homoseksuaaliseen sexi asennot miehen orgasmi

Se, minkä joku kokee häirinnäksi, ei toiselle sitä ole. Muun muassa tasa-arvolaissa on seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevia säädöksiä. Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi. Seksuaalisesta mielenkiinnosta ja virittymisestä syntyvä halu saada seksuaalisen kiihottumisen, laukeamisen ja aistillisen mielihyvän kokemuksia.

Virittyminen voi lisätä halua ja halu puolestaan virittymistä ja kiihottumista. TErmillä voidaan kuvata seksuaalisen halun vähäisyyttä tai puuttumista. Usein käsitteenä epämääräinen, koska sen alle voidaan niputtaa eritasosia ja etiologialtaan hyvinkin erilaisia ilmiöitä. Seksuaalinen halu voi olla hyvin vähäinen pitkäänkin ilman että se koetaan ongelmaksi.

Parisuhteessa on usein kyse seksuaalisen halun laadullisista ja määrällisistä eroista ja normaaleista aktiivisuuden ja kiinnostuksen vaihteluista. Pari saattaa joutua torjutuksi tulemisen, syyllistymisen ja syyllistämisen noidankehään, varsinkin jos seksiä yritetään väkisin, jolloin nautinto katoaa ja kiinnostus entisestään vähenee.

Kiinnostumattomuus seksuaalisesta toiminnasta voi johtua myös muun muassa seksuaalisesta aversiohäiriöstä, sairauksista tai vammoista, hormonitoiminnan muutoksista, lääkkeistä, runsaasta päihteiden käytöstä, toiminnallisista ongelmista, psyykkisestä traumasta, väsymyksestä, masennuksesta, ahdistuksesta, stressistä tai parisuhteen erilaisista ongelmista. Sisältää rikoslain mukaan teot, joissa ei käytetä pakottamista, mutta tekijä käyttää hyväksi asemaansa.

Hyväksikäyttö on kuitenkin yleensä yksipuolista ja tahdonvastaista ja sisältää painostamista tai heikommassa tai puolustuskyyttömässä asemassa olevan tilanteen hyväksikäyttöä.

Aikuisten ja nuorten v kohdalla se voi sisältää uhrin painostamista, palkitsemista, uhkailua tai kiristämistä esimerkiksi työelämään liittyvissä suhteissa. Alaikäisten alle 16v ollessa uhreina hyväksikäyttöön voi sisältyä 1. Lasten keskeisiä seksileikkejä ja seksuaalsisia kokeiluja ei lueta hyväksikäytöksi. Lapsen ollessa uhrina tekijä voi olla aikuinen tai uhria selvästi vanhempi nuori henkilö. Tekijä saattaa olla myös nuori tai aikuinen henkilö, joka älyllisessä tai tunne-elämän kehityksessään on sellaisessa vaiheessa, että samaistuu lapsiin tai itseään selvästi nuorempiin henkilöihin tai ei kykene erottamaan eri ikäryhmiä toisistaan.

Voidaan nähdä seksuaalista terveyttä laajempana käsitteenä, joka sisältää seksuaalisuuden  tunnistamiseen, kokemiseen, toteuttamiseen ja nimeämiseen liittyviä rakenteellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja yksilötason tekijöitä. Näitä voivat olla sosiaaliset rakenteet ja verkostot, jotka mahdollistavat ja helpottavat kumppanin löytämistä ja parinmuodostusta, julkinen tiedottaminen ja asenneilmapiiri, joka helpottaa myönteiseksi ja omaksi koetun seksuaalisen identiteetin tunnistamista ja rakentamista, turvalliset ympäristöt seksuaalisuuden toteuttamiselle, jne.

Yksilötasolla seksuaalinen hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä omaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen  ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää seksuaalisuuttaan itsetuntoa vahvistavalla tavalla. Seksuaalisuuden omaehtoisuus ja riippumattomuus. Integriteettiin kuuluu oikeus koskemattomuuteen, itsemääräämiseen, oman minuuden ja identiteetin arvostukseen ja olemassaoloon omana  itsenä myös seksuaalisesti.

Integriteetin loukkaaminen voi tapahtua eri tasoisesti, tahallisesti tai tahattomasti nöyryyttämällä, liiallisella kontrollilla tai liiallisella tunkeilevuudella. Se voi ollaa loukkaavaa nimittelyä, seksuaalista häirinää tai ahdistelua, henkilöstä otettujen kuvien manipulointia ja luvatonta julkaisemista, lapsen rankaisemista itsetyydytyksestä tai sekileikeistä, lapsen painostamista ja pelottelua hyväksikäyttöepäilyjen yhteydessä tai lapsen käyttämistä pornografian tuottamisessa.

Osa teoista voi täyttää seksuaalirikoksen tunnusmerkistön. Koostuu itsetuntelumsen kautta omaksutusta seksuaalsiesta minäkuvasta, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä ja seksualsien hyvinvoinnin tasosta. Erilaiset tavat reagoida seksuaalisiin virikkeisiin ja toimia niiden pohjalta seksuaalista mielihyvää tavoitellen. Yleensä tarkoitetaan seksuaalista kehitystä fyysistä ja psykososiaalista imeväisikäisestä aikuisuuteen.

Kehitys kuitenkin jatkuu erilaisten vaiheiden kautta läpi koko elämän. Eroottisiksi tai seksuaalisiksi koetuista virikkeistä ja mielikuvista syntyvä reagointim joka ilmenee fysiologisina muutoksina seksuaalinen reaktioarja , seksuaalisen halun vahvistumisena sekä usein myös aistimusten ja tunteiden voimistumisena. Seksuaalisista virikkeistä, aistimuksista, reaktioista ja toiminnoista koostuva fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyvän kokemus. Käsitys itsestä seksuaalisena olentona, yksilöllinen kooste siitä, miten hahmottaa oma sukupuoltaan ja seksualisuuttaan.

Minä kuva muotoutuu ja muotoutuu uudelleen koko elämänkaaren ajan. Sen merkitykselliset osa-alueet ovat: Seksuaalista käyttäytymistä ohjaavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yksilön asenteista, arvoista. Koostuu laajasta kirjosta fyysisen, psyykkisen ja spirituaalisen mielihyvän kokemuksia, joita eroottiset ajatukset, mielikuvat, fantasiat, tunteet, aistimukset ja seksualiset toiminnot herättävät.

Seksuaalinen nautinto syntyy eroottisen odotuksen, jännitteen ja sen laukeamisen, erilaisten kehoon ja suhteeseen liittyvien yksilöllisten voimakkaiden kokemusten sekä seksuaalisen tyydytyksen kokemuksista.

Aistillisseksualisen mielihyvän kokemukseen vaikuttavat sekä yksilöllinen että kulttuurinen merkityksenanto. Nautintoa voi kokea myös tilanteissa, jotka herättävät samanaikaisesti vastenmielisyyttä, häpeaa, pelkoa tai muita ristiriitaisia tai kielteisiksi koettuja tunteita. Kehitysiässä saadusta vamamsta, neurologisesta siaraudesta, aivovammasta tai persoonallisuuden häiriöstä johtuva kyvyttömyys kontrolloida seksuaalista käyttäytymistä tai hahmottaa sen seurauksia.

Osasyynä voi olla myös riittävän ja riittävän varhaisen seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan puute. Kuvaus seksuaalsieen haluun, kiihottumiseen ja laukeamiseen liittyvistä psykofysiologisista reaktioista. Tunnetuin on Mastersin ja Johsonin malli , joka sisältää neljä vaihetta: Kussakin vaiheessa voi ilmetä eriasteisia ongelmia. Yläkäsite, jolla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä tekoja, jotka loukkaavat seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tähän sisältyvät muun muassa sukupuolielimiin kohdistuva pahoinpitely, kuten tyttöjen ja naisten ympärileikkaus, yhdyntä vastoin tahtoa iästä riippumatta, muu koskemattomuutta loukkaava seksuualiteko  tai pakottaminen prostituutioon.

Seksuaalinen riisto voi sisältää fyysisen, psykologisen, sosiaalisen tai taloudellisen vallan käyttöä kuten esimerkiksi silloin kun kyse on ihmiskaupasta. Seksuaalisen, eroottisen, emotionaalisen tai romanttisen kiinnostuksen tai toiminnan kohdistuminen samaan sukupuoleen, eri sukupuoleen tai molempiin.

Seksuaalisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Ihminen on fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jossa erilaiset tarpeet kytkeytyvät toisiinsa.

Seksuaalisuus saa erityisen merkityksen sen vuoksi, että se kytkeytyy muihin tarpeisiin, jotka eivät ole luonteeltaa seksuaalisia. Se on olemassa sekä fyysisenä tarpeena että muiden tarpeiden kanavana. Seksuaalisuuden kautta voivat tyydyttyä myös turvallisuuden, rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen, arvostuksen, luovuuden ja osallistumisen tarpeet sekä tarve huippukokemuksiin.

Monet elämän tärkeät tapahtumat, rakastuminen, parisuhteen solmiminen ja lasten syntyminen voivat olla elämän huippukokemuksia. Myös rakastelu ja orgasmi voivat johtaa transpersonaaliseen kokemukseen, jossa minuuden, ajan ja paikan rajat ylittyvät.

Seksualiseen käyttäytymiseen liittyvä yksittäinen teko, jolla on tekijälle tai molemmille seksuaalinen merkitys. Teot, joissa uhriin käydään fyysisesti käsiksi tai häntä kosketellaan tavalla, joka on seksuaalista itsemäärämisoiekutta loukkaava. Se voi sisältää pakottamista myös muuhun seksualiseen tekoon kuin yhdyntään ja se voi sisältää seksuaalista hyväksikäyttöä. Virittäytyminen voi tapahtua aistimusten, tunteiden ja mielikuvien kautta ja se sisältää myös seksuaalsiuuteen liittyvät odotukset ja toiveet.

Kaikki aistimukset tunto, kuulo, haju, näkö, maku voivat toimia virittävästi ja kiihottavasti ja tuottaa myös tahattoman, refleksinoamisen reaktion. Reagointi erilaisiin virikkeisiin on yksilöllistä.

Virittyminen voi johtaa seksuaalisen halun heräämiseen ja seksuaaliseen kiihottumiseen. Eritasoisia seksuaalineuvontaa perehdyttäviä koulutuksia käynyt ammattihenkilö. Useimmiten seksuaalineuvontaa tehdään osana muuta ammattityötä. Ammattihenkilö, joka on suorittanut ammatillisena täydennyskoulutuksena vähintään 30 opintopisteen laajuiset seksuaalineuvonnan perusopinnot ja joissa on noudatettu NACS: Koulutuksen suorittanut, jolla on lisäksi 16 tuntia seksologista työnohjausta, voi hakea auktorisointia Suomen Seksologiselta seuralta.

Vuorovaikutukseen pohjautuva ammatillinen asiakas- tai potilastyön, jonka keskeinen alue ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat. Neuvontaa tehdään osana seksuaalikasvatusta oppilaan henkilökohtaisista ja yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista käsin sekä aikuisväestölle annettavana neuvontana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kehitysyhteistyössä käytetään usein kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön The International Planned Parenhood Federation IPPF luetteloa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista vuodelta Seksologiaan erikoistuneet ammattihenkilöt nojautuvat usein seksuaaliterveyden maailmanjärjestön World Association for Sexual Health, WASH seksuaalioikeuksien julistukseen Hong Kong Niiden mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus:.

Suomessa yleensä pohjoismaisen järjestön , Nordic Assocoation for Sexlologyn NACS , auktorisoima seksuaalikasvatusta tekevä ammattiheniklö.

Voidaan käyttää myös epävirallista nimikettä seksuaaliakasvattaja tai seksuaaliohjaaja. Ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvä osa sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri-, asunto- ja oikeuspolitiikka. Toimet ja tahdot, joilla yhteiskunta ja sen toimijat pyrkivät säätelemään ihmisten seksuaalisuutta lainsäädännön ja muiden normien avulla, 2. Laaja kirjo ihmisten suosimia tapja nauttia seksuaalisuudestaan. Seksuaalsiuuden kulttuuriset representaatiot - mikä kulttuurissamme käsitetään seksuaaliseks i, seksiksi tai seksikkääksi - rakentavat ja jäsentävät yksilön kokemuksia ja mieltymyksiä.

Mieltymyksiin vaikuttavat myös seksuaaliset tai eroottiset tai muut voimakkaat kokemukset eri ikävaiheissa. Kulttuurissamme tvallisimmat seksuaaliset mieltymykset ovat itsellinen erotiikka tai itsetyydytys, suutelu, kehon eri osien hyväily ja koskettelu, haistelu ja maistelu, syleily, yhdyntä, suuseksi, fetisismi, valtaleikit, sukupuoliroolileikit, riisuminen, paljastaminen ja katselu.

Osa mieltymyksistä on määrittynyt kulttuurissa arvostetuiksi tai haitallisiksi. Silloin kun jokin vähemmän arvostettu tai haitalliseksi koettu mieltymys on tullut keskeiseksi tavaksi kokea tai toteuttaa seksuaalisuutta, puhutaan parafiliasta. Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. Käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen.

Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.

Seksuaaliterapeutti  on seksuaaliterapian tekemiseen ammatillisesti jatko- ja täydennyskouluttautunut tai koulutettu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Usein edellytyksenä on muu terapiakoulutus ja -kokemus.

