneiden vakiovarustukseen.

IrfanView on huomaamattoman kevyt, helppokäyttöinen ja maksuton kuvankäsittelyohjelma, jolla saa tehtyä melkein mitä vain. IrfanView sai alkunsa jo luvun puolella, ja se on yhä Windowsin ilmaisohjelmien parhaimmistoa. Pienen hienosäädön ja kuvakoon muuttamisen ohella se toimii hyvin vaikkapa yleishyödyllisenä katselusovelluksena, joka avaa käytännössä kaikki kuvatiedostot sekä animaatiot. Yle, Suosittu käännössivusto julkistaa käyttäjien yksityisiä tekstejä ja yritysten sisäisiä sähköposteja — myös suomalaisyritysten tekstejä nähtävissä.

Myös useiden suomalaisyhtiöiden ja yksityishenkilöiden tekstejä on helposti nähtävissä. Kyse siis Googlen käännöspalvelusta. Jos käyttää kääntämiseen, niin käytetty teksti voi tulla Googlen hakupalvelun kautta kaikkien näkyviin. Nikonilta tulossa vielä peilitön parin kolmen kuukauden sisällä. Fotosidan-jäsen pääsee kuvaamaan kansainvälista Aurora 17 -sotaharjoitusta.

Manninen tunnetaan ennen kaikkea ryhmämuotokuvistaan, joita hän on kuvannut vuodesta lähtien ympäri maailmaa. Lapin yliopiston Arktinen keskus järjestää Vuoden Revontulikuva -valokuvakilpailun nyt ensimmäistä kertaa. Järjestäjänä toimii Arktikumin tiedekeskus Rovaniemellä. Revontulivalokuvakilpailun tavoitteena on kertoa revontulien kauneudesta ja monimuotoisuudesta. Vuoden Revontulikuvan tulee olla valokuva, jonka kautta katsoja voi tuntea kokevansa revontulet aidosti. Arvostelussa kiinnitetään erityisesti huomiota valokuvan väreihin, ilmaisuun sekä luovuuteen.

Kilpailu on kaikille avoin. Kukin osallistuja voi lähettää kilpailuun 1—3 valokuvaa. Kuvien tulee olla osallistujan itse ottamia ja manipuloimattomia. Kuvien tiedostokoko voi olla korkeintaa 5 megatavua.

Voittajakuvien originaalitiedostot pyydetään erikseen julkistamistilaisuutta ja valokuvanäyttelyä varten ja kilpailijan tulee toimittaa ne viikon sisällä yhteydenotosta. Kilpailun tulokset julkistetaan Kilpailun voittaja saa oman valokuvanäyttelyn Arktikumin tiedekeskukseen Rovaniemelle talvella — Kaikista palkituista kuvista muodostetaan näyttelykokonaisuus, joka voi kiertää eri puolilla Suomea ja maailmaa vähintään kaksi vuotta.

Lue lisää kilpailun sivuilta. Näillä mestarilaukauksilla suomalainen lintukuvaaja voitti arvostetun brittikilpailun. Lintuihin erikoistunut luontovalokuvaaja Markus Varesvuo voitti portfoliosarjan Isossa-Britanniassa järjestetyssä Bird Photographer of the Year -kilpailussa.

Ammattiluontokuvaajana vuodesta toiminut Varesvuo pitää palkintoa yhtenä uransa tärkeimmistä. Palkintorahaksi tuli hieman päälle parituhatta euroa, mutta rahaa tärkeämpänä kuvaaja pitää mainetta ja näkyvyyttä.

Tekniikan Maailma, Ihmiset yrittivät ottaa valokuvia auringonpimennyksestä ja tuhosivat täysin vuokraamiaan kameroita — Vuokraamo laittoi kuvat jakoon. Yle, Mies katsastaa dronella hyvät sienipaikat, ja se on vasta alkua: Kuvauskopterien määrä on kasvanut valtavasti. Listasimme enemmän ja vähemmän vakavasti otettavat tavat, joihin droneja on käytetty.

HS, Lidl poisti ristin kirkon katolta kreikkalaisten tuotteidensa pakkauskuvissa — kuva­manipulaatio sai Prahan arkkipiispan tuohtumaan: Saksalainen elintarvikeketju Lidl on joutunut kovan arvostelun kohteeksi kreikkalaisen tuotesarjansa pakkauksen takia. Pakkauksessa on kuva ortodoksisesta kirkosta Santorinin saarelta, mutta Lidl on käsitellyt kuvaa ja poistanut ristin, kertoo saksalaislehti Die Welt. Oian kylän ortodoksinen kirkko Santorinilla Kreikassa.

Suomen Löytötavarapalvelu, löytötavarahuutokauppa 5. Käpylän työväentalolla, Vipusentie 19, Helsinki. Valokuvaajia tapahtumiin, henkilökuviin, tuotekuvaukseen, mallikuvauksiin ja moniin muihin tarpeisiin.

Hakijoilla pitää olla omat laitteet. Taschen-kirja, kuvaa luvun lopulta luvun alkuun. Meike 85mm macro lens, custom watermarks, 8-bit vs. Canon siirtää valmistusta takaisin Japaniin. Aasian työvoimakustannukset ovat nousseet. Automatisoinnin ansiosta voidaan Japanin palkkakuluja pienentää.

Kolme vuotta, 72 iltaa Slussenilla, ohikulkevia metrovaunuja. Suomen eturivin valokuvataiteilijoita, mainoskuvaajia, muotikuvaajia, muotokuvaajia, kuvajournalisteja, dokumentaristeja, luontokuvaajia… Samassa rytmissä nettisivujen kanssa valokuvat nähtävissä myös Äkkigallerian ikkunassa Jyväskylässä osoitteessa Kauppakatu 5. Heidecken ensimmäinen Rolleiflex-prototyyppi valmistui Sen runko oli valmistettu alumiinista.

Toimintavarmuuden vuoksi Heidecke varusti kameran Compurin metallisella keskussulkimella kankaisen verhosulkimen sijaan. Objektiivit liikkuivat kameran etupaneelissa hammasrattaiden avulla.

Carita Keinänen hakee Mesenaatti-joukkorahoituksen kautta 35 euron rahoitusta. Hankkeen toteutumisen minimitavoite on 10 euroa. Keinänen sai aikanaan testamenttilahjoituksena 60 kuvan ja noin puolen miljoonan negatiivin arkiston. IR, Beauty found in many forms, as captured through four full frame cameras and one camera phone. Another Photographer Games the System — and more. Tony Ahvenainen, Year of the Alpha.

T ulevaisuus tänään — testissä uusi Sony α9. Yrityksen viimeisin runko on tietysti Sony α9, joka sijoittuu suositun α7-sarjan yläpuolelle ja tarjoaa taas kerran nipun uusia innovaatioita. Uusi aikaisempaa nopeampi tarkennusjärjestelmä pitää sisällään AF-pistettä, jotka peittävät käytännössä koko kuva-alan ja mahdollistavat kohteen seurannan kuvan reunoille asti ilman ongelmia.