Seksuaaliterapeutti NACS on on pohjoismaisen seksologian järjestön auktorisoima ammattihenkilö. Erilaisista teoreettisista viitekehyksistä lähtevät lyhytterapiat esim. Terapioissa voidaan myös yhdistää erilaisia malleja ja lähestymistapoja rentoutumisharjoitukset, taideterapia, kehoterapia. Usein termillä viitataan Mastersin ja Johnssonin  kehittämään seksuaaliterapiamalliin tai Kaplanin psykodynaamiseen seksuaaliterapiaan.

Seksualiterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raih­naisuuden puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa.

Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista. Väestötasolla seksuaaliterveyden tilaa voidaan arvioida seuraamalla teiniraskauksien määriä, raskaudenkeskeytysten määriä eri ikäisillä, seksuaalitietoja, seksuaalista syrjintää, ehkäisyn käyttöä, seksuaalisen ja sukupuolittuneen väkivallan yleisyyttä, äitiys- ja imeväiskuolleisuutta sekä sukupuolitautien ja sukupuolielinten muiden sairauksien esiintyvyyttä.

Voidaan selviittää myös väestön kokemaa seksuaalista tyytyväisyyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Palvelut, jotka edistävät seksuaaliterveyttä elämän eri vaiheissa. Ne sisältävät hedelmällisyyden säilyttämisen ja hoidon, sukupuolitautien ja sukupuolielinten muiden sairauksien ehkäisyn ja hoidon, suunnittelemattomien raskauksien ehkäisyn, raskauden, synnytysten ja lapsivuodeajan hoidon, seksuaaliongelmien ehkäisyn  ja hoidon sekä ikääntyvien ja vammaisten erityistarpeiden huomioimisen.

Käsite ei ole yksiseliiteinen ja sen merkitys riippuu käyttöyhteydestä. Joskus sillä tarkoitetaan homo- ja biseksuaalisesti suuntautuneita henkilöitä, jotka eivät miellä itseään heteroseksuaaleiksi. Joskus sillä tarkoitetaan edellisten lisäksi myös henkilöitä. Joskus termillä on viitattu ylipäätänsä ihmisiin, joiden seksuaalisuus poikkeaa vallitsevasta hyväksytystä tavasta kokea ja toteuttaa seksuaalisuutta. Seksuaalivalistus on joukkoviestintään perustuva seksuaalikasvatus, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi lähettämällä nuorille seksuaalivalistuslehtisiä.

Tavoitteena on nostaa tietoisuuteen ajankohatisiksi arvioituja asioita, synnyttää keskustelua, vahvistaa tai muuttaa ajattelutapoja ja asenteita sekä auttaa kohderyhmään kuuluvia punnitsemaan seksuaalisuuteen liittyviä tietojaan ja mielipiteitään sekä omaa toimintaansa.

Sigmund Freudin käyttämä psykoanalyyttisen teorian käsite, jolla hän kuvasi seksuaalsiuutta ennen kaikkea viettinä, joka ohjaa ihmisen elämää. Libido-termillä hän kuvasi voimaa, jolla tämä vietti pyrkii päämääräänsä. Freudin näkemyksen mukaan libido on voimallisuutensa ja erityislaatunsa vuoksi syytä pitää käsitteellisesti erillään muista vieteistä.

Seksuaalivietti kuuluu edelelen psykoanalyysin käsitteistöön. Käsitteellä on tarkoitettu myös neuroendrokriinista generaattoria, joka synnyttää seksuaalsieen toimintaan ohjaavat impulssit. Omaehtoinen tai olosuhteiden luoma pidättäytyminen seksuaalisista toiminnoista ositatin tai kokonaan.

Miehen siemensyöksy on kolmivaiheinen: Latautumisvaihe emissio , jolloin kivesten kantasolujen tuottamat siittiöt latautuvat eturauhaseen. Kiihottuminen ja siemennesteen määrän lisääntyminen eturauhasen sisällä saa aikaan pakottavan tarpeen siemensyöksyyn. Kiihottumisen jatkuminen johtaa siemenrakkuloiden ja eturauhasen lihasten supistumiseen ja välittömästi tämän jälkeen tahdosta riippumattomiin, rytmisiin supistuksiin peniksen tyven, peräaukon ja lantionpohjan lihaksissa.

Tämä saa aikaan siemensyöksyn loppuvaiheen, jossa siemenneste purkautuu peniksestä. Ejakulaatio samaistetaan usein miehen orgasmiin, mutta ne ovat kuitenkin kaksi erillistä ilmiötä.

Sosiaalinen sukupuoli viittaa sukupuolen kokemuksellisiin, persoonallisiin, sosiaalisin, kulttuurisiin ja juridisiin ominaisuuksiin. Sosiaalinen sukupuoli on vahvasti myös kokemus, tunne omasta sukupuolesta. Ihon läimäyttely kämmenellä tai jollakin välineellä useimmiten takamuksiin ja reisiin seksuaalisen kiihottamisen tai kiihottumisen lisäämiseksi.

Kirurgiset toimenpiteet, joilla transsukukupuolisten henkilöiden biologinen sukupuoli korjataan vastaamaan sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli voidaan määritellä 1. Suomen kielestä puuttuu sosiaalista sukupuolta kuvaava englannin kielen ilmaisu gender.

Kuvaa yksilön mieheyden, naiseuden, andogyynisyyden tai ambivalenssin kokemuksen ja sen määrittelyn yhtenäisyyttä, vahvuutta ja pysyvyyttä. Ajattelumalli sukupuolten kahtiajakoisuudesta tai polaarisuudesta, jossa mies, mieheys tai maskuliinisuus ja nainen, naiseus tai feminiinisyys määritellään toistensa kautta ja toisensa pois sulkevina luokkina.

Ajattelumalli jättää huomioimatta sen, että jokaisessa naisessa on miestä ja jokaisessa miehessä on naista ja että on ihmisiä, jotka kokevat olevansa sukupuolten välimaastossa. Biologisen sukupuolen tunnusmerkeiksi luokitellut elimet. Tulkinnallinen kysymys on, luetaanko sukupuolielimiin myös rinnat. Suomen kielessä on satoja synonyymejä naisen ja miehen sukupuolielimille. Puhekielessä voidaan naisen sukuelimistä käyttää esimerkiksi ilmaisuja pimpsa, pimppi tai pillu ja miehen sukupuolielimistä esimerkiksi kalu, kikkeli tai kulli.

Ilmaisu liittää seksuaalisuuden sukupuolijakoon ja korostaa sukupuolisosialisaation ensisijaisuutta seksuaalikasvatuksessa. Termillä tarkoitetaan useimmiten seksuaalikasvatusta. Painottaa sukupuolta käyttäytymisen perustana. Seksuaalisuus ei kuitenkaan ole sidoksissa oman sukupuolen ilmaisemisee, ja sukupuolta voi ilmaista myös muulla tavoin kuin seksuaalisesti. Näkemys maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä näiden näkemysten pohjalta syntyneiden roolimallien omaksuminen.

Perustuu sukupuolidikotomiaan ja sisältää yleensä kahteen sukupuoleen liitetyt kulttuuriset normit, ihanteet ja stereotyyppiset kuvaukset. Lapsen ja nuoren sosiaalsien sukupuolen rakentuminen sen mukaan, miten vanhemmat ja ympäröivä yhteiskunta reagoivat häneen ja häneen somaattisen sukupuolensa edustajana. Somaattiseen sukupuoleen liittyvän kulttuurisen merkityssisällön oppiminen. Pääasiass sukupuolielinten kosketuksen kautta arttuvat taudit.

Termi viittaa siihen, että sukupuoli tai sukupuolten kontakti olisi tautitartunnoissa olennainen. Useiden tieteenalojen tuottama naiseuteen ja mieheyteen ja yleisemmin sukupuoleen tai sukupuolisuuteen kohdistuva tutkimus. Monissa Suomen yliopistoissa katsotaan sisältyvän naistutkimukseen.

Käsite viittaa siihen, että yhdynnässä olennaista on sukupuoli. Ilmaisu sisältää implisiittisesti hetereoseksuaalisen perusolettamuksen. Sukupuolielimellä tapahtuva tai sukupuolielimeen kohdistuva seksuaalinen tunkeutuminen toisen kehoon. Suudelma on kiintymyksen, kunnioituksen, tervehdyksen, sopimuksen, rakakuden tai intohimon ilmaisun väline. Suudelma on olennainen osa kulttuuria. Se voi vahvistaa liiton ja sinetöidä rakkauden. Suuteleminen on yksi tavasllisimmista tavoista osoittaa kiintymystä, hellyyttä ja rakkautta.

Ele ilmaisee tunteita ja kertoo sisimmistä, sanojen ulottumattomissa olevista tuntemuksista. Suuteleminen on avointa vuorovaikutusta. Suutelemiseen liitetään eri merkityksiä sen mukaan, miten, missä, mihin, miksi ja ketä suudellaan. Hindulaiseen perinteeseen pohjautuvat menetelmät ja harjoitukset, jotka pyrkivät ihmisen tietoisuuden laajentamiseen myös seksuaalisuuden alueella.

Vanhaan kiinalaiseen lääketiteeeseen pohjautuvat rakastelumenetelmät, joiden tavoite on harmonian saavuttaminen tasapainottamalla miehinen ja naisellinen energia. Seksualinen energia nähdään perusenergiana, joka voi muuttua myös spirituaaliseksi.

Toiminnallisiin ongelmiin voidaan lukea miehen ja naisen hypoaktiivinen seksuaalisen halun häiriö, aversiohäiriö, kiihottumisongelmat, orgasmiongelmat, miehen herkkä siemensyöksy ja siemensyöksyn jälkeinen kipuoireyhtymä, naisen toiminnallinen emätinkouristus sekä miehen ja naisen toiminnalliset yhdyntäkivut.

Miehillä ja naisilla yhdynnän aikana esiintyvät kivut, joille ei ole löydettävissä mitään orgaanista tai muuta ensisijaista syytä. Kyse oi olla jännittämisestä. Kipukokemukset voivat johtaa naisilla emätinkouristukseen. Transsukupuolinen ihminen ei koe kuuluvansa siihen sukupuoleen, johon hänet on syntymän hetkellä määritelty ja lapsena kasvatettu.

Kun biologinen sukupuoli ei tunnu omalta, transsukupuolinen ihminen ei ole kotona kehossaan, vaan kokee oman ruumiinsa vieraaksi ja vääränlaiseksi. Kehon sukupuolipiirteet voivat aiheuttaa voimakasta ahdistusta ja itseinhoa. Aiemmin on käytetty myös termiä transseksuaalisuus, mutta se ei ole adekvaatti, koska kyse on ensisijaisesti oman sukupuolen ei seksuaalsiuuden kokemisesta.

Transvestisuudessa ihmisen kokonaispersoonaan kuuluu vahvasti sekä mieheyttä että naiseutta. Transvestiiteiksi identifioituu yleensä vain miehiä, joilla on sisäinen tarve ilmaista ja kehittää omaa naisellisuuttaan ja eläytyä naiseuteen esimerkiksi pukeutumalla naisten vaatteisiin, omaksumalla naisellinen ruumiinkieli ja naisellista rooli-ilmaisua.

Naiseuteen eläytyminen tuottaa transvestiittimiehelle kokonaisvaltaista mielihyvää, rentoutumista ja tunnetta omana itsenä olemisesta. Naisilla vastaava käyttäytyminen ei yleensä herätä tarvetta käyttäytymisen määrittelyyn ja sen muakiseen identiteettiin, mutta on myös naispuolisia transvestiitteja, jotka odottavat tulevansa kohdelluksi miehinä silloin kun ovat pukeutuneet mieheiksi.

Silloin kun pukeutuminen toisen sukupuolen asusteisiin rajoittuu hetkellisen seksuaalsien mielihyvän tuottamiseen, puhutaan fetisistisestä transvestisuudesta. Viivästynyt siemensyöksy on toiminnallinen ongelma, jolla voi olla sekä orgaanisia että psyykksiä syitä. Ongelmasta kärsii mies, jolla on jatkuvasti tai usein toistuva vaikeus sada siemensyöksy seksuaalsien kiihottumisen seurauksena kohtuullisessa ajassa.

Kun siemensyöksyn tuleminen itsetyydytyksellä tai yhdynnässä kestää kohtuuttoman kauan, se saattaa johtaa hankautumiin tai limakalvojen ärtymiseen. Seksuaalisten toimintojen ja seksuaalisen kanssakäymisen esittäminen sähköisessä tietokone- ja verkkoympäristössä.

Toistuva tai jatkuva halu katsella toisten ihmisten seksuaalsita tai muuten intiimiä kanssakäymistä, kuten rakastelua, itsetyydytystä tai riisuuntumista, useimmiten näiden tietämättä.

Tällä tavoitellaan omaa seksuaalista kiihottumista. Vulvan alueen lyhyt- tai pitkäaikainen epämiellyttävä tuntemus, joka voi olla polttava ja kirvelevä tai ärsytyksen ja arkuuden tunne tai kipu. Kahden ihmisen välillä vuorovaikutustilanteessa emättimeen tai emättimessä tai peräaukkoon tai peräaukossa tai suuhun peiksellä tai joissakin tilanteissa esimerkiksi jollakin seksivälineellä tapahtuva penetraario ja siihen useimmiten liittyvät koko vartalon rytmiset liikkeet.