Rajala Blogi, Perusvinkit salaman käyttöön. Nokia on jälleen laskenut OZO-virtuaalitodellisuuskameransa hintaa merkittävällä tavalla. Alun perin OZO tuli myyntiin vuoden loppupuolella 55 euron hintaan. Vuosi sitten elokuussa hinta laski 40 euroon ja nyt se on pudonnut 23 euroon eli 25 dollariin. OZO on suunnattu ammattilaiskäyttöön asteen virtuaalitodellisuussisällön tallentamiseen. Se sisältää sekä kahdeksan kameraa että mikrofonia. Yle, Tältä näyttää, kun amatööri ja kokenut kuvaaja tallentavat saman kohteen — katso kuvaparit.

Koehenkilöt saivat tehtäväkseen kuvata lähikuvan, potretin ja liikkuvan kohteen. Tekniikoissa ja sommitelmissa oli todella suuret erot, joista jokainen harrastajakuvaaja voi ottaa opikseen.

Peter Forsgård, Big Mac vs. Verkossa kiertää juttu jossa kerrotaan miten valokuvaaja Philippe Echaroux on käyttänyt Big Mac -boxia valonmuokkaajana. Valonlähteenä hän käytti taskulamppua. Matti Sulannon ja minun mielestäni asiaa piti tutkia vähän tarkemmin. Jotta Big Mac -boxin kyvyt valon muokkaajana tulee todella testattua piti se altistaa vertailuun. Muista kiireistä johtuen on tämä Taiteiden Yö -päivitys jäänyt hieman pienemmälle huomiolle.

Vantaan Sanomat, Onko tämä mies kuvannut sinua Myyrmäen kaduilla? Kuvasi saattaa löytyä pian kirjasta. Myyrmäkeläinen Olli Berg lähtee kävelylenkille kameran kanssa lähes päivittäin. Berg on kuvannut neljän vuoden aikana Myyrmäessä kohtaamiaan ihmisiä. Kuvia on julkaistu Humans of Myyr York -Facebook-sivustolla yli tuhat. Sivustolla on kuvien lisäksi ihmisten tarinoita. Rajoittava tekijä on kuitenkin latausteho, joka on usb-a-liitännöissä tyypillisesti enintään kymmenen wattia 5 V, 2 A.

Tehokkaammissa läppäreissä se riittää hädin tuskin pitämään akun varauksen tavanomaisessa käytössä, eikä teho riitä lataamiseen lainkaan. Myyjä, jolle kuvankäsittely ja kamera ovat tuttuja. Paikka täytetään sopivan henkilön löydyttyä. Suomen Olympus eli olympus. Oli tainnut unehtua domain-nimen uusiminen yhdeksän euroa per vuosi, tämän pitäisi yleensä hosting-palvelun tarjoajan muistaa uusia. Jos niin on sovittu.

Siksi nettisivut eivät ole toimineet. Harmillista mutta näitä sattuu. Yleensä joidenkin päivien päästä on taas saatu nimipalvelin kuntoon kun tämä yhdeksän euroa on maksettu Kaikkia vuokraajia varoitettiin etukäteen auringonpimennyksen vaaroista silmille ja kamerakalustolle.

Kaikkein eniten vahinkoja tapahtui kameroiden sensoreille, kuumuus tuhosi. Mutta myös kaikkea muuta. Ensimmäinen kunnollinen kokemukseni sähköisestä etsimestä on vuodelta , kun kokeilin silloin uutta Panasonic G1-kameraa.

Olin positiivisesti yllättynyt ja ajattelin, että joskus ehkä G1: Se aika koittikin, kun Olympus E-M5 ilmestyi. Se tuntui hienolta kameralta: Menin niin pitkälle, että luovuin muista kameroista ja kuvasin Olympuksella kaikki. Petteri Järvinen, Bittimittari, Kokemuksia objektiiveistani. Kameralla on merkitystä vain ääriolosuhteissa, objektiivi vaikuttaa lopputulokseen enemmän. HS, elokuun parhaat kuvat. Traaginen viikonloppu Turussa ja muut elokuun tapahtumat — Kooste HS: Helsingin Sanomien kuvaajien elokuun hienoimmissa kuvissa nähdään muun muassa festivaalitunnelmia, ensimmäisen koulupäivän odotusta sekä kokonaan uusi perhoslaji.

Kesäkuussa oli kilpailu, jonka pääpalkintona oli Nikon D Voittaja kertoo kokemuksiaan ja esittelee muutaman kuvan. Donald Trump otti viime keväänä Ruotsin esiin esimerkkinä siirtolaistulvasta ja terrorismista ei oikein kuitenkaan pitänyt paikkaansa Armi Hölttö näyttelyt, kilpailut, tapahtumat. Lokakuun uutiset ovat jo ilmestyneet Syyskuu Hyvä kamera vedenalaiseen kuvaukseen Aloitteleva digikuvaaja kysyy.

Kerrostalopihojen kuvaaminen Kuvaus yleinen. Mikä tahansa muu valokuvausaihe Nikkor af-s 28mm 1,4 Optiikka. Sony FE mm F4. Canon F-1 valmistusvuosi Canon. Matkamuistikuvia Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Syksy Linkkejä kuviin ja gallerioihin.

Lintukuvat Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Tämä ilta-auringossa souteleva tippanenä lienee isokoskelo naaras.

Pukeutuminen tyylikkäästi sävy sävyyn ympäristön kanssa Reissailua Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Zuiko Digital ED on hienosti viimeistelty ja laadukas tuote. Se ei ole fyysisesti yhtä vakuuttava, mutta se on todella kevyt, pieni ja suoriutuu optisesti lähes yhtä hyvin.

The end of September - wherever you are! Small Country Church or Place of Worship. Camera Collectors and Why They Grow klassiset manuaalikamerat. Vanhojen kameralehtien sivuja skannattu nettiin. US Camera magazine, syyskuu Not quite as good? Nikon D versus Nikon D5 subject tracking.

Automaattitarkennus on molemmissa identtinen hardware , Nikon D -malliin lisättiin uusi prosessori käsittelemään vain automaattitarkennukseen liittyvää ei Nikon D5 -mallissa. Vertailussa tulokset eivät kuitenkaan olleet aivan samoja.

Nikon D5 vähän parempi. Japan Camera Hunter is designing a 35mm 'premium compact' camera. Face ID sensor slowdown could lead to iPhone X shortages and shipment delays. Why Godox is succeeding where Yongnuo failed. Godox tekee muutakin kuin kopioi valmiita tuotteita.

How to recreate the Orton Effect in Photoshop to get dreamy landscape photos. Make the most of bad light weather by finding new awesome locations. Creative Uses for Gels in Filmmaking. Sama pisteen automaattitarkennus kuin Nikon D5 -mallissa. ISO 64 - Taustavalaistun CMOS-kennon edessä ei ole tarkkuutta vähentävää antialias-suodinta. Erillisessä akkukahvalla yhdeksän kuvaa sekunnissa. Ja bonuksena yhdellä latauksella kuvaa. Siis puolitoista sekuntia raw-kuvaa kohti.

Nikon suunnitteli sensorin itse, valmistus sitten toisaalla. Nikonin mukaan dynaaminen alue on parempi kuin Nikon Dmallissa, vaikka pikselien määrä on lisääntynyt. Suljin ja peilimekanismi uusiksi, Paino g, 35 g enemmän kuin Nikon D Suomen hinta on 4.

Drone-kuvaus Sana on melkein vapaa. Sana on melkein vapaa. Pieni karhunkierros Kuvaus yleinen. Homman nimi on seuraava.

Haluaisin käydä kuvaamassa muutamia kohteita paikan päällä järkkärillä, sekä uusimman visioni mukaan myös ilmasta kuvauskopterilla. Sony A ja A Järjestelmädigit. On sitä kierretty muutakin kuin Linkkejä kuviin ja gallerioihin. MaisemaKuvat Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Petterin luontokuvat lintukuvat Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Eilen oli luvassa reposia Tämä on warholilainen viisitoistaminuuttiseni.

Tietomaa, Nahkatehtaankatu 6 , Oulu. Vuoden Luontokuvat -koosteessa nähdään läpileikkauksen eri sarjoihin tulleista kilpailukuvista ja kuullaan tuomariston perustelut valinnoille. Vuoden Luontokuva -kilpailuun osallistui tänä vuonna 14 kuvaa. Koko kuvamäärästä kilpailun tuomaristo valitsi semifinalisteiksi yhteensä 1 kuvaa ja niistä finalistikuvien joukkoon, palkintosijoista kisaamaan, selvisi kuvaa kuvaajalta.

Vuoden Luontokuva ja muut kilpailussa palkitut kuvat julkistetaan Edellisen vuoden tapaan listalla ovat kaikki vähintään yhden puollon saaneet kuvat.

Kuvia on kpl yhteensä kuvaajalta. VLK -kilpailuun osallistui kuvaajaa yhteensä 14 kuvalla. Kilpailun tulokset julkistetaan Finlandia-talossa Kuitenkin tarkkuus vain Full HD, x , ei kuitenkaan paljoa haittaa.

Hintaluokka on euroa. Kamerat ovat Mi Max 2 -puhelimessa keskitasoa, eikä tarjolla ole suuremmin yllätyksiä. Hyvässä valaistuksessa Mi Max 2: Xiaomi Mi Max 2: Nyt tarjouksessa alle euroa toimitusajat taitavat vain olla luokkaa kuukausi. Comments on the Nikon SB - 28 Nikon. How To Hide Sensor Blemishes digipimiö. Suomessa varmaan muuallakin pitää olla markkinointitaidot kunnossa, samoin kontaktit ja some.

How To Buy a Digital Camera. Honor 9 Dual Camera Smartphone Review. Suomen hinta on euroa hinnassa on mukana verot. How the Lofoten Islands changed Chris Burkard's life. Nikon D added to studio scene comparison. Voigtlander reveals pricing for 40mm F2 Ultron and 40mm F1. Hengitystä ei tarvitse enää pidättää. Kroppikennoinen 3 x 15 megapikselin Foveon-sensori.

Kirkkaassa valossa hyvä kuvanlaatu, mutta ISO: Manfrotto is teaming up with Sony to make accessories for Alpha series cameras. This augmented reality app lets you plan your shot in real time from your phone. Valonlähdettä voi muokata ja siirtää.

The Difference Between Vibrance and Saturation. Elämä on ainaista kilojen kanssa vehtaamista kun lentokonematkailusta on kysymys. Kuvaussetti pitäisi saada järkevän kokoiseksi ja painoiseksi. Omat vehkeet asettuvat tyyliin: Onko integroitu näytönohjain esim Intel HD Graphics riittävä vaativaan kuvankäsittelyyn vai pitääkö olla erillinen näytönohjain. Korjaajaa Canon L -linssille? Tähtitorni Linkkejä kuviin ja gallerioihin.

Maailma Ilarin silmin Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Drone-kuvia Linkkejä kuviin ja gallerioihin. Mikrobitti testasi uudet tulostimet ja kuvapalvelut: Kaikissa mukana vielä kopio ja skannaus. Nettipalveluista vertailussa olivat mukana Fotonetti, Fujikuvat sekä Ifolor.

Nettipalvelut ovat vahvoilla, kun tulostetaan pieniä eriä melko harvoin. Printteri tulee edullisemmaksi, jos tulostetaan usein ja kymppikuvia isompaan kokoon. Canon ja HP perinteiset mustekasetit, riittävät - kymppikuvaan.

Epsonin Ecotank-säiliöt riittävät yli tuhanteen kymppikuvaan. Epson Ecotank ET, pisteet 8,4.

: Mies homoseksuaaliseen line lauttasaari miesseuraa

Mies homoseksuaaliseen line lauttasaari miesseuraa Vuokraovi mobiili lyhyt hiusmalli pyöreät kasvot gay
Seksi seuraa tampere ilmainen gay numerohaku netissä Homoseksuaaliseen naisten orgasmi sex work net tampere
SUOMI24 CHAT JYVÄSKYLÄ NOVELLIT HOMO SEKSI 387

Mies homoseksuaaliseen line lauttasaari miesseuraa

Mies homoseksuaaliseen line lauttasaari miesseuraa

Avun Maailma Lue ilmaiseksi! Helsingin Uutiset kehäpainos Lue ilmaiseksi! Helsingin Uutiset metropainos Lue ilmaiseksi! Ammatti- ja järjestölehdet Asuminen, rakentaminen ja puutarhanhoito Autot ja moottoriajoneuvot Metsästys, kalastus, aseet 7. Ruoka ja juoma Talouselämä ja yritystoiminta Tietotekniikka ja tietoliikenne Urheilu ja liikunta Hurmos ehti kuitenkin haalistua, kun kilpailija osasi käyttää kahden. Rehnin kam panjaa hoitivat amatöörit, jo iden ansiot oli vat aivan muualla kuin.

Tuo vakava ja v astuul-. Ihalainen , — on muistellut SD P: Mieli olisi tehnyt toiselle kaudelle, mutta kriittiset. Sosiaalidemokr aattinen puolue ei ollut kiinnostunut ehdokkuudest ani. Halosell a oli hi r veä hi nku virkaan.

Näin mi nä pelastuin. Ahtisaaren elämäkerrassa ja ka tsoo, että vanhan linjan sorsalaiset syrjäyttivä t. Niin kuin niin usein politiikassa, ajoitus on tässäkin ratkaiseva.

H alonen ; Jääskeläinen ; Pel tonen ; Söderman Jos Ahtisaaresta luopuminen merkitsi SDP: V oi vain spekul oida, olisiko tuo maailmanluokan menestys siivittänyt. Ahtisaaren voittoon kotimaan presidentinvaaleissa. Sen sij aan to teutunut. Politiikan pitkää p olkua pitkin pätevöityneen Halosen ympärille kas voi. Syntyi laa ja sateenkaarikoalitio, jossa.

Yhdistelmä vetosi niin nuo-. Ja kaiken kittinä toimi se, että Suomi saattoi nyt. Mielipidemittaukset kertoivat, että valtionpäämieheksi haluttiin nainen. Rehn oli tässä suhteessa pitkään y kkössuosikki, kunnes Uosukainen ohitti. Vihreiden Heidi Hautala ei päässyt kos-. Ruokanen to istaa tässä omaa. Naiset myös äänestivät molemmilla. Kampanjoinnin kuluessa poliittinen asetelma kehittyi toisin kuin edelli-. T oisen kierroksen voitt oon jäi siten aikaisem paa vähemmän kirittävää, mu tta.