Korostuneen voimakas seksuaalinen tarve, joka voi aiheuttaa pakkomielteistä käyttäytymistä, pakonomaista itsetyydytystä tai pakonomaista tarvetta yhdyntään. Määrittely on aina jossain määrin kulttuuri- ja tilannesidonnainen.

Poikien tai miesten esinahan typistämiseksi tai poistamiseksi tehty kirurginen toimenpide. Ympärileikkauksia tehdään sekä lääketieteellisistä etto ei-lääketieteellisistä syistä. Ei-lääketieteellisten leikakusten oikeutuksesta ja vaikutuksista seksuaaliterveyteen on olemassa hyvinkin jyrkästi erisuuntaisia näkemyksiä.

Tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomista on myös nimitetty ympärileikkaukseksi. Leikkaus on länsimaissa kielletty siihen liittyvien vakavien terveyshaittojen vuoksi. Kielto pohjautuu myös ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Selaa sanastoa tässä hakemistossa. Tietoisuus omista aistimuksista ja herkistyminen niiden herättämille tunteille. Peräaukon ja sitä ympäröivän alueen hyväily ja kiihottaminen suulla tai kielellä. Käytetty naisen vaginan synonyyminä.

Ihmisten oletetaan olevan heteroseksuaaleja ilman, että sitä tarvitsee edes mainita. Käytössä on myös termi serial monogamy, perättäiset yksiavioiset suhteet. Seksuaalinen vuorovaikutus ja toiminta kahden tai useamman ihmisen kesken. Niiden mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus: Käytetty synonyyminä miehen penikselle. Käsite korostaa seksuaalisuuden lisääntymisfunktiota.

Yläkäsite muna- tai siittiösoluille. Täsmällisempi ilmaisu olisi sukupuolisolu. AKTI Käytetty yhdynnän synonyyminä. EMÄTINYHDYNTÄ Kahden ihmisen välillä vuorovaikutustilanteessa emättimeen tai emättimessä peniksellä tai jossakin tialnteissa esimerkiksi jollakin seksivälineellä tapahtuva penetraatio ja siihen useimmiten liittyvät koko vartalon rytmiset liikkeet.

EREKTIO-ONGELMA Miehen erektio-ongelma tai mieluummin erektiohäriö käsitteenä voidaan määritellä jatkuvaksi tai toistuvaksi, vähintään kolema kuukautta kestäneeksi vaikeudeksi saavuttaa tai ylläpitää seksuaaliseen toimintaan riittäväksi koettu erektio. EROTIIKKA Inhimillinen kyky reagoida virikkiesiin siten, että syntyy seksuaaliseksi haluksi, kiihottumiseksi ja orgasmiksi nimettyjä fyysisiä ilmiöitä, jotka tavallisesti yhdistetään seksuaaliseen mielihyvään. HOMO Puhekielinen nimitys miehelle, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan samaa sukupuolta oleviin.

HOMOFOBIA Termiä on käytetty kuvaamaan voimakasta irrationaalista pelkoa tai kielteistä , torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleiksi oletettuja henkilöitä kohtaan. Intersukupuolisuus Intersukupuoliseksi määritellään yksilö, jolla on sekä miehille että naisille kuuluvia fyysisiä sukupuolen piirteitä samanaikaisesti.

Intiimiys Kyky ja valmius läheiseen suhteeseen sekä mahdollisuus kohdata itsessään ja paljastaa toiselle omaa sisäistä elämäänsä. Itsetyydytys Oman kehon ja sukupuolielinten hyväily- ja kiihottaminen käsin tai esimerkiksi seksivälineiden avulla.

Juridinen sukupuoli Väestötietojärjestelmän kaksi sukupuolen kirjaamisen vaihtoehtoa: Kaupallinen seksi Kaupallisen seksin alueelle sijoittuvat pornografisten tuotteiden ja prostituution lisäksi muun muassa hieromalaitokset, seksipuhelimet ja -ravintolat ja nettiseksi. Kehollisuus Ihmisen olemassaolo orgaanisena tapahtumana, kehon prosessina sekä siihen liittyvät aistimukset, mielihyvän tunteet ja ruumiilliset reaktiot.

Ketjuorgasmi tai sarjaorgasmi Saman kiihottumisjakson aikana toisiaan seuraavat orgasmit. Kiihottumisvaikeus Vaikeus saavuttaa tai ylläpitää seksuaalista kiihottumista. Kliininen seksologi Suomessa yleensä pohjoismaisen järjestön, Nordic Association for Clinical Sekxologyn NACS , auktorisoima kliinistä seksologista työtä, kuten terapiaa, tekevä ammattihenkilö. Klitoris Käytetty naisen häpykielen synonyyminä.

Kosketteluharjoitus tai aistillisuusharjoitus Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa pareille annettavat harjoitukset, joissa keskitytään koskettamisen tuottamiin aistimuksiin ja tunteisiin. Kriminalisoitu seksuaalisuus Harhaanjohtava ilmaisu, jossa osa seksuaalisuudesta nähdään kriminalisoitavana. Läheisyys Kahden tai useamman henkilön voimakas yhteyden tai yhteenkuuluvuuden kokemus, joka voi ilmetä fyysisellä tai spirituaalisella tasolla.

Lesbo Nainen, jonka seksuaaliset teot, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat yksinomaan tai ensisijaisesti samaa sukupuolta oleviin. Lisääntymisoikeudet ja luvulla käytetty käsite, johon sisällytettiin valinnan mahdollisuus öisääntyä tai olla lisääntymättä, päättää lapsiluvusta ja lasten syntymisen ajankohdasta sekä oikeus turvalliseen ja lailliseen aborttiin. Lisääntymisterveys ja luvuilla käyttöön otettu käsite, jolla haluttiin painottaa perhesuunnittelun tärkeyttä naisten yksilöllisisitä tarpeista käsin eikä vain väestönkasvun rajoittamiseksi.

Masturbaatio Käytetty itsetyydytyksen tai omahyväilyn synonyyminä. Monoamoria Käytetty synonyyminä monogamialle. Multiorgasmia Kyky kokea useita peräkkäisiä orgasmeja saman kiihottumisjakson aikana. Normaali Säännönmukainen, hyväksyttävä, terve, tavanomainen, vallitseva. Nymfomania Vanhentunut käsite, jota on käytetty kuvaamaan naisen voimakkaita seksuaalisia tarpeita tai naisen seksuaalista halukkuutta, joka näyttäytyy voimakkaampana kuin miehen halukkuus.

Oksitosiini Aivojen erittämä hormoni, joka saa naisella aikaan muun muassa nännien ja häpykielen erektion oja orgasiin liittyvät supistukset. Oraalinen seksi Sukupuolielinten hyväily ja kiihottaminen suulla. Orgasmi Tunteiden, aistimusten ja mielikuvien virittämä voimakas fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyväkokemuksen huippu, johon liittyy mm.

Orgasmikyvyttömyys Kyvyttömyys saada orgasmi millään keinolla tai menetelmällä. Orgasmivaikeus Eri tasoiset orgasmin saavuttamiseen, sen kestoon tai intensiteettiin liittyvät ongelmat. Palloutuminen Emättimen sisimmän osan laajeneminen kiihottumisen tasannevaiheessa.

Panseksuaalisuus Seksuaalisuuden muoto, jossa henkilö voi kokea eroottisina tai seksuaalisina hyvinkin erilaisia ja laaja-alaisia ilmiöitä, kuten luonnon elementtejä ja ilmiöitä tai taide-elämyksiä. Parafilia Termiä on määritellyt John Money: Parisuhde Länsimaissa tavallisesti kahden ihmisen keskinäiseen sopimukseen perustuva suhde, joka yleensä ymmärretään myös seksuaalisuhteeksi.

Seksualirikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot. Pederastia Aikuisen miehen seksuaalinen tai eroottinen mieltymys yli murrosikäiseen poikaan tai nuorukaiseen.

Pedofilia Yli vuotiaan henkilön pysyvä kiinnostus alle puberteetti-ikäisiin lapsiin. Penis Suomen kieleen vakiintunut miehen siitintä tarkoittava termi. Perversio Käytettiin keski-ajalla teologisissa teksteissä vääräuskoisuudesta.

Petting Partnerin kehon ja inttimialueiden eroottinen hyväileminen käsin tai suulla niin, etteivät osapuolet riisuudu kuin osittain eikä peniksen sisäänvientiä emättimeen tai peräaukkoon tapahdu. Polyamoria Käsite, jolla tarkoitetaan osapuolten yhteisiin sopimuksiin perustuvia erilaisia tapoja ylläpitää useita yhtäaikaisia eroottisia tai seksualisia suhteita.

Pornografia Kuvallinen, kirjallinen tai muu ihmisen seksuaalista käyttäytymistä ja sukupuolielimiä suorasukaisesti kuvaava tai paljastava esitys, tuote tai teos, jonka tavoittena on tuottaa seksuaalista kiihottumista. Potenssi Suomessa käytetty aiemmin synonyyminä miehen erektiolle. Priapismi Peniksen pitkiitynyt ja usein kivulias erektio, joka voi johtua verenkierrollisista tai farmakologisista syistä.

Prostituutio Prostituutio on toimintaa, jossa vähintään kaksi osapuolta käy kauppaa seksipalveluista ja korvaus maksetaan tavallisesti rahana. Puhelinmasturbaatio Usein pakonomainen tapa tyydyttää itseään samalla kun puhuu seksistä puhelimessa joko tuntemattoman tai seksipalveluihin erikoistuneen henkilön kanssa seksuaalisen kiihottumisen ja orgasmin aikaansaamiseksi.

Queer-tutkimus Monilla tieteenaloilla tehty sukupuolen ja seksuaalisuuden kriittinen tutkimus, esimerkiksi lesbo-, homo-, trans- ja bi-tutkimus sekä heteronormatiivisuuden ja heteroseksualsiuuden tutkimus. Rakastelu Seksuaalisen kanssakäymisen kuvaus, joka kytkee seksuaalisen virittäytymisen, ilmaisun ja toiminnan vuorovaikutukseen, tunteisiin ja rakkauteen.

Rakastuminen Voimakas tunnekokemus, jossa minuuden rajat voivat hävitä ja rakastunut kokee sulautuvansa toiseen ihmiseen. Rakkaus Rakkaus on käsitteenä jaettu agape- rakkauteen, joka on epäitsekästä ja epäseksuaalista lähimmäisenrakkautta ja romanttiseen rakkauteen. Sadomasokismi, sadismi tai masokismi Seksin yhteydessä sadistin tai masokistin rooleissa olevien ihmisten välistä vuorovaikutusta kuvaava termi.

Seksi Seksualisuus käyttäytymisenja toiminnan tasolla sekä tähän toimintaan liittyvät ajatukset, mielikuvat, halut, tarpeet ja tunteet.

Seksiaddiktio tai seksiriippuvuus Termiä on käytetty kuvaamaan erityisen voimakakita tai intensiivisiä, toistuvia tai pakonomaisia seksiin liittyviä ajatuksia, mielikuvia ja käyttäytymistä. Seksiapuvälineet Käytetty aiemmin kaikista seksivälineistä. Seksismi Ajatetlutapa, jossa sukupuolieroja pidetään perustana sosiaaliselle syrjinnälle.

Seksitaudit Käytetty synonyyminä päasiassa sukupuolielinten kosketuksen kautta tarttuvilla taudeille. Seksologi Yleisnimike, jota Suomessa on käytetty sekä seksologian tutkijoista että seksuaaliongelmien kanssa työskentelevistä seksuaalikasvattajista, - neuvojista ja terapeuteista. Seksologia Seksuaalisuuteen liittyvinen ilmiöiden tutkimus ja seksuaalisuuteen liittyvä ammatilline toiminta, joka perustuu systemaattiseen, tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Seksuaakinen sosialisaatio tai seksuaalisosialisaatio Kaikki ne vuorovakutusprosessit ja elämänhistoriaan liittyvät tekijät, joiden perusteella yksilön ymmärrys ja kokemus seksuaalsiuudesta muovautuvat. Seksuaali-identieetti Omaan seksuaalisuuteen ja se suuntautumiseen liittyvä mielikuva, joka muodostuu suhteessa sosiaaliseen ympäristöön.

Seksuaali-ideologia Uskomusjärjestelmä, joka määrittää, mikä on soveliasta seksuaalikäyttäytymistä mieheille ja naisille elämän eri vaiheissa ja erilaisissa ihmissuhteissa.

Seksuaalietiikka Inhimillisen seksuaalisuuden alueella vallitsevien arvojen moraalifilosofinen tarkastelu, esimerkiksi seksuaalimoraalinn filosofinen tutkimus, jossa arvioidaan ja vertaillaan erilaisten käsitysten perusteita, yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta.

Seksuaalifantasia tai seksuaalinen fantasia Eroottisesti tai seksuaalisesti kiihottavat mieleikuvat ja kuvitelmat. Seksuaalikasvatus Seksuaalikasvatus-termillä ymmärretään usein pelkästään nuorten seksuaalikasvatusta. Seksuaalikirurgia Sukupuolielimiin, rintoihin ja joissakin tapauksissa myös laajempiin kehon alueisiin kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet.