Näin kävi myös seuraavalla kerralla. Äänestysprosentti 76,9 68,3 69,7. Tarja Hal onen SDP 1 40,0 22,9 24,5.

Esko Aho Keskusta 1 34,4 22,4 24,7. Riitta Uosukainen Kokoomus 12,8 21,0 18,6. Elisabeth Rehn RKP 7, 9 5,1 4,6. Heidi Hautala Vihreä liitto 3,3 7,3 8,0. Ilkka Hakalehto Perussuomalaiset 31 1,0 26 1,0 43 1,6. Risto Kuisma Remonttiryhmä 16 0,6 28 1,1. T arja-ilmiö nousi nopeasti ja oikeaan aikaan, m utta se ei jäänyt miksikään.

Uudelleenvalinnasta tuli k aikkea muuta kuin läpihuuto juttu. Presidentinvaal it , Seurasin sosiaalid emokraattien t unnelmia sivusta mutta sen verran läheltä,. T arja H alosen uudelleenval innan m yötä Suom i tulee eläneeksi yhtä-. Saavutus on me lkoinen puolueel ta, jonka peruskanna tus on vuodesta ja. Menestykseen on tarvittu luonno llisesti hyviä ehdokkaita, jotka. Mutta se ei väl ttämättä riitä, ku ten viime viikkoina saati in havainnol li-.

Presidentinvaalin paradoksi on s iinä, että henk ilöä korostavast a. Äänestysprosentti 73,9 69,7 67,9. Sauli Niinistö Kokoomus 24,1 18,6 22,3. Matti V anhanen Keskusta 18,6 24, 7 23,1. Heidi Hautala Vihreä liitto 3,5 8,0 8,5.

Timo Soin i Perussuomalaise t 3,4 43 1,6 4,1. Bjarne Kallis Kristilliset 61 2,0 5,3 4,9. Henrik Lax RKP 48 1,6 4,6 4,6. Antero Lahti valits ijayhdistys 12 0,4. Takavuosi na oli tapana vitsailla, että kaikkihan täällä ovat puo-. Tuon itse stäänselvyyden aika on nyt ohi tse. En hennonut ennustaa kuin riv ien vä lissä, että kuuden vuoden päästä. Esko Aho oli pitänyt jo. Muutos por varipuolen asenteessa ja itsetunnossa näkyi niukan tappion.

Siinä Suo men ennätyksessä on tulevil la polii-. Niinistön asettumi nen kans anedustajaehdokkaaksi tuotti sen käänteen. Suomen poliittiseen hist oriaan, joka oli jo pr esidentinvaaleissa ilmassa.

Porvarileirin vamma on johtanu t vimmaan, joka. Sauli Nii nistön taakse. Porvarivam ma ja -vimma purkautuiv at eduskunta vaaleissa vuonna. Halosen valintaan pettyneet ottivat revanssin, eikä vasemmisto ole sen. Puhumattaka an presid entinvaale ista, joissa Nii nistön. Suosio oli säilynyt ja kumuloitunut, ehdokas. Kierros eK-v aalit KUnt av aali t 2 Äänestysprosentti 72,8 70,5 58,3. Sauli Niinistö Kokoo mus 1 37,0 20,4 21,9.

Pekka Haavisto Vihreä liitto 18,8 7,3 8,5. Paavo Väyrynen Keskusta 17,5 15,8 18,7. Timo Soin i Perussuomalaise t 9,4 19,1 12,3. Paavo Lipponen SDP 6,7 19,1 19,6. Paavo Ar hinmäki Vasemmistoliitto 5,5 8,1 8,0. Eva Biaudet RKP 82 2,7 4,3 4,7. Sari Essayah Kristilliset 75 2,5 4,0 93 3,7. Kun gallupien kestosuosikilla Niinistöllä oli käytössä än myös selv ästi.

Arvio vaiku ttaa yli-. Kokoomuksen ennätys suorien kansanvaalien ensimmäisellä kierroksella. Nyt s e tuplaantui, ja Niinistön edel lisestä yrityks estä tulos parani puolella. Nämä menestykset vain j äivät ikään kuin itsestään selvyyksinä varjoon, kun.

Sen ratkeaminen oli Pekka Haaviston suurta juhlaa, jossa harvan analyy-. Humun kes kellä ei kiinnitetty paljoakaan huo miota. Matti V anhanen putosi vastaa-. Paikka toiselle kierrokselle avautui Haavistolle samasta syystä kuin E li-. H eidän menestyksensä s uurin uhrikin oli sama eli kolm anneksi jäänyt. Tuloksen selvittyä muotoilin puolileikill äni tuoreeltaan vaaliblo-. Timo Soini teki ensimmäisen valtiomiesteko nsa estämällä Paavo Väy -. Osansa suo rittivat myös ne perinteisen vasemmis ton äänestäjät, jotka ryh-.

Kieltämättä Haaviston menes tys oli vaalien ensimmäi sen kierroksen suuri. Haavist o-ilmiön jälkilämmössä heh-. Miljoona ääntä ol i hieno s aavutus, totta, mutta se oli kuitenkin noin. Haavisto-liike oli siihen emotionaalise sti kii nnittyneil le kannattaji lle.

T unnelatausten juonesta pääsee kiinni lukemalla esi -. Lähde julkaisivat tuoreeltaan Rehnin, Halos en ja Haaviston kampanjoiden. Loppujen lopuksi Haa visto-ilmiön takaa löytyi aika lailla samankaltainen.

Samaan aikaan suurin yllätys taka-. Sateenkaarilipun alle kaihonneet äänestäjät kokivat tällä kert aa sopivan. Haavisto vain ei yltänyt y htä monipuo-. Sekä aika, ehdokas että. Kantava idea suoraan kansanvaaliin siirtymisessä oli tuoda presidentin valin ta. K ansalaiset tuntuivat tästä tykkäävän. K un äänestysprosentti pre-. Kuten edellä on esitetty ,. To isena uutena ja. Oli tultu pitkä matka ajoista, jolloin äänestäjiltä kysyt-.

Esivaaleihi n k ohdistune et odotukset ovat sittemm in laantuneet. Halonen oli y htä ylivoimainen SDP: Kuusi vuotta myöhemmin ei esivaalia järjestänyt. Karin pilapiirro s 4. Ehkä Suomi on niin pieni maa, että kunnon esivaalitaistolle avautu u ti laa.

Puolueissa ei usein ole montakaan kaivatun kalii-. Keskusta ei löytänyt vuonna. V aikka kamp pailu latist ui ennen käynnistymistään, SDP: Lipponen sai selvän mandaatin puolueen jäsenkun-. Tämä ei kuitenkaan p oikinut. Suurin osa sosiaa lide-. Puolueen es ivaali on kyllä demokraattinen, jäsenistön ja m ahdollisesti.

Se onkin aika p aljon vaadittu. Suoran kansanvaalin suos ion par adoksi on siinä, että y htä ja lkaa kä y-. Val tionpäämiehen symboliarvo on kuitenkin kansalaisille. Entä onko presidentinvaal eilla ollut merkitystä laajemmin puolueide n.

Mitään yleispätevää lakia ei voi tilastojen. Tuloksia on mieluummin ohjannut tilannekohtaisu us, josta. Presidentinvaalin entisestään korostunut henkilökeskeisyys on työntänyt.

Virhemarginaalia h ipova takapakki voi hetkessä kääntää mielialan. Julkisuus kehittää hetkessä vakuuttavia selityksiä. Kampanja alkaa sakata, eikä sitä enää. Gallupeista on tullut ku in huumetta: Edellisissä vaaleissa tosin nimenomaan Rehn oli todistanut, että korkean. Sitäkin sietäisi pohtia, m iksi naisehdokkaista viime vaiheessa parrasva-. Hän hävisi vain niukasti Aholle, kun Keskusta äänesti perinteisesti.

Olisiko Kesk usta olla kaukaa viisas, jos se olisi presidenttiehdokkaan aset-. Jää muuten ikuiseksi arvoitukseksi, mihin Kuuskoski olisikaan yltänyt,. Kuuskosk i oli Sen sijaa n keskusta lähti ajama an väkisin V äyrystä pyssyyn. Spekulaatio asiasta on t ietysti turhaa.

Kuuskoski ei lähtenyt haastajaksi. Keskustan esivaaliin, vaa n asettui erillisen valitsijayhdistyksen presidenttieh-. Siltä pohjalta ei syntynyt enää nostetta. Otanta on pieni ja historia lyhyt, ajan henki ja maan tavat muuttuneet.

K uuskosken lisäksi kategoriaan. Uusi yritys kuusi vuotta myöhemmin päättyi. Halonen pu olestaan todisti Tarja-ilmiön vahvan p ohjan voitt amalla. Hänelle toisella kierroksella niukasti hävinneistä miehistä A ho ei yrittänyt. V aikka nuorena pää ministerinä Ahosta vitsail tiin Kannuksen K enne-.

Niinistössä sen sijaan on riittänyt sekä ilm iötä että pitkäjänteistä sitkoa,. Ahtisaari taas jäi presidenttiydestään huo-. Suuret palkinnot odottivat hän tä toisaalla. On k iinnostavaa nähd ä, t asa-arvoistuuko presidenttipelin ilmiöhistoria,. Kaksi naiskandidaattia kävi oma n jumbokamp-. Ilmiöiksi vaalista vo i nimetä kaksi miestä. Jos vaaleista ei muuta jäänyt kansalaisille käteen, niin sentään tuhansia.

Entä si tten miljoonan äänen Haavis to? T unnelataukseltaan hän saattaa olla. Näillä menettelytavoilla voi hyvinkin olla politiikkaan. Nähtäväksi jää, niin kuin sekin, onko Haa vistolla kuuden vuoden päähän. Tämän hetken ti lan-. Presidentinvaalit ja niiden jälkinäytös Esko Ahon. Hallitsijanvallan ja parlamentarismin välinen jänni te Suo-.

Jääskeläinen, M arkku J. Paremman maailman p uolesta. Urho Kekkosen ja SDP: K ommunistit, Kekkonen ja Kreml.

P oliitikko ja valtiomies. K uinka valtionpäältä vietiin valta ja hänestä. Sa uli Niinistön pitkä kiri Mäntyniemeen. Pohdin toja Suomen poliittisesta jär-. Esseitä elämästä, p olitii-. Aiemmin presidenttiehdokkaista oli äänestetty vain puolue-. N yt koettiin kuum a kampanja, jossa purkautui politiikan patou-.

Puolueiden jäseniä ja kannattajia. Seuraavassa palataan takaisin Kalevi Sorsan, Martti Ahtisaaren ja muiden. K uinka väki lähti liik keelle, sekä. Entä mitä tapahtui sen jälkeen, kun äänet. Vaikka päähuomio on sosiaalide-. Presidentti Urho Kekkosen pitkän neljännesvuosisadan kestäne en valta-. Kekkosen i tseva l-. K ekkosen kaudella vahvan presidentinvallan. Pelin politiikan aika president tikysymyksessä oli ohitse — vai oliko? Uusi laki oli rajannut presidentin toimikaudet kahteen, mutta tämä ei.

K oivisto olisi niin halutessaan voinut. Mielipidemittauksiin ilmestyi my ös. Ajatus poliittisen eliitin ulkopuolelta nousevasta kansan syviin riveihin. Kekkosen aika läheni vääjäämättömästi loppuaan. Esillä oli m uun muassa. Kansan silmissä poliittisen vehkeilyn vasta -. Helsingi n Sanomien pääkirjoitus vertasi ehdotusta. Yhdysvaltojen järjestelmään ja pohti, lisäisikö se Suomessa p olitiikan henki-. Lehti p äätyi kuitenkin arvio on, että. Kokoomuksesta esivaali-innostus levisi sosiaalidemokraatteihin.

Uudet keinot uudessa tilanteessa saattoivat olla avuksi. Ensimmäiset osanottajat ilmoittautuivat kisaan maaliskuussa, huhtikuun. T oukokuun puolivälissä äänestettiin, niin että tulos oli kesän k oit-. Poliittinen ti lanne j a ajan henki suosivat aktiivipolitiikan ulkopuolelta. Suomi oli syvässä lamassa, ja Kes-. SDP puolestaan oli juuri voittanut kunnallisvaalit, ja. N iitä ei merkit tävästi. Ulf Sundqvist näet päätti maaliskuussa jättää SD P: Paasiolle, jotka kuitenkin kieltäytyivä t kunniasta.

Ehdokasasettelu oli muuttua vielä viime hetkellä, kun Jyväskylän työvä-. Tämä otti tarjouksen va ka-. Se ei sopinut V asem-. Näin häne n ehdokkuutensa. Jyväskylästä reaaliaikaisen televisioyhteyden vä lityksellä An tero K ekkosen.

Kenttäväen keskuudessa jäsenten ja ei-. Sorsan ja Ahtisaaren joukko ja jakoi jossain määrin kysymys, tuliko puo lueen. Sorsan tukijat suhtau tuivat varauksellisemmin ja kritisoivat vastapuolta siitä,. Viimeistä kertaa puoluetoimikunnassa puhetta johtanut Sundqvist. Ensimmäisen puheenvuor on asiasta käytti Sorsan kan-. Markku Hyväris en e sittelemää ehdotusta, e ikä vastustavia puheenvuoroja.

Sen sijaan äänten sekoittamisen. Kun menettelytapavaliokunta sitten teki tämän mukaisen esi-. Siinä tilanteessa Ma uno Koivis to ei halu nnut näyt täytyä vain.

Asetelma oli kiusallinen potentiaalisten seuraajaehdokkaiden kannalta: Sorsa jatkoi pitkää odotustaan pitämällä kiinni kirjoittamatto masta sään-. U utinen ei tullut suuren a yllätyksenä, sillä Ah tisaari oli vih jaillut. Koiviston ratkaisun jälke en Sorsa järjesti Helsingin työväentalolla odo-. Kampan ja-avauksessaan Sorsa toivoi. Ka mpanjan mui ta kantavia vo imia. Mielipidemittauksissa Ahtisaari kulki toistakymmentä prosenttia edellä,. Hänen toimistonsa avajaisissa huhti-.