Seksuaalikulttuuri Kokonaisuus, joka kattaa yhteisössä valitsevat seksuaalitavat seksuaalikäyttäytyminen , seksuaalimoraalin seksuaalielämää koskevat arvot ja normit , seksuaalisuutta koskevat tiedot teteelliset ja ei-tieteelliset käsitykset sekä niitä ilmentävät henkiset ja aineelliset tuotteet kuten kieli, kirjallisuus, kuvat, musiikki ja tanssi.

Seksuaalilääketiede Seksuaalisuutta tarkasteleva lääketieteen osa-alue. Seksuaalimoraali Kulttuurin tai yhteisön seksuaalisuuden tarkoitusta ja olemusta koskevien olettamusten heijastuminen seksuaalielämää koskevissa arvoissa ja normeissa. Seksuaalinen aktiivisuus Yksilön seksuaalisuuden ilmentyminen seksuaalisina ajatuksina, mielikuvina, tunteina ja käyttäytymisenä. Seksuaalinen anhedonia Seksuaalisen mielihyvän ja nautinnon kokemuksen puuttuminen, vaikka yksilö reagoi kiihottumalla ja saavuttaa orgasmin.

Seksuaalinen autonomia Seksuaalinen itsemääräämisoikeus nähtynä niin, että yksilön seksuaalisuus on olemassa sellaisenaan, ei vain osana parisuhdetta tai mahdollisuutena lisääntyä. Seksuaalinen aversio Eriasteinen vastenmielisyys seksuaalisuutta ja seksuaalisia toimintoja kohtaan, mikä voi ilmetä ahdistuneisuutena, paniikireaktioina tai haluttomuutena tai kyvyttömyytenä kokea seksuaalista mielihyvää.

Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu Seksuaalisesti virittäytynyttä toisen henkilön seksuaalista lähestymistä vastoin hänen tahtoaan, jolloin se on ei-toivottua ja yksipuolista ja saattaa sisältää painostamista. Seksuaalinen halu Seksuaalisesta mielenkiinnosta ja virittymisestä syntyvä halu saada seksuaalisen kiihottumisen, laukeamisen ja aistillisen mielihyvän kokemuksia. SEksuaalinen haluttomuus TErmillä voidaan kuvata seksuaalisen halun vähäisyyttä tai puuttumista.

Seksuaalinen hyväksikäyttö Sisältää rikoslain mukaan teot, joissa ei käytetä pakottamista, mutta tekijä käyttää hyväksi asemaansa. Seksuaalinen hyvinvointi Voidaan nähdä seksuaalista terveyttä laajempana käsitteenä, joka sisältää seksuaalisuuden  tunnistamiseen, kokemiseen, toteuttamiseen ja nimeämiseen liittyviä rakenteellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja yksilötason tekijöitä.

Seksuaalinen integriteetti Seksuaalisuuden omaehtoisuus ja riippumattomuus. Seksuaalinen itsetunto Koostuu itsetuntelumsen kautta omaksutusta seksuaalsiesta minäkuvasta, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä ja seksualsien hyvinvoinnin tasosta. Seksuaalinen kanssakäyminen Seksuaalinen vuorovaikutus ja toiminta kahden tai useamman ihmisen kesken. Seksuaalinen käyttäytyminen tai seksuaalikäyttäytyminen Erilaiset tavat reagoida seksuaalisiin virikkeisiin ja toimia niiden pohjalta seksuaalista mielihyvää tavoitellen.

Seksuaalinen kehitys Yleensä tarkoitetaan seksuaalista kehitystä fyysistä ja psykososiaalista imeväisikäisestä aikuisuuteen. Seksuaalinen kiihottuminen Eroottisiksi tai seksuaalisiksi koetuista virikkeistä ja mielikuvista syntyvä reagointim joka ilmenee fysiologisina muutoksina seksuaalinen reaktioarja , seksuaalisen halun vahvistumisena sekä usein myös aistimusten ja tunteiden voimistumisena.

Seksuaalinen mielihyvä Seksuaalisista virikkeistä, aistimuksista, reaktioista ja toiminnoista koostuva fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyvän kokemus. Seksuaalinen minäkuva Käsitys itsestä seksuaalisena olentona, yksilöllinen kooste siitä, miten hahmottaa oma sukupuoltaan ja seksualisuuttaan. Seksuaalinen motivaatio Seksuaalista käyttäytymistä ohjaavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yksilön asenteista, arvoista.

Seksuaalinen nautinto Koostuu laajasta kirjosta fyysisen, psyykkisen ja spirituaalisen mielihyvän kokemuksia, joita eroottiset ajatukset, mielikuvat, fantasiat, tunteet, aistimukset ja seksualiset toiminnot herättävät. Seksuaalinen orientaatio Käytetty synonyyminä seksuaaliselle suuntautumiselle.

Seksuaalinen rajattomuus Kehitysiässä saadusta vamamsta, neurologisesta siaraudesta, aivovammasta tai persoonallisuuden häiriöstä johtuva kyvyttömyys kontrolloida seksuaalista käyttäytymistä tai hahmottaa sen seurauksia. Seksuaalinen raktiosarja Kuvaus seksuaalsieen haluun, kiihottumiseen ja laukeamiseen liittyvistä psykofysiologisista reaktioista. Seksuaalinen riisto Yläkäsite, jolla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä tekoja, jotka loukkaavat seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Seksuaalinen suuntautuminen Seksuaalisen, eroottisen, emotionaalisen tai romanttisen kiinnostuksen tai toiminnan kohdistuminen samaan sukupuoleen, eri sukupuoleen tai molempiin. Seksuaalinen tarve tai seksuaaliset tarpeet Seksuaalisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Seksuaalinen teko Seksualiseen käyttäytymiseen liittyvä yksittäinen teko, jolla on tekijälle tai molemmille seksuaalinen merkitys.

Seksuaalinen väkivalta Teot, joissa uhriin käydään fyysisesti käsiksi tai häntä kosketellaan tavalla, joka on seksuaalista itsemäärämisoiekutta loukkaava. Seksuaalineuvoja Eritasoisia seksuaalineuvontaa perehdyttäviä koulutuksia käynyt ammattihenkilö. Seksuaalineuvoja NACS Ammattihenkilö, joka on suorittanut ammatillisena täydennyskoulutuksena vähintään 30 opintopisteen laajuiset seksuaalineuvonnan perusopinnot ja joissa on noudatettu NACS: Seksuaalineuvonta Vuorovaikutukseen pohjautuva ammatillinen asiakas- tai potilastyön, jonka keskeinen alue ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Seksuaalioikeudet Kehitysyhteistyössä käytetään usein kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön The International Planned Parenhood Federation IPPF luetteloa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista vuodelta Seksuaalipedagogi Suomessa yleensä pohjoismaisen järjestön , Nordic Assocoation for Sexlologyn NACS , auktorisoima seksuaalikasvatusta tekevä ammattiheniklö.

Seksuaalipolitiikka Ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvä osa sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri-, asunto- ja oikeuspolitiikka. Seksuaalipsykiatria Ihmisen seksuaalisuutta tarkasteleva psykiatrian osa-alueet.

Seksuaalipsykologia Ihmisen seksuaalisuutta tarkasteleva psykologian osa-alueet. Seksuaaliset mieltymykset Laaja kirjo ihmisten suosimia tapja nauttia seksuaalisuudestaan. Seksuaalisuus   Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. Seksuaaliterapeutti Seksuaaliterapeutti  on seksuaaliterapian tekemiseen ammatillisesti jatko- ja täydennyskouluttautunut tai koulutettu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. Seksuaaliterapia Erilaisista teoreettisista viitekehyksistä lähtevät lyhytterapiat esim.

Seksuaaliterveys Seksualiterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raih­naisuuden puuttumisesta. Seksuaaliterveyspalvelut Palvelut, jotka edistävät seksuaaliterveyttä elämän eri vaiheissa.

Seksuaalivähemmistöt Käsite ei ole yksiseliiteinen ja sen merkitys riippuu käyttöyhteydestä. Seksuaalivalistus Seksuaalivalistus on joukkoviestintään perustuva seksuaalikasvatus, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi lähettämällä nuorille seksuaalivalistuslehtisiä. Seksuaalivietti Sigmund Freudin käyttämä psykoanalyyttisen teorian käsite, jolla hän kuvasi seksuaalsiuutta ennen kaikkea viettinä, joka ohjaa ihmisen elämää.

Selibaatti Omaehtoinen tai olosuhteiden luoma pidättäytyminen seksuaalisista toiminnoista ositatin tai kokonaan. Siemensyöksy Miehen siemensyöksy on kolmivaiheinen: Siitin Käytetty synonyyminä miehen penikselle. Sooloseksi Käytetty synonyyminä itsetyydytykselle tai itsehyväilylle. Sosiaalinen sukupuoli Sosiaalinen sukupuoli viittaa sukupuolen kokemuksellisiin, persoonallisiin, sosiaalisin, kulttuurisiin ja juridisiin ominaisuuksiin. Spanking Ihon läimäyttely kämmenellä tai jollakin välineellä useimmiten takamuksiin ja reisiin seksuaalisen kiihottamisen tai kiihottumisen lisäämiseksi.

Sukupuolen korjausleikkaus Kirurgiset toimenpiteet, joilla transsukukupuolisten henkilöiden biologinen sukupuoli korjataan vastaamaan sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli Sukupuoli voidaan määritellä 1.

Sukupuoli-identiteetti Kuvaa yksilön mieheyden, naiseuden, andogyynisyyden tai ambivalenssin kokemuksen ja sen määrittelyn yhtenäisyyttä, vahvuutta ja pysyvyyttä. Sukupuolidikotomia Ajattelumalli sukupuolten kahtiajakoisuudesta tai polaarisuudesta, jossa mies, mieheys tai maskuliinisuus ja nainen, naiseus tai feminiinisyys määritellään toistensa kautta ja toisensa pois sulkevina luokkina.

Sukupuolielimet tai sukupuolielin Biologisen sukupuolen tunnusmerkeiksi luokitellut elimet. Sukupuolikasvatus Ilmaisu liittää seksuaalisuuden sukupuolijakoon ja korostaa sukupuolisosialisaation ensisijaisuutta seksuaalikasvatuksessa.

Sukupuolikäyttäytyminen Käytetty synonyyminä seksuaalikäyttäytymiselle. Sukupuolirooli Näkemys maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä sekä näiden näkemysten pohjalta syntyneiden roolimallien omaksuminen. Sukupuolisosialisaatio Lapsen ja nuoren sosiaalsien sukupuolen rakentuminen sen mukaan, miten vanhemmat ja ympäröivä yhteiskunta reagoivat häneen ja häneen somaattisen sukupuolensa edustajana.

Sukupuolitaudit Pääasiass sukupuolielinten kosketuksen kautta arttuvat taudit. Sukupuolitutkimus tai sukupuolen tutkimus Useiden tieteenalojen tuottama naiseuteen ja mieheyteen ja yleisemmin sukupuoleen tai sukupuolisuuteen kohdistuva tutkimus. Sukupuoliyhdyntä Käsite viittaa siihen, että yhdynnässä olennaista on sukupuoli. Sukupuoliyhteys Sukupuolielimellä tapahtuva tai sukupuolielimeen kohdistuva seksuaalinen tunkeutuminen toisen kehoon. Sukusolu Yläkäsite muna- tai siittiösoluille. Suudelma tai suuteleminen Suudelma on kiintymyksen, kunnioituksen, tervehdyksen, sopimuksen, rakakuden tai intohimon ilmaisun väline.

Swinging Seksuaalitapa, jossa hararstetaan parinvaihtoa ja ryhmäseksiä. Suistuin ja osallistuin matkaan ja kuittasin kulut oheisella tavalla. Mutta en pidä itseäni homona vaikka sain munaa peppuun matkan aikana enemmän kuin moni nainen kokoelämänsä aikana. Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

No miten sen nyt sanoisi. Kyllä sinne on löylyssä moni kauhansa työntänyt vaikkei löylykauhaa. Ihan normaalisti, yllättävää kyllä. Joskus kun on oikein kirnuttu niin on kivasti liukasteet ja kokkareet sekaisin. Olen prosenttinen hetero, mutta nussin miehiä perseeseen ja otan kyrpää omaani aina kun voin.

Naisten seura ei kiinnosta, vittu on inhottava, mutta hetero silti olen. Kaikki miehet haluavat vain perseseksiä toisilta miehiltä. Jos taas nainen ja naisen elin ei kiinnosta edes vähääkään, niin eikös se ole selvä homojen ominaisuus. Minä voin luokitella itseni heteroksi, sillä koko ikäni aikana olen nainut vain naisten kanssa. Ainoastaan yhden kerran olen poikennut ruodusta kun yhdyin miehen pyllyyn, mutta hän olikin transvestiitti ja nätti sellainen.

En voi moittia, että se olisi ollut huono kokemus, päinvastoin se oli erittäin kiihottavaa. Kuitenkaan en voisi tehdä samaa tavallisen miehisen miehen kanssa. Vastaa alkuperäiseen viestiin Kun mies panee miestä anaaliin Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä. Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia. Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia.

Viesti on mainos tai massapostitus. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia. Lisätietoja merkkiä jäljellä. Oliko keskustelusta sinulle hyötyä?