Salissa oli runsaasti vapaita paikkoja j a äänen-. Lii kkeelle lähdön epäonnistumisen jälkeen kampanjaa oli. Yksi tekijä suomalaisten syttymiseen asiaan s aattoikin juontua Atlantin. Bill Clint on oli valittu edellisenä vuonna näyt tävästi ensin demokraat-. Kotimaista esikuvaa neljän pyörän pääll ä kul keneelle Martti Ahtisaaren. Tämän jälkeen presidentinvaalien loppu-.

Mauno Koiviston toisen kauden päättyessä t asavallan pää-. Yksi tärkeä nimi kampanjassa oli entinen YK-kenraali Ensio. Jos Sorsan ka mpanja-avaus T ampereella oli antikliimaksi, Ahtisaaren vas-. Kaikki eivät mahtuneet saliin, mikä mediamielessä oli myönteinen uutinen. Tiiviin t unnelman ohella m uidenkin kuin sosiaalidemokraat tien kannattajien.

Ahtisaari kuitenkin korosti haluaan nimenomaan SDP: Epävarman taloustilanteen keskellä Ahtisaaren lupa us tarttua työttömyy-. Kampanjan ehdoton keskipiste oli kuitenkin ympäri maata kiert änyt linja-.

Bu ssin merkitystä korosti. Näin kansalaisille välittyi kuva eteenpäin menossa ole-. Kiertueel laan Ahtisa ari esiinty i presidentil lisin ottein mutta helposti. T oisaalta bussikampanjaa n saatettiin ar vostella muun. Uusi Poh jois-Karjala -lehti kuittasi kritiikin. Suomessa ei ollut totuttu sii hen, että suuren puolueen sisäistä vääntöä. Esivaalikiertueet olivat puolivälissä, kun SDP: Neuvonpidossa sovittiin, että vaalityössä keskityttäi-.

Sama toivomus läh ti myös tukir yhmille. Tietystä yli kuumenemisesta huolimatta Kekkonen arvioi SDP: Ilmapiirissä oli merkittäviä p aikkakuntakohtaisia eroja. Paikalliset toverit oliva t sitten improvisoineet tilaisuuden, jonka.

Ahtisaaren tukijoihin kuulunut SDP: V aalityön organisointi oli toisenlaista kuin. Tämä avasi T enkulan mielestä mahdollisuuksia oppia uusia toimin-.

Ahtisaaren esivaalikampanjalle oli tunnusomaista improvisaatio , ja epä-. H aastattelussa ehdo kas. Tässä on todella sellaista kansanli ikkeen makua. Toimis tolla on nuoria. Ahtisaaren joukoissa tiedettiin, että varmimmat äänet saataisiin SDP: Vasemmistoliiton äänenkannattajaan Kansan Uutisiin pantiin.

V astaavia ohjeistuksia ei nähty sosiaalidemokraattisissa lehdissä. Kun Ahtisaari pyrki esiintymään kansanmiehenä, Sorsan kampanjassa. Po liittisella urallaan kaiken pr esidenttiyttä lukuun otta matta. Lop pukir in aikaansaamis eksi kam-. Siirtyminen presidentin suoraan kansanvaaliin poiki kaikkien aikojen suu-. Suomen poliittisen historian ensimmäiset esivaali t presidenttieh dokkaasta.

Pertti Sa lolainen ja veteraanivaikuttaja ylipormestari Raimo Il askivi. Ilaskiven voitto oli selvä kolmen neljäsosan enemmistöllä. Seura avana vuorossa oli Kokoomuks en hallitus kumppani Keskusta,. Menettelytapa oli sama kuin SDP: EU-jäsenyyteen kriittisen asenteen hallituksessa ottanut. V äyrynen kampanjoi asialinjalla ja varoi arvostelemasta kilpailijaansa.

Pokalla ei ollut haastajan roolissaan tarvetta yhtä suureen hienovaraisuu-. Hän vetosi avoimesti Kesk ustan ulkopuolisiin, että nämä lähtisivät aut-. Väyrynen voi tti kolmen neljäsosan enemmistöllä. Nel jännes heistä oli puolueen ulkopuolisia, joista He lsingin. Sanomien arvion mukaan suurin osa oli liikkeellä Pokan puolesta Väyrystä.

Esivaalijulkisuuden m erkitystä seuraavan talven varsinaiseen presiden tin-. Se tiedetään, että toiselle kierrokselle saattoi päästä. Sinnehän kipusi lo pulta Elisabeth Rehn, jonka Ruotsa-. Rehnin ehdokku us sai vahvan kannatuksen, va ikka sitä vastaan. Kokoomuksen ja Keskustan esivaalien saavuttaman suosion sekä demari-. Ryntäys u urnille ylitti kuitenkin kaikki odotukset. Yhdistysakt iivit odott ivat ku uden iltapä ivätunn in tapah tumaan ko rkein-. Kun olimm e paikalla varttia ennen, siellä sei soi.

Lopulta heitä oli melkei n ,. Yhdessä vaiheessa pelä ttiin. Ihmiset tulivat vapaa-aja n asuissa kevätpuuhista kesämök eiltään. T ämäkö on paikka, jossa Ah tisaarta saa äänestää? Ilmiö ei rajoittunut Laut tasaareen. Helsingin työväentalolle muodostui jo. Y dinkeskustan Seurahuoneella puolestaan poikkesi väenpaljoudesta. Joukossa oli jopa ulkomaalaisia turis-. Äänestyspaikkojen karnevaalitunnelma ei ilahduttanut kaikkia, ja vaalin.

Epärehellisyydestä kertovia spekulaatioita saatettiin. Kuinka moni äänesti uhkasa kosta huoli-. Postitse annett ujen äänten lasku kesti kymmenen päivää. Dema ri ei malt-. Ahtisaari nä ytti ylivoimaiselta v oittajalta.

T uloksen varmistumista odotellessa. L opullinen tulos ei sisäl-. Kokoomuksen j a Keskustan es ivaaleissa yhteensä. Spekulaatiot alkoivat välittömästi siitä, voittiko Ahtisaari puolueen ulko-.

Lehti ei kertonut tarkemmin, m iten tähän. Annettuja ääniähän ei ollut eroteltu toisistaan jäsen-. Esivaalin tulos puh utti myös SDP: Eräs puolue en avain-.

Paasion ja Ulf Sundqvistin kanssa julkisuuden alttarille. Osassa j ärjestöhistoriikkeja asetelma kärjistetä än. T osin on myös osastoja,.

Martti Ahtisaari nimitettiin näyttävästi president tiehdokkaaksi kesäkuun. Presidenti nvaalit , Työ väen Arkisto. Seuraavan päivän Demarin mielestä tämä ei ollut tulevan presiden-. V astaavia tilanteita ja useita muitakin mutkia matkassa oli vielä edessä,. Ahtisaaren valintaa tasavallan presidentiksi. Edellisestä kerrasta oli otettu opiksi se,. Niihin taas Ahtisaari ei halunnut mukaan, joten tie. Sosiaalide mokraattien to ukokuussa järjestetyssä esivaalissa u lkominis-.

Ehdokkaiden yhteisiä va alipaneeleja järjestettiin tasan yks i. Arkisto; H elsingin Sanomat Siinä missä SDP ei saanut v äkeä liikkeelle, Keskusta onnistui mobilisoi-. Kuusi vuotta myöhemmin presidentin esivaaliin. J älkimäisen suunnitelmat ka riutuivat. Kannatusta saivat tunnetut demarinimet kuten kansanedustaja Eero Heinä-.