. Homoseksuaaliseen sexi asennot miehen orgasmi

Treffit suomi gay 24 gay

: Homoseksuaaliseen sexi asennot miehen orgasmi

Seksikauppa homoseksuaaliseen espoo intiimihieronta Intersukupuoliseksi määritellään yksilö, jolla on sekä miehille että naisille kuuluvia fyysisiä sukupuolen piirteitä samanaikaisesti. Joillekin se voi olla osa seksuaalista identiteettiä. Miehelle on tärkeää jo se kun hän saa kuulla että edes periaatteessa homma onnistuisi. Käytetty naisen vaginan synonyyminä. On toiminnallinen ongelma, jolle ei yleensä ole orgaanista syytä.
Hieroja lappeenranta liian pieni gay kalu Parhaat seksilelut ravintola homo laguna espoo
Homoseksuaaliseen sexi asennot miehen orgasmi Hieronta hyrylä free homoseksuaaliseen hd sex

Suistuin ja osallistuin matkaan ja kuittasin kulut oheisella tavalla. Mutta en pidä itseäni homona vaikka sain munaa peppuun matkan aikana enemmän kuin moni nainen kokoelämänsä aikana.

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena. No miten sen nyt sanoisi. Kyllä sinne on löylyssä moni kauhansa työntänyt vaikkei löylykauhaa. Ihan normaalisti, yllättävää kyllä. Joskus kun on oikein kirnuttu niin on kivasti liukasteet ja kokkareet sekaisin.

Olen prosenttinen hetero, mutta nussin miehiä perseeseen ja otan kyrpää omaani aina kun voin. Naisten seura ei kiinnosta, vittu on inhottava, mutta hetero silti olen. Kaikki miehet haluavat vain perseseksiä toisilta miehiltä. Jos taas nainen ja naisen elin ei kiinnosta edes vähääkään, niin eikös se ole selvä homojen ominaisuus. Minä voin luokitella itseni heteroksi, sillä koko ikäni aikana olen nainut vain naisten kanssa.

Ainoastaan yhden kerran olen poikennut ruodusta kun yhdyin miehen pyllyyn, mutta hän olikin transvestiitti ja nätti sellainen. En voi moittia, että se olisi ollut huono kokemus, päinvastoin se oli erittäin kiihottavaa.

Kuitenkaan en voisi tehdä samaa tavallisen miehisen miehen kanssa. Vastaa alkuperäiseen viestiin Kun mies panee miestä anaaliin Käytä muuta kuin rekisteröityä käyttäjätunnustasi. Viesti rikkoo tai kehottaa rikkomaan Suomen lakia, tai sisältää loukkaavaa sisältöä. Viesti sisältää lapsilta kiellettyä materiaalia. Ei koske tutkimuskutsuja sekä osto- ja myynti-ilmoituksia. Viesti on mainos tai massapostitus. Viesti ei liity aiheeseen, tai ei ole suomea tai ruotsia.

Lisätietoja merkkiä jäljellä. Oliko keskustelusta sinulle hyötyä? Sosiaalinen energia, huumorintaju "The life and soul of the party" , 5. Pukeutuminen, meikkaaminen, korut, statussymbolit, 6. Tietoiset ja tiedostamattomat tavat ilmaista eroottisuuttaan ja tuoda esille seksuaalista vetovoimaansa.

Viestit voivat olla puhetta ja muuta ääntelyä, äänensävyjä, ilmietä, eleitä, asentoja, liikkeitä, kosketuksia, hajuja, tuoksuja, makuja. Eroottisen tunnelman luomisessa voivat vaikuttaa myös mm. Tavat viestiä ja tulkita viestejä ovat sekä yksilöllisiä että kulttuurisidonnaisia. Inhimillinen kyky reagoida virikkiesiin siten, että syntyy seksuaaliseksi haluksi, kiihottumiseksi ja orgasmiksi nimettyjä fyysisiä ilmiöitä, jotka tavallisesti yhdistetään seksuaaliseen mielihyvään.

Kreikkalaisessa mytologiassa Eros symboloi elämää ja luovuutta. Erotiikka voidaan määritellä kyvyksi kokea seksuaalisuus laaja-alaisesti tunteisiin ja henkisyyteen liittyvänä voimana. Erotiikkaan liittyy myös kulttuurinen merkityksenanto mm. Käsitettä käytetään myös supeammassa merkityksessä kuvaamaan seksuaalisesti virittävää ja kiihottavaa tai seksuaalisiin tai rakkauteen liittyvää tunnelmaa, henkilöä, materiaalia jne. Aistillisuutta korostuva ja kulttuurisessa viitekehyksessä pornografiaa hyväksytympi esitys, kuvaus, tuote tai teos.

Aiemmin käytetty termi, jolla on tarkoitettu pakonomaisia eroottisia mielikuvia, puheita, vihjailuja, itsettydytystä tai muuta pakko-oireista seksuaalista käyttäytymistä. Liittyy yhdyntäkeskeiseen kuvaukseen seksuaalisesta käyttäytymisestä, jossa yhdyntä nähdään tavoitteena ja muu toiminta sen valmisteluna.

Käytetty kuvaamaan naista, joka ei koskaan ole kokenut orgasmia. Ilmaisua on kritisoitu, koska sen on arveltu luovan epärealistisia odotuksia ja suorituspaineita. Sukupuolittunut termi, koska sitä on käytetty yleensä vain naisista. Myös mie voi olla esiorgastinen. Thomas Mooren mukaan "Fallos edustaa elämää itseään. Se on siittävä, iloa tuova, nouseva ja laskeva, tunkeutuva, parantava ja kestävä. Sen voidaan nähdä edustavan maan elinvoimaa ja elämässä luovuuden ja mielihyvän mahdollsiuuksia.

Taipumus, tapa tai voimaks tarve saada seksuaalista mielihyvää tietysitä ruumiinososita jalat, rinnat, hiukset, takamukset , ruumiin eritteistä hiki, virtsa, uloste , asusteista tai materiaaleista liivit, alusasut, kengät, nahka, kumi tai tietynlaisista esimeistä. Mahdollisten fetissie n kirjo on suuri ja periaatteessa mikä tahansa voi muodostua fetissiksi. Suurin osa ihmisistä kokee fetisistä mielihyvää osana seksuaalisuuttaan. Osalle se on muodostunut keskeiseksi seksuaalisen mielihyvän muodoksi ja heistä osa identofioituu fetisisteiksi.

Vanhentunut ja epämääräinen termi, jolla on kuvattu naisen orgasmin puuttumista, kiihottumisongelmia tai yleensä naisen seksuaalisen kiinnostuksen puutetta. Sukupuolittunut käsite, joka niputtaa naisen reaktioita ja käyttäytymistä niiden syitä tai partnerin osuutta erittelemättä. G-pisteellä on tarkoitettu naisen emättimen etuseinämässä olevaa erityisen kiihottumisherkkää aluetta.

Nykykäsityksen mukaan kyse ei ole erillisestä pisteestä, vaan alueesta, jonka sijainti, koko ja toiminta on yksilöllistä ja se vaihtelee myös kiihottumisen asteen mukaan. Joillakin naisilla myös emättimen syvät osat ja etenkin kohdunkaula voivat olla erityisen herkkiä alueita. Seksuaalinen haluttomuus ternillä voidaan kuvata seksuaalisen vähäisyyttä tai puuttumista. Usein käsitteenä epämääräinen, koska sen alle voidaan niputtaa hyvinkin erilaisia ilmiöitä.

Seksuaalinen halu voi olla hyvinkin vähäinen pitkäänkin ilman, että se koetaan ongelmaksi. Parsuhteessa on usein kyse seksuaalisen halun laadullisista ja määrällisistä eroista ja normaaleista aktiivisuuden ja kiinnostuksen vaihteluista. Pari  saatta torjutuksi tulemisen, syyllistymisen ja syyllistämisen noidankehään, varsinkin jos seksiä yritetään väkisi, jolloin nautinto katoaa ja kiinnostus entisestään vähenee.

Kiinnostumattomuus seksuaalsiesta toiminnasta voi johtua myös muun muasaa seksuaalsiesta aversiohäiröstä, sairauksista tai vammoista, horomitoiminnan muutoksista, lääkkeistä, runsaasta päihteiden käytöstä, toiminnallisista ongelmista, psyykkisestä traumasta, väsymyksestä, masennuksesta, ahdistuksesta, stressistä tai parisuhteen erilaisista ongelmista. Henkilö, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta olevaan henkilöön.

Käsitteenä heteroseksuaalisuus on varsin uusi ilmiö, joka on syntynyt reaktiona homo- ja biseksuaalisten identiteettien avoimeen esiintuloon. Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden tai tekojen suuntautuminen ensisijaisesti tai yksinomaan eri sukupuolta oleviin henkilöihin.

Halut, tunteet, teot ja identiteetti eivät ole sidoksissa toisiinsa. Heteroseksuaaliksi samaistuneella voi olla homoseksuaalista käyttäytymistä tai tunne-elämää ja päinvastoin.

Siksi on parempi käyttää tarkempia ilmaisuja, kuten miesten ja naiste välinen seksi, miesten ja naisten väliset suhteet jne. Puhekielinen nimitys miehelle, jonka seksuaaliset, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat ensisijaisesti tai yksinomaan samaa sukupuolta oleviin. Varsinkin nuorten keskuudessa käytetty halventavana haukkumasanana, joten sen käyttöön asiakastyössä tulee suhtauta varauksin.

Osa homoseksuaalisesti suuntautuneista miehistä on ottanut sanan myönteiseen käyttöön, osa kokee sen halventavana ja rajoittavana. Termiä on käytetty kuvaamaan voimakasta irrationaalista pelkoa tai kielteistä , torjuvaa tunnereaktiota homoseksuaalisuutta ja homoseksuaaleiksi oletettuja henkilöitä kohtaan. Voi ilmetä vitsailuna, halveksuntana, karttamisena, pois sulkemisena ja väkivaltaisina tekoina. Homofobisia reaktioita voi olla sekä hetero- että homoseksuaalisesti suuntautuneilla henkilöillä, sek miehillä että naisilla.

Reaktio on ollut kulttuurisesti hyväksytty ja vahvistettu. Yksilötasolla se voi olla hyvinkin syvälle arvo- ja asennemaailmaan juurtunut ja on usein vaikeasti muutettavissa. Silloin kun homoseksuaalisesti suuntautuneella on inhoa, vastenmielisyyttä tai pelkoa omaa homoseksuaalisuuttaan kohtaan, on käytetty myös termiä sisäistetty homofobia.

Kirjakileinen määritelmä sekä homoseksuaalille miehelle että naiselle. Termi on koettu ongelmalliseksi, koska se korostaa seksuaalisuutta ja assosioituu enemmän miehiin kuin naisiin.

Naisista on käytetty myös termiä lesbo. Läheskään kaikki homoseksuaalisesti suuntautuneista eivät itse identifioidu homoseksuaaleiksi.

Asiakastyössä kannattaa kuunnella tai kysyä asiakkaan itsemäärittelyä. Seksuaalisten, eroottisten tai romanttisten tunteiden ja tekojen suuntautuminen ensisijaisesti tai yksinomaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin.

Homoseksuaaliksi samaistuneella voi olla heteroseksuaalista käyttäytymistä tai tunne-elämää ja päinvastoin. Siksi on perempi käyttää tarkempia ilmaisuja, kuten miesten välinen seksi , naisten väliset parisuhteet, jne. Sukurauhasten kivesten ja munasarjan vajaatoiminta, jonka takia ulkoisten sukuelinten kehitys on kesken tai vajaa.

Termi viittaa yleensä erektion puuttumiseen tilanteissa, joissa sitä halutaan. Liian epämääräinen termi ammatilliseen käyttöön. Ks Erektio-ongelma ja erektiohäiriö. Seksuaalinen kontakti perheenjäsenten kanssa ylenevässä ja alenenvassa polvessa tai sisarusten välillä. Joissakin tapauksissa myös vanhemman uuden kumppanin on tulkittu olevan perheejäsen. Samaa merkitsevä kuin aiemmat käsitteet sukurutsa tai sukurutsaus. Alle murrosikäisten lasten keskeisiä seksileikkejä ei katsota insestiksi.

Läheinen sukulainen on eri kulttuureissa määritelty hyvin eri tavoin, mikä käsittää myös avioliiton esteiksi nähdyt seikat. Esimerkiksi Kiinassa ei ole lupa mennä naimisiin henkilön kanssa, jolla on sama sukunimi, koska tämä saattaisi viitata yhteisiin esi. Intersukupuoliseksi määritellään yksilö, jolla on sekä miehille että naisille kuuluvia fyysisiä sukupuolen piirteitä samanaikaisesti.

Intersukupuolisuus on yleiskäsite, jonka alueelle kuuluu useita eri oireyhtymiä ja tiloja. Terminä se on vielä nuori ja tarkemtumaton. Kyky ja valmius läheiseen suhteeseen sekä mahdollisuus kohdata itsessään ja paljastaa toiselle omaa sisäistä elämäänsä.

Käsittää suhteen sekä toiseen että itseen. Seksuaalinen intiimiys on oman eroottisuutensa kohtaamista ja ilmaisemista toiselle. Sen kautta voidaan kohdata ja ilmaista myös muita keskeisiä puolia itsessä. Oman kehon ja sukupuolielinten hyväily- ja kiihottaminen käsin tai esimerkiksi seksivälineiden avulla. Väestötietojärjestelmän kaksi sukupuolen kirjaamisen vaihtoehtoa: Juridinen sukupuoli näkyy henkilötunnuksessa nii, että syntymäaikaa seuraavan tunnusosan kolmas merkki on miehiksi merkityillä pariton ja naisiksi merkityillä parillinen.

Transsukupuolisen henkilön juridinen sukupuoli voidaan muuttaa sen jälkeen kun henkilö on saanut sellaisen lääketieteellisen lausunnon sukupuolenkorjausprosessin etenemisestä, jollaista laki sukupuolen vahvistamisesta edellyttää. Kaupallisen seksin alueelle sijoittuvat pornografisten tuotteiden ja prostituution lisäksi muun muassa hieromalaitokset, seksipuhelimet ja -ravintolat ja nettiseksi. Ks myös sanastosta Seksuaalirikokset ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat.

Ihmisen olemassaolo orgaanisena tapahtumana, kehon prosessina sekä siihen liittyvät aistimukset, mielihyvän tunteet ja ruumiilliset reaktiot. Suomessa yleensä pohjoismaisen järjestön, Nordic Association for Clinical Sekxologyn NACS , auktorisoima kliinistä seksologista työtä, kuten terapiaa, tekevä ammattihenkilö. Käytetty naisen häpykielen synonyyminä. Molemmilla ilmaisuilla on aiemmin tarkoitettu häpykielen näkyvää päätä, jossa on klitoriksen huppu ja terska.

Kokonaisuutena häpykieli on paljon suurempi kuin aiemmin on kuvattu, se jatkuu lantion sisään ja muodostaa häpyhuulten, emättimen ulkosuun ja virtsaputken ympärille laajan paisuvaiskudosjärjestelmän. Seksuaalineuvonnassa ja -terapiassa pareille annettavat harjoitukset, joissa keskitytään koskettamisen tuottamiin aistimuksiin ja tunteisiin.

Harhaanjohtava ilmaisu, jossa osa seksuaalisuudesta nähdään kriminalisoitavana. Koska kyse on tekojen kriminalisoinnista, tarkempi ilmaisu kriminalisoitu seksuaalikäyttäytyminen tai kriminalisoidut seksuaaliteot. Kahden tai useamman henkilön voimakas yhteyden tai yhteenkuuluvuuden kokemus, joka voi ilmetä fyysisellä tai spirituaalisella tasolla. Nainen, jonka seksuaaliset teot, eroottiset tai romanttiset tunteet ja teot suuntautuvat yksinomaan tai ensisijaisesti samaa sukupuolta oleviin.

Osa homoseksuaalisesti suuntautuneista naisista on ottanut sanan myönteiseen käyttöön oman identiteettinsä määrittelyssä ja ilmaisussa, osa kokee sen halventavaksi tai rajoittavaksi. Joissakin kulttuureissa suositaan ilmaisua lisääntymisterveys, joissakin seksuaaliterveys. Suomessa käytetään termiä seksuaaliterveys. Mediaseksikäs on suomenkielen uudissana, jonka käyttö on vakiintunut viime aikoina. Henkilö on mediaseksikäs, jos hän esiintyy julkisesti mediassa edukseen, hän on mediaa kiinnostava henkilö.

Myös joku toiminta tms. Kyky kokea useita peräkkäisiä orgasmeja saman kiihottumisjakson aikana. Esiintyy sekä miehillä että naisilla. Säännönmukainen, hyväksyttävä, terve, tavanomainen, vallitseva. Termi on hyvin tulkinnanvarainen , koska se voi tarkoittaa norminmukaisuutta, hyväksyttävyyttä tai tilastollista normaalisuutta, yleisyyttä. Seksuaalisuuteen liitettynä ilmaisu sisältää usein ajatuksen seksuaalisuuden normaalista kehityksestä ja siitä poikkeavast epänormaalista kehityksestä.

Ahatus normaalista kehityksestä voi perustua arvoihin, myytteihin tai eritasoiseen tutkumustietoon. Mallit seksuaalisesta kehityksestä ovat kulttuurisidonnaisia ja tieteelliset mallit ovat muuttuneet vuosien kulessa. Vanhentunut käsite, jota on käytetty kuvaamaan naisen voimakkaita seksuaalisia tarpeita tai naisen seksuaalista halukkuutta, joka näyttäytyy voimakkaampana kuin miehen halukkuus.

Määrittely on aina kulttuuri ja tilannesidonnaista. Ylipäänsä naisten seksuaalinen aktiivisuus on ollut länsimaissa hyväksyttyä vasta muutaman vuosikymmenen ajan.

Sekä miehillä että naisilla voi ilmetä seksiriippuvuutta. Aivojen erittämä hormoni, joka saa naisella aikaan muun muassa nännien ja häpykielen erektion oja orgasiin liittyvät supistukset. Oksitosiinin erittyminen on edellytys naisen seksuaaliselle kiihottumiselle.

Se on välttämätön myös synnytyksen käynnistymiselle ja maidon pumppautumiselle ulos imetettäessä. Oksitosiinia on nimitetty myös rakkaushormoniksi. Myös miehellä erittyy oksitosiinia, mutta vähemmän kuin naisella. Tunteiden, aistimusten ja mielikuvien virittämä voimakas fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyväkokemuksen huippu, johon liittyy mm.

Orgasmi voi tapahtua unessa tai keskittymällä mielikuviin, muita kehonosia kuin sukupuolielimiä hyväilemällä, itsetyydytyksellä tai niin, että kumppani kiihottaa sukupuolielimiä käsin, suulla tai seksivälineiden avulla sekä emättimeen tai emättimessä tai peräsuoleen tai  peräsuolessa tapahtuvan yhdynnän aikana. Kyvyttömyys saada orgasmi millään keinolla tai menetelmällä. Eri tasoiset orgasmin saavuttamiseen, sen kestoon tai intensiteettiin liittyvät ongelmat.

Emättimen sisimmän osan laajeneminen kiihottumisen tasannevaiheessa. Palloutuminen saattaa joskus laajentaa emänttimen lähes koko pituudeltaan, jolloin sen seinämät vetäytyvät niin kauas toisistaan, että heteroseksuaalisessa emätinyhdynnässä peniksen kosketuspinta emättimeen katoaa.

Seksuaalisuuden muoto, jossa henkilö voi kokea eroottisina tai seksuaalisina hyvinkin erilaisia ja laaja-alaisia ilmiöitä, kuten luonnon elementtejä ja ilmiöitä tai taide-elämyksiä. Termiä on määritellyt John Money: Mielikuvien tasolla sitä voi toteuttaa itsetyydytyksen ja seksuaalisen kanssakäymisen aikana. Parafilian vastakohtana on normofilia. Termiä on käytetty muun muassa lääketieteessä ja psykologiassa sellaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä, jota pidetään ei-toivottavana, hunompana ja vastakohtana "luonnolliselle", "todelliselle" ja "oikealle" rakkaudelle tai seksuaalisuudelle.

Tällainen kategorinen luokittelu perustuu kuitenkin usein ennakkoluuloille, yleistyksille ja oman arvomaailman ja toimintatapojen parempana pitämiselle.

Silloin, kun jotakin seksuaalista käyttäytymistä pidetään ei-suotavana, huonona tai vahingollisena, tulisi se perustela itse käyttäytymisen ja sen vaikutusten perusteella, ei kagorisesta.

Länsimaissa tavallisesti kahden ihmisen keskinäiseen sopimukseen perustuva suhde, joka yleensä ymmärretään myös seksuaalisuhteeksi. Se voi olla myös yhteiskunnan tai yhteisön virallistama. Joissakin kulttuureissa parisuhteista ja avioliitoista sopivat molempien osapuolten suvut. Aikuisen miehen seksuaalinen tai eroottinen mieltymys yli murrosikäiseen poikaan tai nuorukaiseen. Jossain yhteyksissä sillä on tarkoitettu myös miesten välistä anaaliyhdyntää, mikä liittyne virheelliseen samaistamiseen miesten välisen seksuaalisen suhteen ja anaaliyhdynnän välillä.

Sanan käyttämistä suositellaan vain ensimmäisessä merkitysyhteydessä. Yli vuotiaan henkilön pysyvä kiinnostus alle puberteetti-ikäisiin lapsiin. Se voi ilmetä tunteina, fantasioina, ajatuksina tai toimintana. Osa pedofiileistä syyllistyy lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, osalla se pysyy tuntemusten, mielikuvien ja fantasioiden tasolla. Termiä on käytetty lapsen seksuaalisen hyväksikäytön synonyyminä, jolloin samaistetaan tunteet ja teot, jotka pitäisi pitää käsitteellisesti erillään.

Termiä ei myöskään pidä käyttää seksuaalirikoksen nimikkeenä. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ei liity aina pedofiliaan, ts. Suomen kieleen vakiintunut miehen siitintä tarkoittava termi. Puhekielessä voi käyttää myös hyvää suomalaista sanaa: Suomen kielessä löytyy satoja synonyymeja penikselle. Käytettiin keski-ajalla teologisissa teksteissä vääräuskoisuudesta.

Myöhemmin alettin käyttää lääketieteessä "vääränalaisesta seksuaalsiesta käyttäytymisestä". Seksuaalilääketieteessä ja -psykologiassa on ollut toistuvaa rajankäyntiä siitä, millainen seksuaalinen käyttäytyminen luokitellaan perversioksi. Jyrkimmillään kaikki muu kuin heteroseksuaalisen emätinyhdyntään suuntautunut seksuaalinen käyttäytyminen on luokiteltu perversioksi. Koska sanaa on käytetty leimaavasti, sen käyttöä asiakastyössä tulisi välttää.

Partnerin kehon ja inttimialueiden eroottinen hyväileminen käsin tai suulla niin, etteivät osapuolet riisuudu kuin osittain eikä peniksen sisäänvientiä emättimeen tai peräaukkoon tapahdu. Erityisesti  amerikkalaisessa kultuurissa kehittynyt seksuaalitapa, joka on sosiaalisesti melko laajalti hyväksytty ja nähty myös ehkäisykeinona. Käsite, jolla tarkoitetaan osapuolten yhteisiin sopimuksiin perustuvia erilaisia tapoja ylläpitää useita yhtäaikaisia eroottisia tai seksualisia suhteita.

Käsite syntyi luvun USA: Seksuaalitapaa on perusteltu mahdollisuutena rakastaa enemmän ja rakastaa samanaikaisesti useita ihmisiä. Ajattelutapaan sisältyy myös näkemys, ettei rakkaussuhde anna oikeutta  kontrolloida toisen ihmisen käyttäytymistä. Joissakin kulttuureissa on edelleen perinteenä moniavioisuus. Myös monimiehisen perhemallin kulttuureita on esiintynyt historiassa.

Kuvallinen, kirjallinen tai muu ihmisen seksuaalista käyttäytymistä ja sukupuolielimiä suorasukaisesti kuvaava tai paljastava esitys, tuote tai teos, jonka tavoittena on tuottaa seksuaalista kiihottumista. Pornografiaksi määrittyminen on aina kulttuuri-, arvo- ja normisidonnaista. Kovin suurta yksimielisyyttä siitä, mikä on pornografiaa, ei voida saavuttaa, koska kyse on yksilötasolla kokemuksellisesta aiiiiasta.

Rajankäynti eroottiseen taiteeseen on hyvin liukuva. Suomessa käytetty aiemmin synonyyminä miehen erektiolle. Termin taustalle olevassa ajatusmallissa miehen potenssi on suoraan verrannollinen erektioiden ja orgasmien tiheyten. Sukupuolittunut ilmaisu, jota ei käytetä naisten seksuaalisesta kyvykkyydestä.

Vahvistaa suorituskeskeistä mielikuvaa miehen seksuaalisuudesta. Peniksen pitkiitynyt ja usein kivulias erektio, joka voi johtua verenkierrollisista tai farmakologisista syistä. Joskus tila on seuraus peniksen juureen asetetusta puristavasta ja joustamattomasta renkaasta, joka salpaa laskimoverenkierron. Synonyyminä voidaan käyttää termiä kesto-erektio. Prostituutio on toimintaa, jossa vähintään kaksi osapuolta käy kauppaa seksipalveluista ja korvaus maksetaan tavallisesti rahana.

Suomessa tavallisin prostituution malli on osa-aikaisesti  seksipalveluja myyvä yksityinen henkilö. Prostituution kriminalisoinnissa on eri maissa päädytty hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Suomessa prostituutiota ei ole kriminalisoitu, sen sijaan paritus ja seksipalvelujen ostaminen nuorelta tai ihmiskaupan uhrilta on. Suhtautuminen prostituutioon peilautuu sekä yksilötasolla että lainsäädännön kautta näkemys siitä, millaista on "oikea" ja "hyvä" seksi.

Usein pakonomainen tapa tyydyttää itseään samalla kun puhuu seksistä puhelimessa joko tuntemattoman tai seksipalveluihin erikoistuneen henkilön kanssa seksuaalisen kiihottumisen ja orgasmin aikaansaamiseksi. Puhelinmasturbaatio voi olla myös partnereiden yhdessä sopima keino seksuaalisen mielihyvän kokemiseen. Monilla tieteenaloilla tehty sukupuolen ja seksuaalisuuden kriittinen tutkimus, esimerkiksi lesbo-, homo-, trans- ja bi-tutkimus sekä heteronormatiivisuuden ja heteroseksualsiuuden tutkimus.