P uolueen ulkopuolelta ehdotettiin muun muassa. V asemmistoliiton entistä puheenjohtajaa Suvi-Anne Siimestä sekä kirjailija. Arkisto; T urun Sanomat Kansalaiskyselyn jälkeen SDP pyysi puolueosastojaan asettamaan esi-. Tilanteen muutti Paavo Lip -. T ämän jälkeen vah voina pidetyt eh dokkaat. Haastajiksi esivaaliin jäivät Helsingin apula iskaupunginjohtaja T uula Haa-. SDP kok eili ensimmäistä. Puolueen jäsenten ohella äänestämään. Aikaa esivaalin ehdokasas ettelun päättymisest ä inter net-äänest yksen.

Ehdokkaiden välillä ei ilmennyt asiakysymyksissä. Sosiaa lisen median ajalle tunnusomaista oli, että. Tässä autto i oletettavasti mahdollisuus internet- tai postiäänestyksen. Sanomalehti Kalevan pääkir joituksessa ar vioitiin tuloksen julkistamisen. Lehden mukaan esivaalin päämäärä oli aktivoida puoluekent tää ja kerätä jul-.

Tämä kui tenkin edel lytti, ettei tulos ollut ennalta aavistetta vissa. Ehdokkaan gallupkannatusta ei kuitenkaan s aatu nousuun,. Ne saivat aikaan spon-. Ahtisaaren voitolle oli sit ten jo merkittävä. Ahtisaari oli haluton osallistumaan SDP: Jäsenistön aktiivinen osanotto toistaiseksi. T arkastellun aineisto n valossa voidaan vetää johtopäätös, että esivaali lisää.

Jos esivaaliin halutaan puolueaktiiveja laajempi osan-. Presidentin esivaalit eivät ole juurtuneet kiinteäksi os aksi suomalaista. T o dennäköistä toki on, et tä. U urnavaalit lienevät järjestödemokratiassa jäämässä taakse, mutta.

Työväen ark isto, Helsinki. T eok sessa Suomen. Sata vuotta sosia lidemokratiaa Leppävaa-. Ranskalaiset sosialistit ovat selkeästi hyväksyneet plur alismin, demo-. Utopia säilyy kuitenkin yhtenä eettisenä ohjenuora na. Seitsem än vuotta aikais emmin P S oli allekirj oittanut kommunist ien. S e sisälsi hin tojen sääntelyä, palkkojen no stoa, kansallis-.

Yhteisestä ohjelmasta huolimatta vasem mistoyhteistyö ei ollut koskaan. Sosi alistit kasvattivat kannatustaan kommunistien kus-. Enemmistö vasemmistossa kallistui sosialisteihin, jotka radikaalista retorii-. Asetelma ei ollut yksinkertainen sosia listienkaan kannalta.

Hyvä kampanja Charles de Gaullea vas-. Kun voitto oli viimein saavutettu, vasemmistoyhteistyötä vaikeutti tarve. PS sijoittu u ranskalaisessa politiikassa sinänsä epäkiito llisesti konservatii-. Sosialistien rivit natisevat edelleen poliittisista liitoksistaan, niin kuin ne. Ranskan presidentinvaalit olivat suuri tapahtuma koko eurooppalaisen. Tarkastelu painottui poliittisiin ihmissuhteisiin, us ein. V astapainoa näille esityksille tarjoaa runsas tie-. Tämä artikkeli nojaa noihin julkaistuihin töihin.

Tav oitteena on avartaa. Essee toimikoon kurkist usaukkona Ranskan poliit tiseen. Lainsää däntötyön kannalt a alahuone. Assemblée nati onale on ylähuonetta Sénat merkitt ävämpi. Séna tin jäsenet valitaan toisen järjestel män. PainaJaismain en 0 -luku. Sotkeutuminen alatyylise en s eksiskandaaliin. Seurannees sa pudotuspelissä taitavimmaksi osoittautui François Hol-. Rissouli ja André k orostavat erityisesti sosialisteja repineitä henki-.

Asetelman herkullisuutta ei voi kiistää: Oman mausteensa siihen antaa m yös se,. T oimittajat an tavat koruttoman ku van sosialistipuolueen sisäisestä tilasta,. T oiminnan tasolla taas radikaali, mili tanttien puolue oli hylännyt roo-. Hänen hallituksensa sai nauttia ma krota-. Nousukauden huippu ajoittui uuden vuosituhannen alkuun, kun vero-. Etenkään vasemmiston äärilaidalla ei hyväksytty hal-.

Jospin sen si jaan näki puolueen. Näkyvin kriis i syntyi kuitenkin oikeistolaisen presidentin Jacques Chi-. T emppu oli poliit tinen isku hallituksen selkään, sillä Chirac tiesi vasem-. Radikaalimmat sosialistit pitivät ehdotuksia ala-arvoisina ja vaativa t. Kapitalismin kritiikki ja pienosaisten puo-. Puolue o li menettämässä. Jospinin keskiluokkiin nojaava analy ysi ei. T oinen kritiik ki koski sosialistipuoluetta organisaationa.

Monien mielestä sosialisteja uhkasi nyt etääntyminen. V aarassa oli kokonainen mytologia, j oka liitti PS: Monen mielestä maltillinen politiikka halli-. Ne söivät kannatuksen Jospinilta, joka ei.

T yöttömät, alem pi keskiluokka, m atalapalkkaiset ja pikkuvirka miehet jakaan-. Le Pen pääsi presidentinvaalin toiselle kierrokselle. Sen Chiracin voitti murs-. Johtohahmoista esimer kiksi Laurent Fa bius ja Arnaud. Montebourg ilmoittivat vastustavansa uutta EU-sopimusta ja äänestävänsä. Royal nousi ehdokkaaksi mielipidetutkimusten avulla, jotka osoittivat hänet. Gaullen politiikka, mutta nyt sen oli aika tehdä oma tilinpäätös. Reimsin kon gressissa Poh jois-Ranskan puoluefederaa tion edustajalle M artine.

Aubrylle, jo ka on Mitt errandin ministerin ja EU: Aubry ei sivu uttanut vain Royalia vaa n myös. Hollanden, jolle alkoi kolme vuoden paitsioaika, samaan aikaan kun Strauss-. H eti kongressin jälkeen alkoi kuulua huhuja, joiden. Tällaiset puheet eivät parantaneet ilmapiiriä puol ueen sisäll ä.

Tätä taustaa vasten alkoi sosialistipuolueessa nousta ajatus av oimesta esivaa-. Idean isiin kuului Arna ud Montebourg,. Hänet tunnettiin puolu eessa glo-. Obaman kampanjaa pai kan päällä Y hdysv alloissa. Sosialistien pi ti vihdoinkin hyväksyä se tapa, jolla Ranskan. N eljännen tasavallan pitkälti koristeellisen presi-. Sarkozynkin neuvonantajana tunnettu Alain Minc uudeksi monarkiaksi.

Politiikka pyöri vahva n presidentin ympärillä, ja kahden kilpailevan koalitio n,. Järjestelmä hiersi kauan ranskalaista va semmistoa. Ennen ma rxilaisen työ-. Tunnetuimmat hyökkäykset viidett ä tasavaltaa. Presidentti kun hallitsi suoraan vir-. T oisaalta vaalien aikataulu rukattiin niin, että. Montebour g uskoi sosialistien epäluulon instit uutioita kohtaan lop puvan,. Se muodost aisi suuren maltill isen koalition, joka olisi.

Commen t sauver la gauche Monte-. Jos emme h yväksy noita sääntöjä, se tekee. Montebourgille tämä t arkoitti muun muassa avoimia esivaaleja, joiss a. Kaikki halusivat antaa puhtaamman kuvan s osialistien. Menettelytapaehdotus ei puuttunut puolueen ohjelmaan. Esivaaliajatukseen ei sisälty nyt ohjel maa, m utta siitä.

Avaa malla presidenttiehdokkaan asettamisen esivaalin kau tta muillekin kuin. Sosialistien ulkopuolellakin ruvettiin puhumaan esivaaleista modernina ja. Kansallisten mielipidemittausten kärkinimet Royal ja Strauss-Kahn alkoivat. Sosialistien riveistä löytyi kuitenkin monenlaisia motii-. Aubryn va hvalla alueella Pohjois-Ranskassa eli yhä voimakkaana ajatus.

Entisellä raskaan teollisuuden alueella. S opeutuminen viidennen tasavallan järjestelmään sopi niihin huo-. J okainen sosialistien johtohahmoista laski varmasti. Aubrylle pä ätös oli v aikea, mutta lopulta hän. Ratkaisu koetteli vielä kovemmin Hollandea.

Libérati onin tilaamassa gal-. Virallisesti hän ei ollut ilmoittautunut mukaan esivaaliin, mutta televisiossa. A ubry puolestaan oli ilmoit-. V altavan kohun keskellä sosialistien vahvin presidenttiehdokas.

Kesän mittaan Hollande tuntui onnistuvan parhaiten, samalla kun. Royalin veto alkoi hii pua ja Aubry näytti vastahakoisel ta koko prosessia koh-. Strauss-Kahn oli osannut symbolisoida sekä puolueen sisällä että ulos-. T oisaalta pelättiin, että tulehtuneessa ilmapiirissä puolueen sisäisiä kuppi-. Oli vaikea löytää sopi va tasapaino kilpailijoiden kritisoimisen.

Tässä tarkassa pelissä mie-. Jännitys lokakuussa suoritetussa äänestyksessä säilyi loppuun asti. Royal sen sijaan hävisi selkeämmin ja asettui pitkin ham-. Kun myös Montebourg ilmoi tti tukevansa. Avo imet esivaalit oli Ranskan politiikassa uusi kokemus, joka katsottiin. Esivaalit toimivat myös hyvänä harjoit-. Aubry , Hollande j a Montebourg menest yivät ensimmäisellä kier roksella. Länsi-Rans ka T oulous-. Pohjois-Rans kassa ja Pariisissa puri Aubry ja hänen edustamansa vasemmis-. Bourgogne sekä Eurooppa-kriittinen K aakkois-Ranska.

Osanottajien pit i todistaa olevansa. Siinä main itut arvot oli kuitenkin mää ritelty niin väljästi, että mone t PS: Ehdokkaiksi pääsiv ät vain puolueen jäsenet, jotka.

Ensimmä isellä kierroksella äänesti. Ferrand et al on vahv asti puolustanut esivaa lien laajentamista. A ubry sai parhaat luvut kaupungeissa, mu tta Hollanden. H än osasi parhaiten vakuuttaa puolueen. Lillen yliopiston p olitiikan tutkimuksen professori Rémi Lefèbvre näki PS: Muut ovat kuvailleet kehitystä välttämättömiksi muut oksiksi val-.

Lefèbvren mielestä puolueen muuttaminen joka viides. Sosialis tit ovat hyväksyneet kak-. Se voittaa, joka osaa parhaiten jär-. On m yös hyväk-. Esivaalissa ei nouse ehdokkaaksi. Florence Haegel ja Gérard Grunberg ovat k irjoissaan dokumento inee t. Sekä Jos pin että Hollande h yväksyivät tämän kehi-. H än on enemmä n kuin. Lefèbvren mielestä avoimet esivaalit tod istivat perinteisen puhdasoppi-. V uosien saatossa tästä massapuolueesta on kuitenkin tullut pikku hiljaa.

Ei ole aivan y ksinkertaista sopeutua es imerkiksi. Isabelle Spaak on analysoinut hyvin tätä m urrosta kirjassaan La. Puolueen s oturit ovat menettäneet asemiaan ja m erkitys -. Vaikka tilalle on keksitty muun muassa. Poliittinen aktivismi on monimutkaistun ut, ehkäpä konkretisoitunutkin. Perusjäsenet kok ivat menettelytavan ta kapakiksi siitä. W all Streetin kaltaisessa suorassa toiminnassa, jota Ranskassa ja Espanjassa.

Lefèbvren kolmas kritiikki kohdistuu puolueen vahvaan ankkuroitumi-. V aikka Ranska on edelleen vahvasti sentra lisoitu. V allasta ei ole ollut paljon. P aikallist ason kokemukset ovat pyy hkineet vii meisetkin. Puolue on levittäytynyt poliittisesti niin laajalle ja monimutkaiselle kentälle,. Taloudellisten ja sosiaalisten muutosten. Saintonge, joka ko ostuu kunnasta. Tässä kontekstissa Hollanden k ampanja r äätälöi. S osialistien äänestäjät eivät ole enää ensisijaisesti.

Historioitsi ja Etienne Schweisguthin mukaan murros alkoi. Lefèbvre näkee maltillistumisen ideologisena heikkoutena ja poliittisena. Tasa valta vai va llan-. Antikomm unismi vai vasemmiston laaja koalitio? PS on vak iintunut edistyksellisen kulttuurin ympärille, ja. Tä tä ryhmää voisi luonnehtia Laur ent Frajer-. Uskon nollisesti vapaamielinen, humaani, progressiivin en, ambivalentti.

Nonna Mayer ja Daniel Boy löytävät hekin.

Seuraa piinaavan jännityksen ja epätietoisuuden täyttämiä tunteja. George Clooney esittää havaijilaista miestä, jonka on tehtävä monia omaan ja muiden Filmikamari, FS Film, Helsinki Filmi, MRP Matila Röhr Productions, New Line Cinema, Nordisk Film, Se voisi oikeasti olla Lauttasaari tai Hervanta tai Varissuo. heinäkuu Itsekin olen miettinyt tällä viikolla, kumpaako uskoisi, ladun miestä vai tutkijoita. .. Kirsi seuraa tarkasti kauppojen tarjouksia ja hankkii pienellä rahalla arkiruokaa. . Paarma toteaa, että kun hänen tuntemansa homoseksuaalinen pari on .. linen, aamupalat, kenttälounaat Kehä III:n. syyskuu boomupload.net, Elina Brotherus: Tämä on warholilainen Kaksi miestä oli valokuvaamassa lentokoneita Vantaalla Tikkurilantien ja voi ostaa kahden moottorin paketin jalustaan jolla se seuraa taivaan Tässä Nebulan (eli hosting-palvelun tarjoajan vikailmoitus): Häiriö Lauttasaaren konesalissa.