Seksuaalisen kanssakäymisen kuvaus, joka kytkee seksuaalisen virittäytymisen, ilmaisun ja toiminnan vuorovaikutukseen, tunteisiin ja rakkauteen. Voimakas tunnekokemus, jossa minuuden rajat voivat hävitä ja rakastunut kokee sulautuvansa toiseen ihmiseen. Rakastumista voidaan luonnehtia myös muodonmuutoksena, jossa rakastunut näkee ympäröivän todellisuuden ja ulkomaailman jalostuneena, rakastettunsa ihannoituna ja itsensä entistä vahvempana ja kyvykkäämpänä.

Kreikkalaisessa mytologiassa rakastuminen merkitsee sitä, että jumalallinen voima on vallannut rakastuneen ja tämä voima on siinä, joka rakastaa, ei kohteessa. Se saa ihmisen kaipaamaan kauneutta, ei vain fyysisessä maailmassa vaan myös hengen maailmassa. Rakastuminen ja rakkaus on nähty kahta ihmistä yhdistävänä aktivisena voimana, joka poistaa yksinäisyyden tunteen ja luo me-kokemuksen. Kokemus tuottaa eheyden ja turvallisuuden tunteen, mutta samalla myös menettämisen pelkoa ja epävarmuutta. Rakkaus on käsitteenä jaettu agape- rakkauteen, joka on epäitsekästä ja epäseksuaalista lähimmäisenrakkautta ja romanttiseen rakkauteen.

Romanttisen rakkauskäsityksen mukaan rakkaus alkaa rakastumisesta ja muuttuu rakkaudeksi. Rakakus yhdistetään usein parisuhteseen, perheeseen, suvunjatkamiseen ja seksuaalisuuteen. Seksin yhteydessä sadistin tai masokistin rooleissa olevien ihmisten välistä vuorovaikutusta kuvaava termi.

Se on aikuisten välistä, yhteiseen haluun ja sopimukseen perustuvaa vuorovaikusta, jonka kumpikin osapuoli kokee palkitsevaksi ja muun muassa seksualisuuteen, valtaan ja luottamuksenn liittyvää mielihyvää tuottavaksi.

Vuorovaikutukseen voi kuulua seuraavia tekijöiä: Sadisti on henkilö, joka nauttii roolin ottamisesta toisen alistajana ja masokisti henkilö, joka nauttii alistetuksi tulemisesta.

Osalla roolit ovat pysyviä, osalla ne muuttuvat tilanteesta toiseen tai iän myötä. Sadomasokismi -termiä on käytetty myös laajemmin kuvaamaan kahden ihmisen suhdetta, jossa esiintyy sellaistatoistuvaa alistaminen tai alistuminen -vuorovaikutusta, joka ei ole yhdessä sovittua ja rajattua ja joka voi johtaa väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Tällöin ei ole kyse yhdessä sovitusta seksualisen tai muun mielihyvän tavoittelusta, vaan alistavasta vallankäytöstä. Seksualisuus käyttäytymisenja toiminnan tasolla sekä tähän toimintaan liittyvät ajatukset, mielikuvat, halut, tarpeet ja tunteet.

Seksuaalinen toiminta voi olla oman seksuaalisuuden ilamisua, kontaktien hakemista, seksuaalisen nautinnon tavoittelua ja kokemista yksin tai partnerin kanssa sekä yhdyntöjä raskauden aikaansaamiseksi. Seksuaalisia tarpeita voi tyydyttää ilman partneriin kohdistuvia rakkauden ja hellyyden tunteita, ja tarvetyydytys voi olla hyvää seksiä. Tunteet voivat antaa seksuaalisille kokemuksille lisää ulottuvuutta ja syvyyttä ja näin olla täreä osa seksin laatua.

Termiä on käytetty kuvaamaan erityisen voimakakita tai intensiivisiä, toistuvia tai pakonomaisia seksiin liittyviä ajatuksia, mielikuvia ja käyttäytymistä. Termi syntyi analogiana päihderiippuvuudelle. Sitä pidetään epämääräisenä, koska se kytkee yhteen monia erialisia asioita ja koska sitä on vaikea mitata objektiivisesti. Pakonomaisen, piintyneen, epätyydyttävän, itsekeskeisen, itsetuhoisen, häikäilemättömän tai aggressiivisen seksuaalisen käyttäytymisen taustalla voi olla hyvin erilaisia tekijöitä.

Käytetty aiemmin kaikista seksivälineistä. Apuvälineiksi voi kutsua sellaisia välineitä, joiden avulla voidaan helpottaa tai ratkaista seksuaalsiin toimintoihin, kuten erektion syntymiseen ja kestoon liittyviä ongelmia. Ajatetlutapa, jossa sukupuolieroja pidetään perustana sosiaaliselle syrjinnälle. Käytännössä tämä on yleensä tarkoittanut naisten syrjintää.

Ilmaisulla voidaan tarkoittaa myös sukupuolierojen korostamista ja vahvistamista. Seksisimi ei viittaa esimerkiksi seksikkyyteen tai seksin korostamiseen mainoksissa, vaikka termiä käytetään tässä merkityksessä esimerkiksi mielipidekirjoituksissa. Käytetty synonyyminä päasiassa sukupuolielinten kosketuksen kautta tarttuvilla taudeille. Yleisnimike, jota Suomessa on käytetty sekä seksologian tutkijoista että seksuaaliongelmien kanssa työskentelevistä seksuaalikasvattajista, - neuvojista ja terapeuteista.

Ei auktorisointia, ei nimikkeen suojausta. Seksuaalisuuteen liittyvinen ilmiöiden tutkimus ja seksuaalisuuteen liittyvä ammatilline toiminta, joka perustuu systemaattiseen, tieteellisesti tutkittuun tietoon.

Sekslogialla ei ole omaa tieteen teoriaa, vaan se koostuu moni- ja poikkititeteellisestä tutkimuksesta. Seksologista tietoa tuottavat luonnontitetee, ihmistieteet humanistiset tieteet, yhteiskuntatieteet ja soveltavat ihmis- ja luonnontieteet ja ideatieteet filosofia, tilastitiede ja systeemitieteet. Kliinisen seksologian alueeseen voidaan lukea lääketiede, psykologia ja hoitotyö ja -tiede. Soveltava seksologia asettuu teoreettisen ja kliinisen seksologian välimaastoon ja siihen sisältyvät kasvatustiede, teologia ja oikeustiede.

Kaikki ne vuorovakutusprosessit ja elämänhistoriaan liittyvät tekijät, joiden perusteella yksilön ymmärrys ja kokemus seksuaalsiuudesta muovautuvat.

Seksuaalisen sosialisaation ja seksuaalikasvatuksen kautta opitaan sekä tiedollisesti, että kokemuksellisesti, mitä seksuaalsiuus on ja mitä sen tulisi olla. Näin opitaan myös seksuaalisuutta koskevat erottelut: Sosialisaatiossa opitaan seksuaalisuutta koskevat normit, minkälainen on seksuaalisesti " normaali" tyttö ja poika, mikä on ominaista, sopivaa ja sallittua seksuaalista käyttäytymistä. Omaan seksuaalisuuteen ja se suuntautumiseen liittyvä mielikuva, joka muodostuu suhteessa sosiaaliseen ympäristöön.

Uskomusjärjestelmä, joka määrittää, mikä on soveliasta seksuaalikäyttäytymistä mieheille ja naisille elämän eri vaiheissa ja erilaisissa ihmissuhteissa. Suurimmassa osassa maissa uskonnollisuuden aste ja suurten uskontojen yleisesti hyväksytyt dogmit vaikuttavat vahvasti seksuaali-ideologeihin. Inhimillisen seksuaalisuuden alueella vallitsevien arvojen moraalifilosofinen tarkastelu, esimerkiksi seksuaalimoraalinn filosofinen tutkimus, jossa arvioidaan ja vertaillaan erilaisten käsitysten perusteita, yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta.

Termiä käytetään joskus lähes samassa merkityksessä kuin käsitettä seksuaalimoraali. Eroottisesti tai seksuaalisesti kiihottavat mieleikuvat ja kuvitelmat.

Fantasiat ovat osa normaalia seksuaalisuutta, eivät korvike muille toiminnoille. Ne ovat usein salattu seksuaalsiiuden osa-alue; fantasioissa voidaan kuvitella tilanteita ja suhteita, jotka koetaan kielletyiksi, ja näin rikkoa tabujen rajoja. Fantasioihin voi niiden kiihottavuuden lisäksi liittyä syyllisyyden tunteita, häpeää tai pelkoja omasta poikkeavuudesta.

Monet kielletyistä koetuista fantasioista liittyvät toimintoihin, joita suurin osa ihmisistä ei milloinkaan toteuttaisi, vaikka siihen olisi tilaisuus. Useimmat ihmiset  käyttävät fantasioita itsetyydytystilanteissa tai vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa voimistamaan seksuaalista kiihottumista. Seksuaalikasvatus-termillä ymmärretään usein pelkästään nuorten seksuaalikasvatusta.

Pienten lasten seksualikasvatuksen oletetaan usein tapahtuvan seksuaalisosialisaation myötä eikä sitä systemaattisesti toteuteta esimerkiksi päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Nuoruusikäisten seksuaaliaksvatuksen tavoitteena on lisätä tyttöjen ja poikien ymmärrystä ihmisestä sukupuoli- ja seksuaaliolentona, laajentaa yksilöllistä harkinta- ja toimintakykyä sekä tukea nuoren omaleimaisen kokonaispersoonallisuuden rakentumista.

Yhteisötasolla nuoruusikäisten seksuaalikasvatuksen tavoitteena on sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Nuorten seksuaaliterveyspalveluihin sisältyy myös seksuaalikasvatuksellinen ulottuvuus. Ammatillinen seksuaalikasvatus jaetaan kolmeen osaan: Seksuaalivalistus on joukkokohtaista ja yksisuuntaista, toteutetaan joukkoviestinnän keinoin.

SEksuaaliopetus on ryhmäkohtaista, opetussuunnitelmaan pohjautuvaa. Seksuaalineuvonta on henkilökohtaista, yksilön tarpeisiin ja kysymyksiin pohjautuvaa.

WHO julkaisi vuonna Seksuaalikasvatuksen standardin johon voit perehtyä oheisen linkin kautta. Sukupuolielimiin, rintoihin ja joissakin tapauksissa myös laajempiin kehon alueisiin kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet. Kokonaisuus, joka kattaa yhteisössä valitsevat seksuaalitavat seksuaalikäyttäytyminen , seksuaalimoraalin seksuaalielämää koskevat arvot ja normit , seksuaalisuutta koskevat tiedot teteelliset ja ei-tieteelliset käsitykset sekä niitä ilmentävät henkiset ja aineelliset tuotteet kuten kieli, kirjallisuus, kuvat, musiikki ja tanssi.

Yhteisön valtakulttuurin sisälle voi syntyä ala- ja osakulttuureita, kuten esimerkiksi monien kaupunkien homokulttuuri. Valtakulttuuri voi omaksua näiden ala- tai osakulttuurien tuottamia käsitteitä. Kulttuurin tai yhteisön seksuaalisuuden tarkoitusta ja olemusta koskevien olettamusten heijastuminen seksuaalielämää koskevissa arvoissa ja normeissa.

Seksuaalimoraali pyrkii säätelemään seksuaalista käyttäytymistä ja määrittämään, mikä sen alueella on oikein ja väärin. Seksuaalimoraalin taustalla ovat usein perinteiset ja uskonnolliset käsitykset ja se voi ajan myötä muuttua. Alakulttuureissa voi vallita valtakulttuurista poikkeava seksuaalimoraali.

Yksilön seksuaalisuuden ilmentyminen seksuaalisina ajatuksina, mielikuvina, tunteina ja käyttäytymisenä. Seksuaalisen mielihyvän ja nautinnon kokemuksen puuttuminen, vaikka yksilö reagoi kiihottumalla ja saavuttaa orgasmin.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus nähtynä niin, että yksilön seksuaalisuus on olemassa sellaisenaan, ei vain osana parisuhdetta tai mahdollisuutena lisääntyä. Eriasteinen vastenmielisyys seksuaalisuutta ja seksuaalisia toimintoja kohtaan, mikä voi ilmetä ahdistuneisuutena, paniikireaktioina tai haluttomuutena tai kyvyttömyytenä kokea seksuaalista mielihyvää. Seksuaalisesti virittäytynyttä toisen henkilön seksuaalista lähestymistä vastoin hänen tahtoaan, jolloin se on ei-toivottua ja yksipuolista ja saattaa sisältää painostamista.

Lähestyminen voi tapahtua niin fyysisesti kuin sanoin, elein tai muutenkin ilman puuttumista toisen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Häirintää voidaan pitää lievempiasteisena kuin ahdistelua. Häirinnän ja ahdistelun määrittely on usein vaikeaa sen vuoksi, että kyse on myös kokemuksellisesta asiasta.

Se, minkä joku kokee häirinnäksi, ei toiselle sitä ole. Muun muassa tasa-arvolaissa on seksuaalisen häirinnän ehkäisemistä koskevia säädöksiä. Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työntekijä joudu seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi.

Seksuaalisesta mielenkiinnosta ja virittymisestä syntyvä halu saada seksuaalisen kiihottumisen, laukeamisen ja aistillisen mielihyvän kokemuksia. Virittyminen voi lisätä halua ja halu puolestaan virittymistä ja kiihottumista. TErmillä voidaan kuvata seksuaalisen halun vähäisyyttä tai puuttumista.

Usein käsitteenä epämääräinen, koska sen alle voidaan niputtaa eritasosia ja etiologialtaan hyvinkin erilaisia ilmiöitä. Seksuaalinen halu voi olla hyvin vähäinen pitkäänkin ilman että se koetaan ongelmaksi. Parisuhteessa on usein kyse seksuaalisen halun laadullisista ja määrällisistä eroista ja normaaleista aktiivisuuden ja kiinnostuksen vaihteluista.

Pari saattaa joutua torjutuksi tulemisen, syyllistymisen ja syyllistämisen noidankehään, varsinkin jos seksiä yritetään väkisin, jolloin nautinto katoaa ja kiinnostus entisestään vähenee. Kiinnostumattomuus seksuaalisesta toiminnasta voi johtua myös muun muassa seksuaalisesta aversiohäiriöstä, sairauksista tai vammoista, hormonitoiminnan muutoksista, lääkkeistä, runsaasta päihteiden käytöstä, toiminnallisista ongelmista, psyykkisestä traumasta, väsymyksestä, masennuksesta, ahdistuksesta, stressistä tai parisuhteen erilaisista ongelmista.

Sisältää rikoslain mukaan teot, joissa ei käytetä pakottamista, mutta tekijä käyttää hyväksi asemaansa. Hyväksikäyttö on kuitenkin yleensä yksipuolista ja tahdonvastaista ja sisältää painostamista tai heikommassa tai puolustuskyyttömässä asemassa olevan tilanteen hyväksikäyttöä.

Aikuisten ja nuorten v kohdalla se voi sisältää uhrin painostamista, palkitsemista, uhkailua tai kiristämistä esimerkiksi työelämään liittyvissä suhteissa. Alaikäisten alle 16v ollessa uhreina hyväksikäyttöön voi sisältyä 1.

Lasten keskeisiä seksileikkejä ja seksuaalsisia kokeiluja ei lueta hyväksikäytöksi. Lapsen ollessa uhrina tekijä voi olla aikuinen tai uhria selvästi vanhempi nuori henkilö.

Tekijä saattaa olla myös nuori tai aikuinen henkilö, joka älyllisessä tai tunne-elämän kehityksessään on sellaisessa vaiheessa, että samaistuu lapsiin tai itseään selvästi nuorempiin henkilöihin tai ei kykene erottamaan eri ikäryhmiä toisistaan. Voidaan nähdä seksuaalista terveyttä laajempana käsitteenä, joka sisältää seksuaalisuuden  tunnistamiseen, kokemiseen, toteuttamiseen ja nimeämiseen liittyviä rakenteellisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja yksilötason tekijöitä.

Näitä voivat olla sosiaaliset rakenteet ja verkostot, jotka mahdollistavat ja helpottavat kumppanin löytämistä ja parinmuodostusta, julkinen tiedottaminen ja asenneilmapiiri, joka helpottaa myönteiseksi ja omaksi koetun seksuaalisen identiteetin tunnistamista ja rakentamista, turvalliset ympäristöt seksuaalisuuden toteuttamiselle, jne. Yksilötasolla seksuaalinen hyvinvointi ilmenee tyytyväisyytenä omaan sukupuoleen ja seksuaalisuuteen  ja mahdollisuutena toteuttaa ja kehittää seksuaalisuuttaan itsetuntoa vahvistavalla tavalla.

Seksuaalisuuden omaehtoisuus ja riippumattomuus. Integriteettiin kuuluu oikeus koskemattomuuteen, itsemääräämiseen, oman minuuden ja identiteetin arvostukseen ja olemassaoloon omana  itsenä myös seksuaalisesti.

Integriteetin loukkaaminen voi tapahtua eri tasoisesti, tahallisesti tai tahattomasti nöyryyttämällä, liiallisella kontrollilla tai liiallisella tunkeilevuudella. Se voi ollaa loukkaavaa nimittelyä, seksuaalista häirinää tai ahdistelua, henkilöstä otettujen kuvien manipulointia ja luvatonta julkaisemista, lapsen rankaisemista itsetyydytyksestä tai sekileikeistä, lapsen painostamista ja pelottelua hyväksikäyttöepäilyjen yhteydessä tai lapsen käyttämistä pornografian tuottamisessa.

Osa teoista voi täyttää seksuaalirikoksen tunnusmerkistön. Koostuu itsetuntelumsen kautta omaksutusta seksuaalsiesta minäkuvasta, sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistä ja seksualsien hyvinvoinnin tasosta. Erilaiset tavat reagoida seksuaalisiin virikkeisiin ja toimia niiden pohjalta seksuaalista mielihyvää tavoitellen. Yleensä tarkoitetaan seksuaalista kehitystä fyysistä ja psykososiaalista imeväisikäisestä aikuisuuteen.

Kehitys kuitenkin jatkuu erilaisten vaiheiden kautta läpi koko elämän. Eroottisiksi tai seksuaalisiksi koetuista virikkeistä ja mielikuvista syntyvä reagointim joka ilmenee fysiologisina muutoksina seksuaalinen reaktioarja , seksuaalisen halun vahvistumisena sekä usein myös aistimusten ja tunteiden voimistumisena.

Seksuaalisista virikkeistä, aistimuksista, reaktioista ja toiminnoista koostuva fyysinen, psyykkinen ja spirituaalinen mielihyvän kokemus.

Käsitys itsestä seksuaalisena olentona, yksilöllinen kooste siitä, miten hahmottaa oma sukupuoltaan ja seksualisuuttaan. Minä kuva muotoutuu ja muotoutuu uudelleen koko elämänkaaren ajan.

Sen merkitykselliset osa-alueet ovat: Seksuaalista käyttäytymistä ohjaavat tekijät, jotka ovat riippuvaisia yksilön asenteista, arvoista. Koostuu laajasta kirjosta fyysisen, psyykkisen ja spirituaalisen mielihyvän kokemuksia, joita eroottiset ajatukset, mielikuvat, fantasiat, tunteet, aistimukset ja seksualiset toiminnot herättävät.

Seksuaalinen nautinto syntyy eroottisen odotuksen, jännitteen ja sen laukeamisen, erilaisten kehoon ja suhteeseen liittyvien yksilöllisten voimakkaiden kokemusten sekä seksuaalisen tyydytyksen kokemuksista.

Aistillisseksualisen mielihyvän kokemukseen vaikuttavat sekä yksilöllinen että kulttuurinen merkityksenanto. Nautintoa voi kokea myös tilanteissa, jotka herättävät samanaikaisesti vastenmielisyyttä, häpeaa, pelkoa tai muita ristiriitaisia tai kielteisiksi koettuja tunteita. Kehitysiässä saadusta vamamsta, neurologisesta siaraudesta, aivovammasta tai persoonallisuuden häiriöstä johtuva kyvyttömyys kontrolloida seksuaalista käyttäytymistä tai hahmottaa sen seurauksia. Osasyynä voi olla myös riittävän ja riittävän varhaisen seksuaalikasvatuksen ja -neuvonnan puute.

Kuvaus seksuaalsieen haluun, kiihottumiseen ja laukeamiseen liittyvistä psykofysiologisista reaktioista. Tunnetuin on Mastersin ja Johsonin malli , joka sisältää neljä vaihetta: Kussakin vaiheessa voi ilmetä eriasteisia ongelmia. Yläkäsite, jolla voidaan tarkoittaa kaikkia niitä tekoja, jotka loukkaavat seksuaalista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Tähän sisältyvät muun muassa sukupuolielimiin kohdistuva pahoinpitely, kuten tyttöjen ja naisten ympärileikkaus, yhdyntä vastoin tahtoa iästä riippumatta, muu koskemattomuutta loukkaava seksuualiteko  tai pakottaminen prostituutioon.

Seksuaalinen riisto voi sisältää fyysisen, psykologisen, sosiaalisen tai taloudellisen vallan käyttöä kuten esimerkiksi silloin kun kyse on ihmiskaupasta. Seksuaalisen, eroottisen, emotionaalisen tai romanttisen kiinnostuksen tai toiminnan kohdistuminen samaan sukupuoleen, eri sukupuoleen tai molempiin. Seksuaalisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Ihminen on fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen kokonaisuus, jossa erilaiset tarpeet kytkeytyvät toisiinsa.

Seksuaalisuus saa erityisen merkityksen sen vuoksi, että se kytkeytyy muihin tarpeisiin, jotka eivät ole luonteeltaa seksuaalisia. Se on olemassa sekä fyysisenä tarpeena että muiden tarpeiden kanavana. Seksuaalisuuden kautta voivat tyydyttyä myös turvallisuuden, rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen, arvostuksen, luovuuden ja osallistumisen tarpeet sekä tarve huippukokemuksiin. Monet elämän tärkeät tapahtumat, rakastuminen, parisuhteen solmiminen ja lasten syntyminen voivat olla elämän huippukokemuksia.

Myös rakastelu ja orgasmi voivat johtaa transpersonaaliseen kokemukseen, jossa minuuden, ajan ja paikan rajat ylittyvät. Seksualiseen käyttäytymiseen liittyvä yksittäinen teko, jolla on tekijälle tai molemmille seksuaalinen merkitys. Teot, joissa uhriin käydään fyysisesti käsiksi tai häntä kosketellaan tavalla, joka on seksuaalista itsemäärämisoiekutta loukkaava. Se voi sisältää pakottamista myös muuhun seksualiseen tekoon kuin yhdyntään ja se voi sisältää seksuaalista hyväksikäyttöä.

Virittäytyminen voi tapahtua aistimusten, tunteiden ja mielikuvien kautta ja se sisältää myös seksuaalsiuuteen liittyvät odotukset ja toiveet. Kaikki aistimukset tunto, kuulo, haju, näkö, maku voivat toimia virittävästi ja kiihottavasti ja tuottaa myös tahattoman, refleksinoamisen reaktion.

Reagointi erilaisiin virikkeisiin on yksilöllistä. Virittyminen voi johtaa seksuaalisen halun heräämiseen ja seksuaaliseen kiihottumiseen. Eritasoisia seksuaalineuvontaa perehdyttäviä koulutuksia käynyt ammattihenkilö. Useimmiten seksuaalineuvontaa tehdään osana muuta ammattityötä. Ammattihenkilö, joka on suorittanut ammatillisena täydennyskoulutuksena vähintään 30 opintopisteen laajuiset seksuaalineuvonnan perusopinnot ja joissa on noudatettu NACS: Koulutuksen suorittanut, jolla on lisäksi 16 tuntia seksologista työnohjausta, voi hakea auktorisointia Suomen Seksologiselta seuralta.

Vuorovaikutukseen pohjautuva ammatillinen asiakas- tai potilastyön, jonka keskeinen alue ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat. Neuvontaa tehdään osana seksuaalikasvatusta oppilaan henkilökohtaisista ja yksilöllisistä tarpeista ja lähtökohdista käsin sekä aikuisväestölle annettavana neuvontana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kehitysyhteistyössä käytetään usein kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön The International Planned Parenhood Federation IPPF luetteloa seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista vuodelta Seksologiaan erikoistuneet ammattihenkilöt nojautuvat usein seksuaaliterveyden maailmanjärjestön World Association for Sexual Health, WASH seksuaalioikeuksien julistukseen Hong Kong Niiden mukaan kaikilla ihmisillä on oikeus:.

Suomessa yleensä pohjoismaisen järjestön , Nordic Assocoation for Sexlologyn NACS , auktorisoima seksuaalikasvatusta tekevä ammattiheniklö. Voidaan käyttää myös epävirallista nimikettä seksuaaliakasvattaja tai seksuaaliohjaaja. Ihmisen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvä osa sosiaali-, terveys-, koulutus-, kulttuuri-, asunto- ja oikeuspolitiikka. Toimet ja tahdot, joilla yhteiskunta ja sen toimijat pyrkivät säätelemään ihmisten seksuaalisuutta lainsäädännön ja muiden normien avulla, 2.

Laaja kirjo ihmisten suosimia tapja nauttia seksuaalisuudestaan. Seksuaalsiuuden kulttuuriset representaatiot - mikä kulttuurissamme käsitetään seksuaaliseks i, seksiksi tai seksikkääksi - rakentavat ja jäsentävät yksilön kokemuksia ja mieltymyksiä. Mieltymyksiin vaikuttavat myös seksuaaliset tai eroottiset tai muut voimakkaat kokemukset eri ikävaiheissa.

Kuvaus seksuaalsieen haluun, kiihottumiseen ja laukeamiseen liittyvistä psykofysiologisista reaktioista. Tavoitteena on nostaa tietoisuuteen ajankohatisiksi arvioituja asioita, synnyttää keskustelua, vahvistaa tai muuttaa ajattelutapoja ja asenteita sekä auttaa kohderyhmään kuuluvia punnitsemaan seksuaalisuuteen liittyviä tietojaan ja mielipiteitään sekä omaa toimintaansa. Orgasmin saaminen on taattua ja on aivan omissa ulottuvuuksissaan. Voit myös siirtyä Suomi Palloutuminen Emättimen sisimmän osan laajeneminen kiihottumisen tasannevaiheessa.

Mies mature parille homo seuraa